Інститут післядипломної освіти

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди 1/3,
адміністративний корпус, к. 12 

тел.(факс) (05322) 2-26-21
e-mail: ipod_agro@ukr.net 

 

Сторінки історії…

На базі факультету післядипломної освіти та школи підвищення кваліфікації спеціалістів із виробництва свинини створено Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, який, згідно з рекомендацією Міністерства аграрної політики України та відповідно до рішення вченої ради академії, змінив назву на Інститут післядипломної освіти (наказ по академії від 15 лютого 2007 р. № 24).

Із часу створення в 1971 році до 1988 року факультетом керувала проректор із ФПК Катерина Пилипівна Савенко. З 1 листопада 1988 року по 25 вересня 1992 року цю посаду займав кандидат сільськогосподарських наук, доцент Микола Миколайович Опара.

Наказом по Полтавському сільськогосподарському інституту від 2 жовтня 1992 року посаду проректора з ФПК було ліквідовано і введено посаду декана факультету, на яку в 1992 році призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента О.О. Плахотніка. З 2008 року інститут очолювала доцент Олена Павлівна Якубенко. З 2012 року по 2017 рік інститут очолювала Капаєва Людмила Миколаївна.

На теперішній час інститут очолює
Вараксіна Олена Вікторівна.

Сьогодні інститут післядипломної освіти включає три відділи:

 1. Відділ навчання незайнятого населення проводить навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку безробітних на замовлення обласного центру зайнятості. Завідувач відділу –  А. О. Ландар (Навчальний корпус № 4, к. 405).

 2. Відділ перепідготовки організовує перепідготовку фахівців, що мають закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», «Магістр») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» з інших спеціальностей. Завідувач відділу – Ю. Г. Писаренко (Навчальний корпус № 4, к. 413).

 3. Відділ підвищення кваліфікації проводить навчання і підвищення кваліфікації фахівців АПК, згідно з планом Мінагрополітики України, підприємств різних форм власності, а також приватних осіб; організовує підвищення кваліфікації та стажування викладачів академії та інших навчальних закладів, проводить організаційну роботу з дорадництва в академії, організовує навчання дорадників та експертів-дорадників, веде інформаційне забезпечення студентів та слухачів інституту. Керує відділом Пономаренко Т. В. (Навчальний корпус № 4, к. 413).

Напрямами діяльності  інституту є:

 • організація перепідготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ на замовлення Мінагрополітики України;
 • навчання, підвищення кваліфікації фахівців на замовлення обласного центру зайнятості, підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також приватних осіб;
 • підготовка сільськогосподарських дорадників та сільськосподарських експертів-дорадників;
 • організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу академії та інших навчальних закладів;
 • організація та координація системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

Навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів в Інституті здійснюються на договірних засадах із міністерствами і відомствами, підприємствами та окремими громадянами.

Перепідготовка кадрів розпочата в академії з листопада 1998 року, спочатку за спеціальностями «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій». В подальшому в зв’язку з акредитацією інших спеціальностей, розпочато навчання за спеціальностями «Фінанси», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Економіка підприємства».

Зарахування слухачів на навчання проводиться за результатами співбесіди.

Перепідготовка фахівців  проводиться за денною та заочною формами навчання. На навчання за денною формою зараховуються слухачі, направлені згідно з договором з центром зайнятості, а заочно – на контрактній основі.

Для здійснення освітньої діяльності академії видана ліцензія (серія АЕ № 458591 від 05.08.2014 р.), яка передбачає перепідготовку за базовими напрямами (спеціальностями) з обсягом прийому 385 осіб, в т.ч. за спеціальностями:

 • 7.03050901 «Облік і аудит» – 120 осіб;
 • 7.03050801 «Фінанси і кредит» – 50 осіб;
 • 7.03050401 «Економіка підприємства» – 25 осіб;
 • 7.03060101 «Менеджмент організацій» – 100 осіб;
 • 7.09010101 «Агрономія» – 50 осіб;
 • 7.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – 40 осіб.

Також ліцензовано підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) в кількості 1000 осіб.

У цей час діють курси та робочі професії:

 • основи підприємницької діяльності;
 • бізнес-планування у малому та середньому бізнесі;
 • комп’ютерні технології обліку з використанням програм «1С: Бухгалтерія 8.2» та «Термінал»;
 • організація сільського та зеленого туризму;
 • інформаційні технології з основами комп’ютерної графіки;
 • організація селянського фермерського господарства;
 • комп’ютерні інформаційні технології;
 • фінансовий аналіз та фінансова звітність підприємства;
 • професійне фінансове посередництво та консультування;
 • оператор комп’ютерного набору.

Інститут постійно вдосконалює форми і методи роботи в таких напрямах:

 • покращення інформування населення про діяльність інституту і можливості підготовки та перепідготовки фахівців різних напрямів; посилення рекламування послуг інституту. На інститут також покладено обов'язок здійснення зв'язків із громадськістю
 • вдосконалення  та розширення  можливостей  інституту в сфері підготовки та перепідготовки  фахівців, розширення асортименту надання послуг
 • пошук та запровадження інноваційних методів і методик викладання дисциплін, діяльності інституту в цілому
 • запровадження тренінгових програм для вдосконалення керівників різних рівнів, у тому числі й державних службовців
 • проведення ліцензування нових робочих спеціальностей згідно з потребами народного господарства та замовленням Центру зайнятості
 • активізація діяльності відділу дорадництва в напрямі  налагодження консультативно-інформаційної  та  методичної  допомоги організаціям і фізичним особам
 • запровадження дистанційної форми післядипломної освіти
 • активізація різних форм зв'язків із громадськістю та співпраці з державними органами й громадськими організаціями.

В умовах оптимізації навчального процесу в контексті  наближення його до європейських стандартів перед інститутом постає завдання активізувати й урізноманітнити методи інноваційного навчання та підготовки слухачів, створити відео-курси та електронні версії навчальних дисциплін.