Матеріали науково-практичних інтернет конференцій за 2013 рік

ЕКОЛОГІЯ – ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ


Писаренко В.М. Агроекологія – основа землеробства 4

Бабич А.Г., Бабич А.А., Черновол Н.Б. Заселеність грунту люцерновою і конюшинною цистоутворюючими нематодами залежно від частки багаторічних трав у сівозмінах 9

Бейкун А.Л. Правове забезпечення екологічної політики держави в аграрному секторі як функціональна складова оновленого проекту аграрного кодексу 15

Бєдункова О.О. Аналіз еколого-токсикологічних характеристик поверхневих вод річок рівненщини 22

Бомко Л.Г. Оцінка безпечності та нешкідливості дії ферменту целюлози на організм курчат бройлерів 27

Бондус Р.О., Упир Л.М., Безхижко В.І. Перспективність сортів картоплі за стійкістю проти найбільш поширених та шкідливих хвороб 33

Валерко Р.А. Оцінка забруднення харчових продуктів та питної води в умовах м.Житомира 38

Вигера С.М., Сикало О.О., Ключевич М.М. Організаційно-технологічна методологія вирощування органічної фітосировини та захисту рослин 43

Вишневський Л.В. Темпи зникнення вітчизняних локальних порід великої рогатої худоби та методологія їх збереження 48

Войтенко С.Л., Петренко М.О., Карунна Т.І., Горобець В.О. Збереження генофонду тварин у контексті глобальної проблеми  збереження біологічного різноманіття 54

Герасимчук Л.О. особливості нітратного забруднення рослинницької продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах с. лука житомирської області 61

Глушаниця Т.А. Формування та розвиток природних та антропогенніх геосистем міста києва 65

Головаш Л.М. Оцінка колекції гірчиці в умовах південної частини лісостепу україни за напрямком господарського використання як сидеральної культури 69

Горб О.С., Кучеренко С.О. Чорна смородина – скарбниця вітамінів 74

Громаченко К.Ю. Методологія проведення моніторингових досліджень за вимогами ВРД ЄС2000/60/ЄС (фізико-хімічні показники стану водотоків) 78

Доля М.М., Бондарева Л.М., Герасименко І.В. Екологічна оцінка складових сучасної системи no-till технології 83

Доля М.М., Бондарева Л.М., Мамчур Р.М., Маковецька Р.В. Еколого-економічне обґрунтування ефективності сучасних систем землеробство 87

Дяченко Л.С., Косяненко О.М. Щодо актуальності досліджень вмісту важких металів у кормах та харчових продуктах різних природно-кліматичних зон україни 95

Ільїна М.Г. Динаміка вмісту стронцію-90 та цезію-137 у надземній частині продуцентів лучних екосистем полтавщини 100

Калініченко А.В., Мінькова О.Г. Передумови виникнення поняття екологічності господарств та становлення його розвитку 105

Капуста О.Ю., Колотило С.В., Гудков І.М. Рівні забруднення ґрунту та деяких культур радіонуклідами на сільськогосподарських угіддях зони посиленого радіоекологічного контролю 111

Кирильчук К.С. Ростові процеси trifolium pratense l. в умовах випасання та сінокосіння на заплавних луках лісостепу україни 116

Кирильчук Н.В. Агроекологічний моніторинг гумусного стану грунтового покриву рівненської області 121

Ключевич М.М., Столяр С.Г. Біологічний метод – ефективний напрям захисту проса від хвороб в органічному виробництві 126

Коваленко Н.П., Полянська В.П. Поява резистентних до антибіотиків мікроорганізмів: причини, шляхи подолання 130

Колесников Л.О., Николаева С.А., Цебитц К.П.В. Экологическая структура жужелиц (coleoptera, carabidae) пшеничных ценозов при органическом земледелии 136

Корчинська Л.Ф. Аналіз сучасної практики лісокористування комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирщини 143

Красовський В. В. Субтропічні плодові культури у розбудові Хорольського ботанічного саду  147

Кузьменко О.А. Склад мікрофлори травного каналу свиней на відгодівлі за дії пребіотику 152

Кулик М.І. Вплив біопрепарату на врожайність та вміст нітратів у плодах огірка 157

Леонтюк І.Б. Фізіологічні  процеси   в рослинах пшениці ярої при застосуванні мікробних препаратів 160

Ляшенко В.В., Тригуб О.В. Використання культури гречки, як засобу екологізації землеробства 164
Мединець О.Е. Розвиток бурої іржі та борошнистої роси пшениці озимої залежно від термічних умов веснянолітньої вегетації 169

Мерзлов С.В., Хоменко А.Д. Відпрацювання біотехнології утилізації сироватки молока 174

Місюна Т.Є. Проблема створення екомережі на землях сільськогосподарського призначення 179

Москалець В.В., Писаренко П.В. Агроекологічні основи дослідження тритикале озимого на екосистемному рівні  183

Панченко С.І., Галінський Я.В. Відновлення родючості грунтів – основне завдання органічного землеробства 190

Піщаленко М.А., Пономаренко С.В., Галінський Я.В. Від ноосферного мислення до органічного землеробства 193

Поспєлов С.В., Голуб-Маковецька І.А. Біологічна активність грунту за умов сидерації  197

Поспєлова Г.Д., Олексенко О.В., Довгий О.М. ФІітопатогенний комплекс насіння сої   202

Поспєлова Г.Д., Гринь А.О., Асаулова І.Г. Моніторинг патогенної мікрофлори насіння соняшника 207

Сахненко В.В. Агроекологічне обґрунтування сучасних методологій контролю якості систем землеробства в україні 213

Столяр І.В. Золотушник звичайний та верес – цінні осінні медоноси 219

Тараненко С.В., Тараненко А.О. Аналіз моніторингу земельних ресурсів країн європейського союзу та місце в ньому грунтового біорізноманіття 223

Тимощук Т.М., Чайка О.В. Моніторинг забруднення зерна пшениці озимої токсиноутворюючими міксоміцетами 228

Харченко Ю.В., Білик О.М. Колекція дендропарку "устимівський", як приклад акліматизації деревних екзотів 233

Харченко Ю.В., Холод С.М., Кочерга В.Я. Найбільш шкодочинні хвороби люцерни в умовах устимівської дослідної станції рослинництва 238

Чеботарьова Л.В., Поспєлов С.В. Адаптивні зміни активності лектинів пшениці озимої в умовах водного дефіциту та гіпертермії 244

Чумак П.Я., Ковальчук В.П., Вигера С.М. Екологічно безпечний інсектофунгіцид для захсту рослин від інвазійних видів шкідливих організмів 248

Шаравара В.В., Козак О.В., Огородник І.О. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки хмельницької області 252

Шерстюк  О.Л. Історія вивчення комплексу шкідників люцерни на полтавщині 257

Шигонський В.С. Основні аспекти стратегії сталого водокористування на сільських територіях 263

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Антонець Т. В. Перспективи іноземних інвестицій в сільське господарство України 3

Бєсєдіна Г. Є.,  Волошин Ю. Ю Роль організації в процесі управління 6

Бондаренко М. О. Дорадчі служби як складова інформаційно-консультаційного забезпечення інфраструктури аграрного ринку 9

Бурлака О. П., Зайцева Я. І. Аспекти ефективного використання персоналу аграрного підприємства 12

Волошин А. И. Реорганизация системы управления в государственном секторе национальной экономики 15

Воронько-Невіднича Т. В. Актуальні завдання формування ефективного місцевого самоврядування в Україні 16

Герелес А. В. Успішний молочарський бізнес: персонал та технології 19

Горбатюк Л. М. Проблеми інвестування в людський капітал сільської місцевості 22

Дем’яненко Н. В.,  Бардіна Т. О. Екологічний напрям розвитку сільських територій 25

Дорофєєв О. В. Формування системи стимулювання працівників апарату управління із урахуванням закону «золотого перетину» 28

Дядик Т. В. Соціально-трудові проблеми на селі та шляхи їх розв’язання 30

Ермоленко А. Г., Бедрик К. А. Особенности управление людскими ресурсами на предприятии малого бизнеса 33

Євсєєнко О. Ф. Інформаційна складова соціальних аспектів ринку праці України в умовах євроінтеграції 35

Заморьонова Д. В. Можливості та перспективи використання інтернет-технологій в управлінні персоналом 38

Злосчастьєва Т. А., Злосчастьєв А. П. Логістичний аутсорсинг як засіб підвищення ефективності транспортного забезпечення сільськогосподарської діяльності 41

Касян А. О. Стратегія мотивації персоналу підприємства 44

Кісельова О. В. Логічний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування 47

Коваль О. М. Напрями підвищення рівня зайнятості сільського населення України 50

Ковбаса О. О., Михайлова О. С. Організація і планування інноваційної діяльності в підприємствах АПК 53

Корнійчук О. О. Альтернативні аспекти впливу на використання трудових ресурсів сільської місцевості 57

Кочетков Ю. О. Проблеми управління мотивацією трудових ресурсів при землекористуванні 59

Кошова Л. М. Маркетингові аспекти управління персоналом підприємства: світовий та вітчизняний досвід 62

Кравченко Л. А. Основні завдання державного регулювання щодо розвитку людського потенціалу 67

Лєщина О. Г. Сучасні проблеми управління розвитком кадрів сільськогосподарських підприємств 70

Лозинська Т. М. Тенденції трансформації ринку праці в умовах глобалізації 73

Махмудов Х. З. Формування попиту і стимулювання збуту на  ринку продукції рослинництва 77

Мирна О. В., Сердюк О. І. Тенденції та перспективи та перспективи соціального розвитку Полтавського району 80

Обревко Т.  О. Роль державного управління та місцевого самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій 83

Осташова В. О. Правове регулювання трудових відносин членів сільськогосподарського виробничого кооперативу 86

Палій М. В. Взаємозв’язок управління якості трудового життя та менеджменту якості продукції 89

Пасемко Г. П. Аграрна політика держави в умовах глобалізації 92

Писаренко В. П. Використання інтернет-технологій: перспективи розвитку 95

Помаз О. М. Теоретичні аспекти управління аграрними операційними системами в галузі рослинництва вітчизняних підприємств-виробників 98

Раківненко О. Г. Історичні аспекти реформування земельних відносин 102

Сазонова Т.О., Паламарчук Г. А. Використання зарубіжного досвіду в формуванні трудового потенціалу працівників 105

Світлична А. В., Назарук Л. М. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури 109

Сердюк Т. М. Удосконалення стратегії управління персоналом на основі порівняльної оцінки результатів роботи 111

Соколова Ж. В. Социальные аспекты рынка труда и рынка образовательных услуг 115

Старченко А. Ю. Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку 118

Стельмашенко О. В. Маркетингові стратегії якісного  рівня персоналу 120

Тарасов Д. А. Організація молочарських кооперативів як чинник ефективного господарювання 123

Турбаєвська Л. О. Роль держави у розв’язанні проблем зайнятості та ефективного використання трудових ресурсів сільських територій 127

Улько Є. М. Нові виклики в управлінні трудовими ресурсами сільського господарства на постіндустріальному етапі розвитку національної економіки 130

Федірець О. В. Зміст системи управління витратами 133

Хурдей В. Д. Типові організаційні структури маркетингу 137

Цыкунов И. А. Человеческий потенциал как составляющая национальной экономической безопасности 140

Чаговець О. В. Застосування методу DEA при дослідженні ефективності діяльності диверсифікованих підприємств 142

Шевченко І. В. Сільський зелений туризм як одна із складових розвитку сільський територій 145

Шевченко Н. І. Членство та трудові відносини в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі 147

Шиян Д. В. Окремі тенденції зміни заробітної плати в сільському господарстві України 150

Шульженко І. В. Особливості мотивації в адміністративному менеджменті 153

Шупта І. М. Роль та місце невербальних (парамовленнєвих) засобів спілкування в формуванні ділового іміджу сучасного менеджера 156

Щетініна Т. О. Колективний договір: проблеми оплати та стимулювання праці 159

 

 

ЛІКАРСЬКЕ РОСЛИННИЦТВО: ВІД ДОСВІДУ МИНУЛОГО ДО НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

РОЗДІЛ 1

Дослідження рослин природної флори.

Інтродукція, біологія і культивування лікарських рослин

 

Багаутдінова Р.І., Оконешнікова Т.Ф., Халатян О.В. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ВУГЛЕВОДІВ ІНУЛІНОВОЇ ПРИРОДИ У ЗРАЗКАХ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ НА СЕРЕДНЬОМУ УРАЛІ 9

Бедуленко М.А. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ MONARDA FISTULOSA L. ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОНІ ЗАСОБІВ ХІМІЗАЦІЇ 14

Безделева Т.А. МОРФОГЕНЕЗ КОПИТНЯКА ЗІБОЛЬДА (ASARUM SIEBOLDII MIQ., РОД. ARISTOLOCHIACEAE JUSS.) 18

Бойко В.В., Данилець Р.О., Поспєлов С.В., Загорулько С.П. АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ НАСІННЯ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (Centaurea cyanus L.) НА ЗЛАКОВІ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ПРОРОСТАННЯ 25

Боков Д.О., Морохіна С.Л., Луферов А.Н. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ РОДИНИ ЯСНОТКОВИХ (LAMIACEAE LINDL.) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ПЕРШОГО МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.М. СЕЧЕНОВА 29

Варламова М.О. ОЦІНКА СТАНУ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ DICTAMNUS GIMNOSTILIS STEV. НА ПІВДЕННОМУ УРАЛІ І ДОСВІД ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ 35

Горошко В.В., Губаньов О.Г., Сірік О.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ  Salvia officinalis L.,   Galega officinalis L.,  Mentha piperita L. 39

Григоришин Є.В. ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ НА ЇХ ПОСІВНІ ЯКОСТІ 43

Котюк Л.А., Рахметов Д.Б., Вергун О.М., Котюк С.В. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО У ЗВ’ЯЗКУЗ ІНТРОДУКЦІЄЮ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 46

Курлович Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ 51

Мельничук Р.В. Попередня Оцінка колекції роду calendula l. на придатність  до механізованого збирання 56

Миронова Л.Н., Шипаєва Г.В., Реут А.А. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ OENOTHERA L. В РЕСПУБЛІЦІ БАШКОРТОСТАН 60

Мухамєтова С.В. ЛІКАРСЬКІ ВИДИ ГЛОДУ В РЕСПУБЛІЦІ МАРІЙ ЕЛ 64

Орел Т.І. ВИРОЩУВАННЯ NEPETA CATARIA І ELSHOLTZIA STAUNTONII В РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ КРИМУ ПРИ ЗРОШУВАННІ 67

Поспєлов С.В. ВПЛИВ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ СІМ’ЯНОК ЕХІНАЦЕЇ НА ЇХ ПРОРОСТАННЯ 71

Поспєлова Г.Д. ВПЛИВ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ І ЯКІСТЬ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ 74

Семенова М.В., Шелепова О.В., Воронкова Т.В., Шанцер І.А. ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ГЕОГРАФІЧНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ М’ЯТИ ПОЛЬОВОЇ MENTHA ARVENSIS L. І М’ЯТИ КАНАДСЬКОЇ MENTHA 78

Хринова Т.Р. КОЛЕКЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН РОДИНИ ASTERACEAE В НДІ БС ННДУ 85

Шершова С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОКІНІНПОДІБНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ 89

 

РОЗДІЛ 2

Фітохімія, фармація й фармакологія лікарської сировини

та його переробка

 

Бабаєва Е. Ю., Хазієва Ф. М. ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ ТА ТРАВИ АЛТЕЇ ЛІКАРСЬКОЇ 94

Гадецька А.В. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ РОСЛИН LIMONIUM GMELINII І LIMONIUM MYRIANTHUM 98

Грінченко Д.Г., Поспєлов С.В. ЛЕКТИНИ КРОПИВИ ДВОДОМНОЇ (URTICA DIOICA L.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ 104

Дроздова І.Л., Лупіліна Т.І. ТРИТЕРПЕНОВІ СПОЛУКИ ТРАВИ ГИКАВКИ СІРОЇ 108

Ихсанов Є.С., Литвиненко Ю.О., Бурашева Г.Ш. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СОЛЯНОКОЛОСНИКА ПРИКАСПІЙСЬКОГО (HALOSTACHYS CASPICA) 111

Ковальська Н.П., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES JAPONICA L. 116

Колдаєв В.М. ТЕСТУВАННЯ ЕКСТРАКТІВ ІЗ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 121

Лисюк Р.М. АКТУАЛЬНИЙ СТАН ВИРОЩУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ФАРМАКОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ МЕЛІСИ ЛІКАРСЬКОЇ 124

Нгуен Ван Лок ПАСЛІН ЛЕЖАЧИЙ (SOLANUM HAINANENSE HANCE) – ЄДИНИЙ ДОВЕДЕНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ, ЩО УПОВІЛЬНЮЄ І ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ ЦЕРОЗУ ПЕЧІНКИ У В’ЄТНАМІ 127

Павленко К.С. ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ НОВИХ ДЖЕРЕЛ ФЛАВОНОЇДІВ У РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ 129

Poráčová J., Sedlák V., Pošiváková T., Mirutenko V., Gruľová D., Mydlárová-Blaščáková M., Kotosová J. ВИМІРЮВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ У ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ (ARONIA MELANOCARPA WILD.) І БУЗИНИ ЧОРНОЇ (SAMBUCUS NIGRA L.) ЗА ДОПОМОГОЮ DPPH МЕТОДУ 132

Самородов В.М., Чеботарьова Л.В. Лектини гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.): підсумки попередніх досліджень 137

Самофалов І.Е., Литвиненко Ю.О., Бурашева Г.Ш. ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ СВЕДИ ДРІБНОЛИСТОЇ (Suaeda microphylla) 140

Сейтімова Г.А., Ескалієва Б.К., Бурашева Г.Ш., Чаудрі І.М. НАДКРИТИЧНА ФЛЮЇДНА СО2-ЕКСТРАКЦІЯ РОСЛИНИ РОДУ КЛІМАКОПТЕРА (CLIMACOPTERA) 145

Харісова А.В., Куркін В.А. АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 149

Хасіна Е.І. ГАСТРОПРОТЕКТИВНА ДІЯ ПЕКТИНУ ІЗ АМАРАНТУ БАГРЯНОГО ІНТРОДУКОВАНОГО У ПРИМОРСЬКОМУ КРАЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 153

Хоменко А.І., Філіпенко Т.А., Грибова Н.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЛІПІДІВ 158