Історія факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

     Шановні друзі наш факультет було засновано у 1927 році. З того часу він декілька разів змінював спеціалізацію підготовки фахівців відповідно до вимог виробництва.

Першим його фундатором слід вважати професора С.М. Рекала, деканами у різні роки були доценти: П.Н. Ванцак, К.П. Ковальов, Є.С. Колодяжний, Д.В. Терещенко, А.Г. Баранов, Т.К. Старов, С.М. Пономарьов, В.О. Мірошніков. За роки існування факультету підготовлено більше 5,2 тис. фахівців.

У різні роки на факультеті працювали такі відомі вчені, як засновник наукового свинарства в Україні, професор О.П. Бондаренко; всесвітньо відомий фахівець з удосконалення симентальської породи великої рогатої худоби, академік ВАСГНІЛ М.Д. Потьомкін; академік НАН України та Української Академії сільськогосподарських наук, Заслужений діяч науки України, Герой Соціалістичної праці О.В. Квасницький; Заслужений діяч науки України професор Б.Г. Ливитський; професори - Д.П. Поручиков, Є.Ф. Лисицький, В.І. Іванов, В.Я. Кронштадт, Т.Д. Потапов, Ф.Д. Рубін та інші. Окремі випускники зробили великий внесок у розвиток вітчизняного тваринництва та підвищення його продуктивності – професори Ф.К. Почерняєв, М.А. Коваленко, академік УААН В.Ф. Коваленко.

Викладачами кафедри технології виробництва продукції тваринництва, професором В.М. Нагаєвичом, доцентами Н.Д. Голуб і В.Є. Усачовою разом із спеціалістами учгоспу "Ювілейний" в свій час велась робота з покращення репродуктивних, відгодівельних та м'ясних якостей великої білої породи свиней. Багато сил і енергії для розвитку на факультеті художньої самодіяльності та наукової творчості студентів доклав Г.М. Левін. Плідну навчально-методичну, наукову та виховну роботу на фахових кафедрах факультету в різні роки вели і ведуть професори і доктори наук: В.П. Рибалко, М.Д. Березовський, І.С. Трончук, В.М. Нагаєвич, С.Л. Войтенко, А.А. Поліщук, А.М. Шостя; доценти і старші викладачі, кандидати наук, серед яких із великим досвідом роботи - В.С. Тендітник, Н.Д. Голуб, С.О. Ульянко, О.Г. Близнюченко, М.М. Рибалка, В.В. Вацький, Б.Є. Фесина, Т.П. Булавкіна, В.Г. Слинько, О.І. Кравченко, Г.М. Ножечкіна, О.М. Бондаренко, О.О. Васильєва, В.Є. Усачова, Л.М. Кузьменко, О.Г. Мороз, Є.В. Чухліб, В.М. Юхно, Т.С. Кодак, Б.С. Шаферівський.

На факультеті ТВППТ  успішно ведеться наукова робота за міжкафедральною тематикою Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв. Професор кафедри харчових виробницт факультету ТВППТ, доктор техн. наук Сукманов В.А. є науковим керівником міжкафедральної науково - дослідної лабораторії  ПДАА – Субкритичні технології у харчових виробництвах. В цьому напрямку плідно працюють доктор технічних наук, професор Сукманов В.О, завідувач кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Будник Н.В., доцент кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Кайнаш А.П., доцент кафедри Харчових технологій, кандидат с.-г. наук Кодак Т.С. Наукову тематику на тему «Розробка технології виділення поліненасичених жирних кислот з ліпідовмісної сировини» виконує доцент кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Дубова Г.Є., над науковою темою «Забезпечення мікробіологічної безпеки харчових продуктів та підвищення термінів їх зберігання» працює доцент кафедри Харчових технологій, кандидат с.-г. наук, доцент Юхно В.М.

Професор кафедри Годівлі та зоогігієни с.-г. тварин, доктор с.-г. наук Поліщук А.А. є одним із ведучих в Україні науковцем в галузі фізіології травлення моногастричних тварин, годівлі, розробки рецептів комбікормів і використання кормових добавок. Розроблена ним технологія економічної годівлі свиней з успіхом використовується в Україні.
Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри технології виробництва продукції тваринництва є виконання тематики:
• Розроблення та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві (№ ДР 0119U101637).
• Розроблення ефективних фізіолого-біохімічних методів підвищення конверсії корму та відтворювальної здатності свиней.
• Історія розвитку та розробка сучасних технологічних рішень підвищення виробництва та якості продукції тваринництва в Полтавській області (№ ДР 0119U101651).

