Історія кафедри рослинництва

Кафедра рослинництва створена у 1929 році.

Історична довідка свідчить, що до цього рослинницькі дисципліни читалися на створених раніше кафедрах ботаніки та землеробства. Також функціонував кабінет рослинництва з колекційною ділянкою та науковий гурток, в якому працювали секції інтенсивних культур, економіко-агрономічна , дослідно-рільнича.

Лекції для студентів в той час читали такі відомі науковці, як В.І.Сазанов., Ф.І.Берглезов., М.М.Самбикін., П.Ф.Тушкан., В.П.Кушніренко., Ф.Г.Білецький., П.П.Бардаков., О.О.Іллічевський., С.О.Іллічевський. Значна увага приділялась практичному навчанню.

Основною навчальною дисципліною з часу створення кафедри до сьогодення є рослинництво.

У наші дні кафедра бере участь у підготовці фахівців на всіх факультетах академії. Так, для студентів-агрономів читаються курси з рослинництва, буряківництва, технічних культур, кормовиробництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва, стандартизації та управління якістю продукції рослинництва, лікарських рослин, квітникарства, світові агротехнології. Студентам економічних спеціальностей викладаються дисципліни: технологія вирощування, переробки, заготівлі, стандартизації продукції рослинництва і технологія галузі (рослинництво); для ветеринарних лікарів - кормовиробництво.

Першим завідувачем, який більше, ніж 33 роки ( з 1929 до 1962 рр.) керував кафедрою, був заслужений діяч науки УРСР професор Білецький Федір Григорович. Він багато сил віддав створенню матеріальної бази кафедри та постановці науково-дослідної роботи викладачів і студентів. Поряд з викладацькою роботою підтримував постійний зв’язок із виробництвом, був одним із організаторів створення колгоспів на Полтавщині, надавав їм консультативну допомогу, читав лекції, організовував проведення практичних заходів на селі. Опублікував 76 наукових праць. У 1948 році був нагороджений орденом Леніна.

З 1962 до 1970 рр. кафедрою керував доцент Клімов Михайло Григорович. Маючи значний виробничий і викладацький стаж, він на досить високому методичному і теоретичному рівні читав рослинництво, вів науково-дослідну роботу з удосконалення технології вирощування озимої пшениці. За результатами досліджень опублікував 27 наукових праць. Пізніше працював деканом агропедагогічного факультету.

В 60-70 роки кафедра проводила значні дослідження з селекції конопель. Керувала ними доктор сільськогосподарських наук, професор Гуржій Євдокія Сидорівна, яка працювала на кафедрі з 1952 до 1975 рр. Разом зі своїм сином, завідуючим лабораторією Мережком В.І., вони розробили методику виведення сортів однодомних конопель, придатних для механізованого збирання.. Вона автор 7 районованих сортів конопель та 40 наукових праць. За науково-дослідну, педагогічну і громадську роботу нагороджена багатьма урядовими нагородами, в тому числі і орденом Леніна. Мала наукову школу .

З 1963 до 1972 рр. на кафедрі працював відомий вчений теоретик і практик доктор сільськогосподарських наук, професор Костянтин Ілліч Наумов. Він вивчав біологічні особливості і технології вирощування кормових культур, проводив науково-виробничі дослідження з ефективного використання осушених земель в Полтавській області. За результатами досліджень опублікував 60 наукових праць. К.І.Наумов - автор підручника “Луговодство с основами кормопроизводства” для сільськогосподарських вузів.

З 1970 до 1975 рр. завідуючим кафедрою був випускник агрономічного факультету доцент Жарінов Валерій Іванович. Викладацьку діяльність на кафедрі він розпочав у 1968 році доцентом. Педагогічну роботу досить активно поєднував із науковими дослідженнями з питань технології вирощування люцерни. Опублікував 117 наукових праць, в т.ч. підручник, отримав 4 патенти на винаходи, керував підготовкою аспірантів, здійснював консультативну допомогу виробництву. Згодом В.І. Жарінов доктор сільськогосподарських наук, професор працював завідуючим кафедрою рослинництва та агроекології Херсонського державного аграрного університету. Він - один із ініціаторів введення у вищій сільськогосподарській школі України курсу сільськогосподарська екологія та агроекологія для агрономічних спеціальностей. Наукова школа проф. Жарінова В.І. відома в Україні. Кандидатами сільськогосподарських наук стали його аспіранти випускники агрономічного факультету В.В.Педченко., О.І.Магда., О.А. Антонець., В.Г. Ошкодьоров.

