Концепція розвитку міжнародної діяльності ПДАА

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку міжнародної діяльності Полтавської державної аграрної академії (ПДАА)


1. Загальні положення.

Вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліття знаходиться у стані безперервного вдосконалення і модернізації. Рушійними силами процесів, що відбуваються у вищій школі, є її прагнення до оновлення та прагнення увійти до загальноєвропейського освітнього простору.
Європейське суспільство характеризується рядом  ознак, серед яких найістотніші:

 • Полікультурність;
 • Рухливість, інтернаціоналізація та глобалізація;
 • Вплив нових технологій;
 • Серйозні зміни у сфері зайнятості населення;
 • Потреба у фахівцях, здатних навчатися впродовж життя;
 • Вимога якості, справедливості та ефективності освіти.

Успіх сучасної освіти визначається перш за все здатністю гнучкого реагування на змінне оточення. Суспільство вимагає фахівця, який здатний гнучко перебудовувати зміст і форми діяльності залежно від вимог ринку праці. Міжнародна діяльність є невід‘ємною частиною діяльності університету.

Концепція розвитку міжнародної діяльності  (далі Концепція) визначає передумови, мету, принципи, завдання та механізми розвитку міжнародної діяльності університету на період до 2020 року.
Модель педагогічної освіти ХХІ століття, яке оголошено ЮНЕСКО „Століттям освіти”, Полтавська державна аграрна академія формує в рамках вимог концептуальних засад розвитку вищої освіти  України, її інтеграції в європейський освітній простір та Болонського процесу. Саме життя незабаром так сформує вимоги студентів до ВНЗ, що міжнародне їх визнання стане одним з головних критеріїв популярності серед абітурієнтів і роботодавців.

ПДАА перебуває у пошуку конкретних шляхів і засобів інтернаціоналізації усіх сфер своєї діяльності, здійснюючи  практичне прилучення до єдиних вимог, єдиних критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закладів закордону і має досвід міжнародної  співпраці з більш ніж 50 організаціями, установами та ВНЗ з більш ніж 20 країн Світу. В академії успішно функціонує міжнародний проект «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ», завдяки якому студенти мають можливість  отримати 2 дипломи одночасно (український та польський).

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва - підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у  зарубіжних освітніх закладах;  спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень академії на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

Для реалізації основної мети необхідно проводити роботу у напрямах:

 • підписання широкомасштабних угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільної розробки методів вирішення освітніх проблем;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів);
 • створення умов для наукового стажування науково-педагогічних працівників за кордоном;
 • забезпечення умов для науково-педагогічної діяльності працівників в зарубіжних навчальних закладах;
 • створення умов для публікування результатів наукових доcліджень у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів.

Результатом плідної співпраці ПДАА з іноземними організаціями та установами стало: реалізація низки міжнародних проектів, проведення конференцій, участь працівників у різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних зарубіжних держав – усе це дає можливість розширювати кордони міжнародного співробітництва, підвищувати ефективність співпраці та зміцнювати вже існуючі відносини.

2. Організаційне забезпечення міжнародної діяльності

Загальний моніторинг міжнародної діяльності в академії здійснює проректор, який має відповідні повноваження делеговані йому ректором академії. У його підпорядкуванні є відділ міжнародних зв’язків та начальник відділу, який і координує міжнародну діяльності академії. Головне завдання координатора – створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в академії та його організація. Згідно з цим, координатор: 

 • координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язок з іноземними освітніми й науковими інституціями, професорами і лекторами;
 • підтримує бази даних викладачів та студентів, що виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування;
 • надає інформацію про роботу посольств та зарубіжних представництв в Україні та представництв і консульств України за кордоном;
 • інформує підрозділи академії про міжнародні освітні організації, програми, фонди, а також про участь студентів, науковців, молодих спеціалістів у конкурсах на здобуття стипендій та грантів;
 • підтримує базу даних програм обміну;
 • здійснює переклад кореспонденції, яка надходить до академії, та кореспонденції, яка направляється за кордон;
 • оформлює та веде облік закордонних відряджень викладачів, науковців, співробітників, курсантів та студентів академії;
 • консультує постійний та перемінний склад академії з питань виїзду за кордон, оформлює відповідні документи для виїзду за кордон;
 • організовує прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців (підготовка наказів та програм перебування, зустріч, поселення тощо);
 • готує проекти договорів про співробітництво у науковій та освітянській сфері;
 • готує звіти про міжнародну діяльність академії до МОН України;
 • веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в академії і, підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в Україні.

Структурами, які забезпечують координацію відповідних ділянок міжнародної співпраці, є Польський центр та гуманітарний відділ (мовний центр).

3. Пріоритетні напрями міжнародної діяльності

Основними напрямами міжнародної діяльності в ПДАА є:

 • входження академії до міжнародних організацій, а також освітніх організацій;
 • укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів з науковими інституціями та вищими навчальними закладами закордону;
 • налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій;
 • реалізація сумісних із зарубіжними колегами проектів з актуальних наукових проблем;
 • налагодження ефективного обміну викладачами і студентами з метою підвищення їх професійного рівня;
 • організація та участь у міжнародних проектах (конференціях, виставках, школах, семінарах, стипендіальних програмах тощо);
 • грантова діяльність;
 • заходи зі ствердження позитивного іміджу ПДАА, розширення кількості закордонних партнерів - учасників проекту «Паралельний Европейський Диплом»;
 • поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються академією.

4. Законодавчі та нормативно-правові акти, на основних засадах яких грунтуються вихідні положення Концепції:

 • Конституція України;
 • Закон України "Про вищу освіту".

5. Цільові освітні проекти та наукові дослідження

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є здійснення цільових освітніх проектів, адже модернізація системи освіти має на меті підготовку висококваліфікованих, мобільних і творчих особистостей, які протягом життя мають постійну можливість опановувати нові передові знання. У рамках таких проектів ведеться багатогранна діяльність: проведення спільних наукових досліджень і публікація їх результатів; організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів; стажування викладачів і студентів; обміни викладачами для читання лекцій; обмін науковими і навчально-методичними публікаціями.

Залучення викладачів кафедр та науковців до участі у міжнародних проектах з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва, що є одним із критеріїв ефективності роботи академії в цілому.

Одним з головних завдань міжнародної діяльності академії є його подальше інтегрування у світове та європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів, науковців, а також їх участі у міжнародних проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях.

6. Гранти, стипендіальні програми, стажування

Навчання за кордоном дозволяє значним чином підвищити кваліфікацію викладача, надає змогу широко застосовувати порівняльні аспекти при викладенні матеріалу. Закордонний досвід дозволяє викладачам удосконалювати існуючі та розробляти новітні методи і технології викладання матеріалу, постійно самовдосконалюватися.
Академія бере активну участь у багатогранних програмах:

 • Програма обміну студентів ВНЗ на засадах  двосторонніх угод з партнерськими інституціями;
 • Програми стипендій ім. Фулбрайта, що адмініструються в Україні офісом програм ім. Фулбрайта;
 • Стипендії для дослідження сучасних проблем, що адмініструється в Україні IREX;
 • Стипендійні програми ДААД для навчання та науково-дослідної роботи у Німеччині  та інші.

7. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, школах

Широкі і міцні міжнародні зв’язки активно використовуються академією для організації і участі в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах із залученням керівництва різних міжнародних організацій, відомих вчених і експертів. Такі заходи забезпечують студентам і науково-педагогічному складу академії доступ до  передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватися досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання. За останні роки участь академії в наукових конференціях активізувалась і сьогодні являється одним із стратегічних напрямів розвитку академії.

Викладачі, працівники та студенти ПДАА регулярно виїжджають за кордон для участі в міжнародних наукових конференціях, на стажування, наукову та викладацьку роботу, мовні курси тощо.

Під час закордонних відряджень викладачі опановують і успішно використовують новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології як засіб інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки сучасних конкурентоспроможних спеціалістів.

Отриманий досвід і знання широко використовуються при підготовці навчальних матеріалів, наукових статей, доповідей, виступів і повідомлень на різних рівнях, при захисті дисертацій.
Полтавська державна аграрна академія  має достатній кадровий, науково-педагогічний та матеріально-технічний потенціал, який спроможний забезпечити рівне партнерство в співробітництві з зарубіжними колегами.