Академія сьогодні

Полтавська державна аграрна академія сьогодні – великий навчально-науковий комплекс, до складу якого входять чотири коледжі та три технікуми.

В складі комплексу академії діють:

Сьогодні у складі академії сім факультетів:

В академії функціонує 32 кафедри, більшість з яких очолюють доктори наук, професори.

Підготовка студентів ведеться за ступеневою системою - бакалавр, спеціаліст, магістр - відповідно до отриманих ліцензій зі спеціальностей:

 • «Економіка»,
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»,
 • «Облік і оподаткування»,
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 • «Менеджмент»,
 • «Публічне управління та адміністрування»,
 • «Маркетинг»,
 • «Агрономія»,
 • «Екологія»,
 • «Технології захисту навколишнього середовища»,
 • «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»,
 •  «Агроінженерія»,
 • «Ветеринарна медицина»,

із ліцензійним обсягом набору 1855 осіб на денну форму та 1875 осіб на заочну форму навчання.

Навчання здійснюється за рахунок держбюджету, пільгових довгострокових кредитів, коштів юридичних і фізичних осіб за денною та заочною формами.

У період навчання кожен зі студентів може одержати другу вищу освіту, отримати робітничу професію.

Навчальний процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький склад (328 осіб), у тому числі: 32 доктори наук, 29 професорів, 223 кандидати наук, 163 доценти. В академії працює 6 академіків, 3 члена-кореспондента і 10 заслужених працівників сільського господарства та інших галузей.

Навчально-матеріальна база академії включає:

 • 5 навчальних корпусів,
 • навчально-виробничі майстерні,
 • спортивний комплекс,
 • віварій для утримання сільськогосподарських тварин,
 • ветеринарні клініки,
 • бібліотеку,
 • читальні зали.

В академії функціонує 28 комп`ютерних класів, обладнаних сучасними комп`ютерами, які підключені до мережі Internet. Загальна кількість ПЕОМ на факультетах академії 1029. Організовано редакційно-видавничий центр "Terra". Загальна площа навчальних корпусів становить 38640 кв.м.

Книжковий фонд бібліотеки налічує понад 400 тис. одиниць. Студенти використовують у навчальному процесі підручники і навчальні посібники, авторами яких є професори академії Аранчій В.І., Опря І.А., Перебийніс В.І., Писаренко В.М., Писаренко П.В., Бердник В.М., Жемела Г.П., Чекалін М.М., Куценко О.М., Каришева А.Ф. та ін. Ці видання мають гриф Міністерства освіти України і впроваджені у практику роботи вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

Аналіз відгуків підприємств про роботу випускників академії свідчить, що їх рівень підготовки відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам. Випускники академії завоювали заслужений авторитет як висококваліфіковані фахівці та добрі організатори сільськогосподарського виробництва.

Серед випускників академії два Герої Радянського Союзу - Д.Г.Гуренко, І.К.Лета, 13 Героїв Соціалістичної праці - О.Ю. Мілявський, Т.І. Савченко, К.І. Гулій, С.В. Шарлай, Є.М. Золотарьов, І.В. Ропавка, Н.Т. Кальченко, Г.А.Олійник, Г.І.Троян, С.Я.Марченко, Г.М.Сиволап, А.Л.Фисун, С.С.Антонець. У різні роки міністрами в уряді України працювали наші випускники Н.Т.Кальченко, Г.І.Таран, О.Т.Гуленко, М.Я.Сидоренко. Академію закінчили колишні народні депутати України В.І. Степенко, П.А. Ківшик. Багатьом вихованцям академії, як виробничникам, так і науковцям, присуджено, Державні премії України, почесні звання.

Студенти академії мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику і стажування у таких країнах, як Польща, Угорщина, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США і навіть Австралія.

Навчальний заклад має широкі міжнародні зв'язки з університетами, вищими сільськогосподарськими школами та фермерськими господарствами Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії, Данії та Швеції.

В академії функціонує факультет підготовки іноземних громадян, створений у 1980 році. Факультет здійснює довузівську підготовку громадян країн Азії, Африки і Латинської Америки для подальшого навчання їх у вищих навчальних закладах України.

В  академії наукова робота здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки на період до 2015 року.

Вона проводилась за напрямами, це:

1.       проведення наукових досліджень і розробок з різних питань сільськогосподарського виробництва;

2.       підготовка науково-педагогічних кадрів;

3.       залучення до науково-дослідної роботи студентів.

Протягом 2015 року в академії проводились дослідження по 346 пошуковим тематикам під керівництвом провідних вчених 15 наукових шкіл на базі 7 наукових та науково-дослідних лабораторії, 14 – навчально-наукових.

За результатами наукової роботи науково-педагогічних працівників у 2015 році опубліковано 20 монографій, 13 навчальних посібників, 691 публікації (статей, тез доповідей) у зарубіжних виданнях та виданнях України.

На базі Центру інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві академії в 2015 році за створеними науково-педагогічними працівниками, магістрантами, аспірантами науково-технічними розробками проведено патентні дослідження, підготовлено заявочні матеріали та отримано охоронні документи на 19 об’єктів інтелектуальної власності, з них, на винаходи – 17, на сорти рослин – 2 (реєстр охоронних документів за 2015 рік). Результати винахідницької діяльності академії за 2012-2015 рр. були представлені на семи Міжнародних виставках винаходів і нових технологій та отримали 207 нагород.

Науковці ПДАА є постійними учасниками та організаторами конференцій з проблемних питань у сфері сільського господарства, економіки і менеджменту як в Україні, так і за її межами.  У 2015 році на базі академії проведено 65 науково-технічних заходів різних рівнів, у тому числі, 11 міжнародних, 20 всеукраїнських.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі за 12 спеціальностей. У 2015 році загальна кількість аспірантів складала 162 особи,  у тому числі на комерційній основі – 44 особи.

В цілому, за 2012-2015 роки захищено 5 докторських та 49 кандидатських дисертацій; отримали вчене звання професора 9 осіб та вчене звання доцента 73 особи. Протягом цього року зараховано до аспірантури 70 осіб. У спеціалізованій вченій раді академії захищено 21 дисертацію, з них, 18 кандидатських, 3 докторських; присвоєно вчених звань професора – 4, доцента – 31. Отже, науковий потенціал академії з року в рік зростає.

До наукової роботи в академії активно залучаються студенти, які беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та різних конкурсах. Так, за 2015 рік студентами опубліковано у виданнях України всього 876 статей та тези доповідей; 292 студенти взяли участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. При цьому на базі ПДАА за рік проведено 11 студентських науково-практичних конференцій та семінарів. Результати студентських досліджень були опубліковані у збірниках наукових праць.

Гордістю академії є студенти-відмінники навчання, переможці всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів та фестивалів. За 2015 рік кожен третій студент-учасник всеукраїнських наукових конкурсів став переможцем.

Так, переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «20 років аграрній реформі в Україні – досягнення і проблеми», оголошеного благодійним Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна» стали 10 студентів; конкурсу «Завтра. UA» Благодійного фонду Віктора Пінчука – 6 студентів; конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, оголошений  Міністерством освіти і науки України – 12 студентів; конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти – 2 студента; молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» – 1 студент; конкурсу  бізнес-планів у рамках Школи з основ підприємницької діяльності  «Молодь обирає бізнес» – 2 студента.

В академії працює 43 гуртка студентського наукового товариства, в яких приймають участь 850 студентів.

З 1998 року в академії щоквартально видається науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії», затверджений ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук. Журнал включений до переліку № 10 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Крім того, двічі на рік видається збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії».

У високорозвинутих сільськогосподарських підприємствах ПП «Агроекологія» Шишацького району та АФ «Маяк» Котелевського району функціонують філіали академії, а також численні філіали кафедр, де студенти проходять навчальну та виробничу практику.

Із метою поглиблення знань з іноземних мов у академії функціонує «Мовний центр», який є одним з кращих у державі.

У вузі діє відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, де студенти-випускники одержують вичерпну інформацію про можливості працевлаштування.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів здійснюється інститутом післядипломної освіти за базовими напрямками.

Перепідготовку у 2015 році пройшло 154 особи (продовжують навчання – 314), підвищили кваліфікацію керівники і спеціалісти сільськогосподарських підприємств – 241 особа та 211 осіб з числа незайнятого населення, підвищили кваліфікацію науково-педагогічні та педагогічні працівники академії – 56 осіб, пройшли курси іноземних мов спільно з Мовним центром ПДАА – 60 осіб. Таким чином, загальний обсяг діяльності інституту післядипломної освіти ПДАА у 2015 році склав 1306 осіб.
Інститут післядипломної освіти створено наказом Міністра аграрної політики України 20 лютого 2004 року № 45 на базі Школи підвищення кваліфікації спеціалістів по виробництву свинини та факультету післядипломної освіти.

Напрямами діяльності  інституту є:

 • організація перепідготовки фахівців;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів сільськогосподарських підприємств та установ;
 • навчання, підвищення кваліфікації фахівців на замовлення обласного центру зайнятості, підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також приватних осіб;
 • організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу академії та інших навчальних закладів;
 • організація та координація системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

У цей час діють курси:

 • основи підприємницької діяльності;
 • бізнес-планування у малому та середньому бізнесі;
 • комп’ютерні технології обліку;
 • організація сільського та зеленого туризму;
 • інформаційні технології з основами комп’ютерної графіки;
 • організація селянського фермерського господарства;
 • комп’ютерні інформаційні технології;
 • фінансовий аналіз та фінансова звітність підприємства;
 • професійне фінансове посередництво та консультування;
 • оператор комп’ютерного набору;
 • поглиблене вивчення іноземних мов.

Підготовка фахівців різних кваліфікацій відповідно до потреб ринкової економіки сприяє більш повному їх працевлаштуванню, адаптації у нових економічних умовах.

Вчені академії проводять активну науково-дослідну роботу у різних сферах сільськогосподарського виробництва.

Пріоритетні напрями наукових досліджень:

 • органічне землеробство;
 • сучасні методи селекції польових культур;
 • альтернативні джерела енергії;
 • зелена енергетика;
 • перспективи плодоовочевого ринку;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємства АПК;
 • розвиток сільських територій.

Створені селекціонером, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Білявською Людмилою Григорівною ранньостиглі сорти сої Агат, Артеміда, Антрацит, Алмаз урожайністю понад 25 ц/га, вмістом білка в зерні 38-39 %, вмістом жиру – 24-26 %, холодостійкі, посухостійкі, стійкі до хвороб, шкідників, до осипання, минулого року по урожайності були кращими серед районованих сортів в Україні.

Створений Центр органічного землеробства «Полтава-Органік» займається науковим супроводом впровадження органічного землеробства у сільськогосподарських підприємствах, а також питаннями створення інноваційної системи виробництва, переробки та формування культури споживання екологічно безпечної продукції.

В академії успішно функціонує єдина в області сертифікована науково-навчальна лабораторія агроекологічного моніторингу, яка призначена для агроекологічної оцінки ґрунтів Полтавської області з метою визначення їх придатності для ведення органічного землеробства.

У плані популяризації знань щодо можливості використання відновлювальних джерел енергії ведеться робота на основі створеної в академії спільно із польськими спеціалістами наукової лабораторії відновлювальних джерел енергії, яка за своїми можливостями є однією з найкраще обладнаних лабораторій даного профілю в Україні.

Дякуючи українсько-польському проекту, академія має гаряче водопостачання ряду гуртожитків з допомогою сонячних батарей.

З усіх вищих навчальних закладів регіону лише в Полтавській державній аграрній академії функціонує ексклюзивний центр дозвілля для студентів, де створено умови для культурного відпочинку, проведення дискотек, культурних програм.

В академії працює культурно-освітній відділ, який об’єднує творчу молодь. Це - 9 гуртків художньої самодіяльності, з яких три мають звання народних аматорських колективів: фольклорний  ансамбль «Маланка», ансамбль народного танцю «Ярина»,  ансамбль сучасної пісні «Мал-а-хіт», хоровий колектив «Еней», ансамбль сучасного танцю «Шарм», театральний колектив, вокально-інструментальний гурт «Агро-джаз», команда КВН «Animal planet». Художні колективи ведуть пропаганду української народної пісні та танцю не тільки в навчальному закладі, але і за його межами, вони є учасниками всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів і фестивалів. 

Пропагандою кращих традицій академії займається Центр профорієнтаційної роботи та іміджевої політики, діяльність якого спрямована на профорієнтацію, популяризацію та формування позитивного
іміджу навчального закладу. 
 
Значну роль у виховному процесі виконує студентське самоврядування, яке забезпечує захист прав і інтересів студентів та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Координує і організовує
роботу студентів студентська рада. Побутовими та соціальними питаннями, роботою гуртків опікується студентська профспілкова організація.
 
До послуг студентів  працює психологічна служба,  функціонують клуби за інтересами,  проводяться тематичні вечори,  вечори відпочинку та спортивні заходи. Студенти мають змогу займатися у тренажерному залі, грати у футбол на спортивному майданчику, у баскетбол і волейбол в спортивному залі.
 
Для студентів та викладачів, створені належні соціально-побутові умови, всі студенти за потребою забезпечені гуртожитком, працюють їдальня,  буфети, спортивно-оздоровчий табір.
Студенти проживають у гуртожитках, обладнаних усім необхідним: холодильниками, меблями, пральними машинами, телевізорами, душовими кімнатами. В гуртожитках працює Internet та WI-FI.   
 
Справжньою окрасою не лише академії, а й Полтави є чудовий парк площею 4,5 гектара, де представлені екзоти, що на Полтавщині зустрічаються лише тут. Сучасна дендрофлора парку нараховує близько ста видів і форм.

Полтавська державна аграрна академія, яка вийшла на фінішну пряму до свого 100-річного ювілею, виконує благородну і надзвичайно важливу місію підготовки висококваліфікованих фахівців та гідних громадян нашої держави, проводить плідну роботу з розвитку аграрної науки та створення умов для підвищення конкурентоспроможності й ефективності аграрного сектора економіки.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