Коло наукових інтересів доктора сільськогосподарських наук Шості Анатолія Михайловича зосереджено на розробленні фундаментальних основ формування та регуляції репродуктивної функції у тварин. Ним встановлено ряд нових функціональних закономірностей метаболізму в системі «мати – плід» свиней, які визнані світовою спільнотою і мають вагоме значення не тільки для галузі свинарства, але й вирішують ряд методологічних проблем загальної біології та медицини.  Створені та впроваджені наукові розробки – методи та прилади для штучного осіменіння, дозволяють суттєво підвищити відтворювальну здатність поголів’я та рентабельність галузі свинарства. 
Здійснює підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», спеціалізацією – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри технологій дрібного тваринництва є виконання тематики:
Розроблення та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві (№ ДР 0119U101637).
• Розроблення ефективних фізіолого-біохімічних методів підвищення конверсії корму та відтворювальної здатності свиней.
• Удосконалення сучасних порід сільськогосподарських тварин.
На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Результати наукових досліджень з пріоритетних напрямків галузі тваринництва публікуються у фахових виданнях, доповідаються на конференціях з актуальних проблем галузі тваринництва, впроваджуються у виробництво та навчальний процес. Викладачі кафедри здійснюють наукові консультації за госпдоговірною тематикою з питань технології виробництва продукції тваринництва.
У результаті проведених наукових досліджень Усенко Світланою Олексіївною встановлено особливості динаміки гормонального фону та  процесів вільно-радикального пероксидного окиснення у різних тканинах свиней в залежності від віку, статі, генотипу та фізіологічного стану та їх вплив на загальний рівень метаболізму в організмі. Одержані дані використовуються як довідковий матеріал, що характеризує в нормі рівень гормонального та біохімічного статусу в період статевого дозрівання і протягом відтворювального циклу у свиней з метою відповідної корекції залежно від їх віку та фізіологічного стану.

Навчальний процес спеціальності "Харчові технології"  забезпечує кафедра харчових технологій , на якій плідно працюють кандидат с.-г. наук, професор кафедри Тендітник В.С. організатор і завідувач кафедри технології переробки продукції тваринництва, яка в 2018 році змінила назву на кафедру харчових технологій кандидат техн. наук, доцент Будник Н.В. – теперішня завідувачка кафедри, доктор техн. наук, професор Сукманов В.О., кандидат с.-г. наук, доцент Кодак Т.С., кандидат техн. наук, доцент Кайнаш А.П., кандидат техн. наук, доцент кафедри Ножечкіна-Єрошенко Г.М., кандидат техн. наук, доцент Дубова Г.Є., кандидат вет. наук, доцент Юхно В.М.   

Вагомий внесок в організацію навчального процесу доклав Тендітник Володимир Сергійович, який очолював професорсько-викладацький склад факультету з 1972 по 1999 роки. З 2000 року і по теперішній час факультет очолює, доктор сільськогосподарських наук, Поліщук Анатолій Анатолійович.

У нас на факультеті приділяється велика увага гармонійному розвитку особистості здобувача. Так, традиційними стали олімпіади з фахових дисциплін, огляди художньої самодіяльності, святкування визначних подій з історії Української держави, славетного міста Полтави і Полтавщини, академії, спортивні змагання. Набуті теоретичні знання здобувачі вищої освіти мають можливість практично закріплювати на виробництві і під час перебування на навчальній та виробничих практиках у кращих господарствах по виробництву продукції тваринництва і переробних підприємствах. Здобувши кваліфікацію технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва, спеціаліст має широкі можливості працевлаштування: на сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції  тваринництва,  птахофабриках, комбікормових заводах, підприємствах із переробки молока і м'яса тощо.

В 2017 році на факультеті відкрито нову спеціальність 181 Харчові технології. Восени 2017 року виконаний перший набір студентів за даною спеціальність на ступінь вищої освіти Бакалавр. За освітньо-професійною програмою Харчові технології студенти мають змогу вивчити технології різних харчових продуктів в різних галузях  харчової промисловості, проводити їх оцінювання, проектувати та модернізувати існуюче виробництво. Професійні знання студенти використовують при перебуванні на навчальних та виробничих практиках. По завершенню навчання здобувачі вищої освіти за освітньою програмою отримують кваліфікацію Бакалавр з харчових технологій.