Педагогічну та наукову діяльність в ці роки проводили доценти В.Й.Пржегорлінський та Малишев М.Є. Працюючи на кафедрі з 1951 до 1974 рр., доцент В.Й.Пржегорлінський провів значну науково-дослідну роботу з вивчення системи удобрення і технології вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу України. За результатами досліджень опублікував 44 наукових праці.

Доцент М.Є.Малишев опікувався науковими проблемами з розробки і удосконалення сортової агротехніки озимої пшениці і сої.

Майже 16 років (з 1975 до 1991 р) кафедрою завідував учень відомого вченого з питань зрошуваного землеробства С.Д. Лисогорова - Павло Якович Біленко. За 21 рік праці на кафедрі доктор сільськогосподарських наук, професор Біленко П.Я, крім навчальної, вів наукову роботу. Він є автором 76 наукових праць, 4 навчальних посібників з кормовиробництва та багатьох методичних рекомендацій. Мав наукову школу.

Крім названих наукових проблем кафедра з 1977 року займається насінництвом цукрових буряків. Цю роботу, а також викладання курсу “Буряківництво” виконував випускник агрофаку доцент Георгій Олексійович Міняйло. З питань буряківництва ним опубліковано 28 наукових праць. Працюючи на кафедрі до 2001 року, постійно підтримував зв’язки з виробництвом, під його науковим керівництвом студентами виконувалась значна кількість дипломних робіт і усі вони носили експериментальний характер.

В 90-ті роки питаннями кормовиробництва на кафедрі займався науковець з великим науковим та практичним досвідом, випускник факультету, доцент Ігор Іванович Пєстов. З 1991 до 1997 р. він був деканом агрономічного факультету.

З 1997 до 2002 р. на кафедрі працював заслужений працівник сільського господарства України, відомий селекціонер Василь Ілліч Москаленко. Він є автором сортів озимої пшениці Коломак 3, Коломак 5, Українка полтавська, Левада, Диканька, які мають високі якісні показники та стійкі до несприятливих агрокліматичних факторів.

В різні роки на кафедрі працювали викладачі Кертік М.П., Чекаліна І.Н., Дашевський І.М., Корсун В.І., Костогриз Г.В., Хруленко В.І., Мазуніна Є.Г., Поспєлов С.В., Уманська З.П., Павлюк Н.І., Писаренко П.В., Воропін О.П;

З 1986 до 2006 р. кафедрою керував професор Куценко Олександр Михайлович. Його діяльність в 1996-1998 рр. була перервана роботою в Міністерстві аграрної політики України, де він обіймав посаду заступника міністра. Він мав наукову школу, автор ряду навчальних посібників. Академік Української академії екологічних наук, заслужений працівник народної освіти України.

З 2007 року до 2009 р. завідувачем кафедри був доцент Кочерга Анатолій Андрійович. З березня 2009 р. завідувачем кафедри працює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України Жемела Григорій Пимонович.

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри різноманітна, в основному вона охоплювала вивчення окремих прийомів технологій вирощування польових культур, лікарських рослин, питання кормовиробництва. Вивчалася система удобрення і технологія вирощування люцерни на насіння, окремі прийоми технологій вирощування озимої пшениці, жита, гороху, сої, картоплі, гречки, кукурудзи, соняшнику. Проводилась робота зі створення сортів конопель та озимої пшениці.

За результатами наукових досліджень захистили докторські дисертації Є.С. Гуржій та В.І. Жарінов.

В різні роки захистили кандидатські дисертації В.І.Жарінов., М.Г.Тютюнник., О.С.Пипко., Г.О.Жадан., К.М.Стегній., Є.Г.Чернявський., І.О.Косиця., І.Ф.Малець., В.І.Книш., О.І.Магда., В.В.Педченко., М.Я.Шевніков., Т.О.Бєлова., А.А.Кочерга., С.В.Філоненко., О.А.Антонець, Ляшенко В.В.

Вагомим є науковий доробок викладачів кафедри. Це 11 підручників і навчальних посібників, які використовуються для навчання студентів.

Основними напрямами роботи викладачів кафедри є підготовка і виховання фахівців для аграрного сектору країни, науково дослідна робота із залученням до неї студентів, практична допомога виробництву.

Колектив кафедри в теперішньому складі дружний, працездатний, береже і продовжує традиції та вносить свій внесок в справу навчання і виховання студентської молоді.

Факультети: