Методичне забезпечення навчального процесу ЦПІГ

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України визначено основні компоненти науково-методичного забезпечення навчального процесу.

У Центрі міжнародної освіти ними є:

  • робочі програми з усіх навчальних дисциплін;

  • підручники та навчальні посібники;

  • методичні матеріали для практичних і лабораторних робіт;

  • матеріали поточного та підсумкового контролю (контрольні завдання до практичних і лабораторних занять, контрольні роботи та поетапні контролі усіх видів навчальної діяльності, поетапні та підсумкові тестові контролі);

  • методичні матеріали для самостійної роботи слухачів центру.

Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності студентів певними методичними матеріалами, які містять інформацію щодо засобів та процедури навчальних і контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ та завдань, джерел інформації тощо.

У методичних рекомендаціях з кожного виду навчальних занять формулюються їх навчальні цілі – заздалегідь передбачені результати навчальної діяльності студента з певним рівнем засвоєння, що адекватний параметрам умінь і навичок, передбачених освітніми стандартами.

Викладачі ЦМО плідно працюють над створенням бази методичного забезпечення навчального процесу шляхом розробки та оновлення  навчально-методичних матеріалів, реалізацією міжпредметної координації, підготовкою і корекцією екзаменаційних та залікових матеріалів, поточного і підсумкового контролів, створенням навчальних посібників і підручників, методичних вказівок для викладачів і студентів, робочих зошитів для практичних занять та самостійної роботи, додаткових матеріалів культурологічного та країнознавчого характеру, унаочнення, матеріалів для лабораторних та демонстраційних експериментів тощо.

З 2007 року викладачі кафедр почали працювати над створенням навчально-методичних посібників з усіх дисциплін українською мовою: додаткових матеріалів з письма, читання та аудіювання, з різних видів контролю до основних підручників з української мови, навчальних посібників з НСМ (наукового стилю мовлення) та усіх предметів загальноосвітнього циклу. З 2008-2009 навчального року навчання у Центрі міжнародної освіти проводиться  двома мовами – російською та українською.

Така організація навчального процесу спрямовується на активізацію виконавчого етапу навчання слухачів центру і скорочення терміну зворотного зв’язку з ними, що забезпечує належну якість освітніх послуг. За останні 10 років було створено навчальні посібники:

 

Відділ української та російської мов

1. Токуєва Н. В. «Дієслівний зошит» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2008. – 190 с.
2. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. І. «Посібник з наукового стилю мови для студентів підготовчого факультету інженерно-технічного профілю» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2008. – 44 с.
3. Шляхова В. М. «Посібник з наукового стилю мови для студентів підготовчого факультету медико-біологічного профілю (частина І)» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 36 с.
4. Токуєва Н. В. «Мій перший зошит. Прописи для іноземних студентів підготовчих факультетів» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 172 с.
5. Токуєва Н. В. «Методичний посібник з навчання читання для студентів-іноземців підготовчого факультету (Частина І)» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 104 с.
6. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. І. «Робочий зошит з граматики української мови (частина І) для самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого факультету» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 44 с.
7. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. І. «Робочий зошит з граматики української мови (частина ІІ) для самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого факультету» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 72 с.
8. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. И. «Пособие по научному стилю речи для студентов подготовительного факультета инженерно-технического профиля» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2008. – 44 с.
9. Бондарєв В. В., Шляхова В. М. «Методичні завдання до вхідних занять із загальноосвітніх дисциплін для студентів-іноземців підготовчого факультету» (1 семестр) – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 64 с.
10. Савченко О. О., Вац В. М., Бен Ашур Імед «Українсько-російсько-французький словник» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 44 с.
11. Токуева Н. В. «Глагольная тетрадь» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2008. – 190 с.
12. Савченко Е. О. «Учебные стихи» (методические указания, упражнения, игры и задания для студентов-иностранцев, изучающих русский язык). Часть 1 (вводно-фонетический курс) – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 40 с.
13. Бондарев В. В., Петренко Л. Ф., Швачунова Н. В. и др. «Методические указания к проведению поэтапных контролей по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2009. – 27 с.
14. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. И. «Рабочая тетрадь по грамматике русского языка (часть 1) для самостоятельной работы студентов-иностранцев подготовительного факультета» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 40 с.
15. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. И. «Рабочая тетрадь по грамматике русского языка (часть 2) для самостоятельной работы студентов-иностранцев подготовительного факультета» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 52 с.
16. Токуєва Н. В. «Моя первая тетрадь. Прописи для иностранных студентов подготовительных факультетов» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 172 с.
17. Петренко Л. Ф., Юхименко Л. И. « Методические рекомендации и дополнительные материалы к вводно-фонетическому курсу учебника «Русский язык для иностранных студентов подготовительного факультета»» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 88 с.
18. Бондарєв В. В., Шляхова В. М. «Методические задания к вводным занятиям по общеобразовательным дисциплинам для студентов-иностранцев подготовительного факультета (1 семестр)» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2014. – 70 с.


Відділ загальноосвітніх дисциплін

1. Лугова Т. В., Петровський О. М. «Кінематика руху матеріальної точки» –Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2008. – 24 с.
2. Луговая Т. В., Петровський А. М. «Фізика (частина І). Механіка. Молекулярна фізика і теплота». Методичні вказівки для самостійної роботи іноземним студентам підготовчого факультету» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2009. – 85 с.
3. Чекмарьова І. І. «Хімія: Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого факультету» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2010. – 62 с.
4.  Чекмарева И. И. «Химия: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительного факультета» – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2010. – 70 с.
5. Раздуй Е. М. «Математика, методическое пособие для иностранных студентов подготовительного факультета. (Часть 1, вводный курс)». – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2011. – 96 с.
6. Скок Л. Н. «Пособие для самостоятельной работы по черчению для студентов и учащихся лицея», «Посібник для самостійної роботи з креслення для студентів підготовчого факультету та учнів ліцею». – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2014. – 62 с.
7. Скок Л. Н. «Рабочая тетрадь по черчению для учеников лицея и студентов инженерно-технического профиля подготовительного факультета для иностранных граждан. Робочий зошит з креслення для учнів ліцею та студентів інженерно-технічного профілю підготовчого факультету для іноземних громадян». – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2014. – 23 с.
8. Скок Л. Н. Сборник заданий для самостоятельной работы на занятиях по математике для иностранных студентов подготовительного факультета (Часть І. Вводный курс) – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2015. – 24 с.

Навчально-методична література українською мовою:
 
Навчально-методична література російською мовою: