Академія сьогодні

Полтавська державна аграрна академія сьогодні – великий навчально-науковий комплекс, до складу якого входить сім коледжів.

В складі комплексу академії діють:

Сьогодні у складі академії сім факультетів:

В академії функціонує 32 кафедри, більшість з яких очолюють доктори наук, професори.

Підготовка студентів ведеться за ступеневою системою - бакалавр, магістр - відповідно до отриманих ліцензій зі спеціальностей:

Навчання здійснюється за рахунок держбюджету, пільгових довгострокових кредитів, коштів юридичних і фізичних осіб за денною та заочною формами.

У період навчання кожен зі студентів може одержати другу вищу освіту, отримати робітничу професію.

Навчальний процес забезпечують 332 викладачі, зокрема 37 докторів наук, професорів і 237 кандидатів наук, доцентів (82,5 % кадрів вищої кваліфікації). Серед них – 7 академіків і 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 11 володарів почесних державних звань, один лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, один лауреат Премії Президента України для молодих учених.

Навчально-матеріальна база академії включає:

 • 5 навчальних корпусів,
 • навчально-виробничі майстерні,
 • спортивний комплекс,
 • віварій для утримання сільськогосподарських тварин,
 • ветеринарні клініки,
 • бібліотеку,
 • читальні зали.
В академії станом 2017 рік налічується більше 1110 одиниць комп'ютерної техніки, з яких 99% підключено до локальної та глобальної мережі, та близько 630 одиниць оргтехніки, якими обладнано 24 комп'ютерних класи та кабінети кафедр академії.
В навчальних корпусах та в гуртожитках академії встановлено 13 WI-FI зон. Академія має 18 аудиторій з мультимедійними пристроями та телевізорами.

Книжковий фонд бібліотеки налічує понад 400 тис. одиниць. Студенти використовують у навчальному процесі підручники і навчальні посібники, авторами яких є професори академії Аранчій В.І., Опря І.А., Перебийніс В.І., Писаренко В.М., Писаренко П.В., Бердник В.М., Жемела Г.П., Чекалін М.М., Куценко О.М., Каришева А.Ф. та ін. Ці видання мають гриф Міністерства освіти України і впроваджені у практику роботи вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

Аналіз відгуків підприємств про роботу випускників академії свідчить, що їх рівень підготовки відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам. Випускники академії завоювали заслужений авторитет як висококваліфіковані фахівці та добрі організатори сільськогосподарського виробництва.

Серед випускників академії два Герої Радянського Союзу - Д.Г.Гуренко, І.К.Лета, 13 Героїв Соціалістичної праці - О.Ю. Мілявський, Т.І. Савченко, К.І. Гулій, С.В. Шарлай, Є.М. Золотарьов, І.В. Ропавка, Н.Т. Кальченко, Г.А.Олійник, Г.І.Троян, С.Я.Марченко, Г.М.Сиволап, А.Л.Фисун, С.С.Антонець. У різні роки міністрами в уряді України працювали наші випускники Н.Т.Кальченко, Г.І.Таран, О.Т.Гуленко, М.Я.Сидоренко. Академію закінчили колишні народні депутати України В.І. Степенко, П.А. Ківшик. Багатьом вихованцям академії, як виробничникам, так і науковцям, присуджено, Державні премії України, почесні звання.

Студенти академії мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику і стажування у таких країнах, як Польща, Угорщина, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США і навіть Австралія.

Навчальний заклад має широкі міжнародні зв'язки з університетами, вищими сільськогосподарськими школами та фермерськими господарствами Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії, Данії та Швеції.

В академії функціонує факультет підготовки іноземних громадян, створений у 1980 році. Факультет здійснює довузівську підготовку громадян країн Азії, Африки і Латинської Америки для подальшого навчання їх у вищих навчальних закладах України.

В  академії наукова робота здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Полтавській державній агарній академії.

Протягом 2016 року науково-педагогічним колективом у складі 33 кафедр 7 факультетів академії, 1 навчально-виробничого підрозділу виконано: прикладних науково-дослідних робіт у межах кафедральної тематики – 55; наукових розробок – 12; науково-дослідних робіт за рахунок коштів замовників – 8; науково-технічних послуг (консультацій з питань наукових досліджень) за рахунок коштів замовників – 57 під керівництвом провідних вчених 15 наукових шкіл на базі 7 наукових та науково-дослідних лабораторії.

За результатами наукової роботи науково-педагогічних працівників у 2016 році опубліковано 46 монографій, 35 навчальних посібників, 547 публікації (статей) у зарубіжних виданнях та виданнях України.

У 2016 році за створеними науково-педагогічними працівниками, магістрантами, аспірантами науково-технічними розробками проведено патентні дослідження, підготовлено заявочні матеріали та отримано охоронні документи на 20 об’єктів інтелектуальної власності, з них, на винаходи – 18, на сорти рослин – 2 (реєстр охоронних документів за 2016 рік).

Науковці ПДАА є постійними учасниками та організаторами конференцій з проблемних питань у сфері сільського господарства, економіки і менеджменту як в Україні, так і за її межами.  У 2016 році на базі академії проведено 27 наукових заходів різних рівнів, у тому числі, 9 міжнародних, 18 всеукраїнських.

Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура і докторантура за п’ятьма  спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 201 Агрономія
 • 204 Технологія виробництва та  переробки продукції тваринництва
 • 211 Ветеринарна медицина.

У 2016 році захищено 13 кандидатських та 1 докторська дисертацій.

До наукової роботи в академії активно залучаються студенти, які беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та різних конкурсах. Так, за 2016 рік студентами опубліковано у виданнях України всього 70 статей, з них, 40 - самостійно; 292 студенти взяли участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Результати студентських досліджень були опубліковані у збірниках наукових праць.

Гордістю академії є студенти-відмінники навчання, переможці всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів та фестивалів. За 2016 рік кількість студентів, що отримують іменні академічні стипендії, всього – 22, з них: Верховної Ради України – 1, Президента України – 3, Кабінету Міністрів України – 1; кількість студентів-переможців за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році – 6; Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти – 1; Всеукраїнського конкурсу «Завтра. UA» благодійного фонду Віктора Пінчука – 1; щорічного конкурсу студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» Полтавської обласної ради – 2; III (обласного) етапу XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – 1.

В академії працює 43 гуртка студентського наукового товариства, в яких приймають участь 850 студентів.

Відповідно до національних рейтингів академія посідає: 113 місце серед 200 ВНЗ – «ТОП-200 Україна»; 4 місце серед 8 ВНЗ – рейтинг ВНЗ Полтави і Полтавської області за даними  «Освіта.ua»; 105 місце серед 269 ВНЗ – консолідований рейтинг «Освіта.ua».

З 1998 року в академії щоквартально видається науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії», затверджений ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук. Журнал включений до переліку № 10 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Крім того, двічі на рік видається збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії».

У високорозвинутих сільськогосподарських підприємствах ПП «Агроекологія» Шишацького району та АФ «Маяк» Котелевського району функціонують філіали академії, а також численні філіали кафедр, де студенти проходять навчальну та виробничу практику.

Із метою поглиблення знань з іноземних мов у академії функціонує «Мовний центр», який є одним з кращих у державі.

У вузі діє відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, де студенти-випускники одержують вичерпну інформацію про можливості працевлаштування.

Вчені академії проводять активну науково-дослідну роботу у різних сферах сільськогосподарського виробництва.

Пріоритетні напрями наукових досліджень:

 • органічне землеробство;
 • сучасні методи селекції польових культур;
 • альтернативні джерела енергії;
 • зелена енергетика;
 • перспективи плодоовочевого ринку;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємства АПК;
 • розвиток сільських територій.

Створені селекціонером, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Білявською Людмилою Григорівною ранньостиглі сорти сої Агат, Артеміда, Антрацит, Алмаз урожайністю понад 25 ц/га, вмістом білка в зерні 38-39 %, вмістом жиру – 24-26 %, холодостійкі, посухостійкі, стійкі до хвороб, шкідників, до осипання, минулого року по урожайності були кращими серед районованих сортів в Україні.

Створений Центр органічного землеробства «Полтава-Органік» займається науковим супроводом впровадження органічного землеробства у сільськогосподарських підприємствах, а також питаннями створення інноваційної системи виробництва, переробки та формування культури споживання екологічно безпечної продукції.

В академії успішно функціонує єдина в області сертифікована науково-навчальна лабораторія агроекологічного моніторингу, яка призначена для агроекологічної оцінки ґрунтів Полтавської області з метою визначення їх придатності для ведення органічного землеробства.

У плані популяризації знань щодо можливості використання відновлювальних джерел енергії ведеться робота на основі створеної в академії спільно із польськими спеціалістами наукової лабораторії відновлювальних джерел енергії, яка за своїми можливостями є однією з найкраще обладнаних лабораторій даного профілю в Україні.

Дякуючи українсько-польському проекту, академія має гаряче водопостачання ряду гуртожитків з допомогою сонячних батарей.

З усіх вищих навчальних закладів регіону лише в Полтавській державній аграрній академії функціонує ексклюзивний центр дозвілля для студентів, де створено умови для культурного відпочинку, проведення дискотек, культурних програм.

В академії працює культурно-освітній відділ, який об’єднує творчу молодь. Це - 9 гуртків художньої самодіяльності, з яких три мають звання народних аматорських колективів: фольклорний  ансамбль «Маланка», ансамбль народного танцю «Ярина»,  ансамбль сучасної пісні «Мал-а-хіт», хоровий колектив «Еней», ансамбль сучасного танцю «Шарм», театральний колектив, вокально-інструментальний гурт «Агро-джаз», команда КВН «Animal planet». Художні колективи ведуть пропаганду української народної пісні та танцю не тільки в навчальному закладі, але і за його межами, вони є учасниками всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів і фестивалів. 

Пропагандою кращих традицій академії займається Центр профорієнтаційної роботи та іміджевої політики, діяльність якого спрямована на профорієнтацію, популяризацію та формування позитивного
іміджу навчального закладу. 
 
Значну роль у виховному процесі виконує студентське самоврядування, яке забезпечує захист прав і інтересів студентів та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Координує і організовує
роботу студентів студентська рада. Побутовими та соціальними питаннями, роботою гуртків опікується студентська профспілкова організація.
 
До послуг студентів  працює психологічна служба,  функціонують клуби за інтересами,  проводяться тематичні вечори,  вечори відпочинку та спортивні заходи. Студенти мають змогу займатися у тренажерному залі, грати у футбол на спортивному майданчику, у баскетбол і волейбол в спортивному залі.
 
Для студентів та викладачів, створені належні соціально-побутові умови, всі студенти за потребою забезпечені гуртожитком, працюють їдальня,  буфети, спортивно-оздоровчий табір.
Студенти проживають у гуртожитках, обладнаних усім необхідним: холодильниками, меблями, пральними машинами, телевізорами, душовими кімнатами. В гуртожитках працює Internet та WI-FI.   
 
Справжньою окрасою не лише академії, а й Полтави є чудовий парк площею 4,5 гектара, де представлені екзоти, що на Полтавщині зустрічаються лише тут. Сучасна дендрофлора парку нараховує близько ста видів і форм.

Полтавська державна аграрна академія, яка вийшла на фінішну пряму до свого 100-річного ювілею, виконує благородну і надзвичайно важливу місію підготовки висококваліфікованих фахівців та гідних громадян нашої держави, проводить плідну роботу з розвитку аграрної науки та створення умов для підвищення конкурентоспроможності й ефективності аграрного сектора економіки.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