Наукова лабораторія селекції озимої пшениці

36003м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3,
Полтавська державний аграрна академія,
корпус 4, ауд. 406
 
Контакти: 
Тел./факс: +38(0532) 50-23-51
Керівник лабораторії
Науково-дослідний селекційний центр ПДАА
доктор сільськогосподарських наук, професор

В лабораторії є необхідний набір макро- і мікротехніки, приладдя для виконання польових і лабораторних робіт. Для виконання досліджень з оцінки якості зерна селекційних зразків створена і успішно працює лабораторія якості зерна, придбаний прилад для визначення білка й клейковини експрес-методом на інфраскані.

Відпрацьовані нові унікальні методи та напрями селекції з широким застосуванням математичного моделювання, індексної селекції, кластерного аналізу. Серед селекційних установ країни Полтавський селекційний центр єдиний, що працює над проблемами зимостійкості. Тому, створені сорти володіють найвищою зимостійкістю серед сортів включених до Реєстру сортів рослин України, що багаторазово було перевірено жорсткими умовами перезимівлі. Успіхи в селекції пшениці м’якої озимої пов’язані зі збільшенням частки біомаси, зосередженої в зерні. Тому, в науковій лабораторії працюють над забезпеченням максимального перерозподілу пластичних речовин на користь господарсько-корисних органів, використовуючи збільшення до певної величини таких індексів, як збиральний, атракції, мікророзподілу та ін., скорочення кількості і розмірів вегетативних органів, що не працюють на продуктивність — підгони, пасинки, непродуктивні пагони та ін.

Науково-дослідний селекційний центр має паспорт на виробництво та реалізацію добазового (оригінального) та базового (елітного) насіння пшениці м’якої озимої.

Тема наукових досліджень: Розробка нових методів адаптивної селекції пшениці озимої на основі еколого-генетичного підходу з використанням математичного моделювання і біотехнології та створення сортів з урожайністю 12 т/га, вмістом білка 15%, клейковини 35%, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу України. Державний реєстраційний номер  0113U004159.

 Серед здобутків науковців є:

 • розробка методів індивідуального добору на ранніх етапах селекції озимої пшениці за методом селекційних індексів (М.М. Чекалін, В.М. Тищенко);
 • розробка еколого-генетичного підходу в селекції озимої пшениці (В.М. Тищенко, М.М. Чекалін);
 • розробка методу оцінки зразків озимої пшениці за фотоперіодичною чутливістю та періодом яровизації;
 • впровадження методу штучної затримки часу відновлення весняної вегетації (метод В.Д. Мединця) для добору зимостійких генотипів (В.М. Тищенко, М.М. Чекалін);
 • монографія: В.М. Тищенко, М.М. Чекалін „Генетические основы адаптивной селекции озимой пшеницы в зоне Лесостепи”;
 • публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва.

Отримано патент на корисну модель № 99843 «Спосіб ідентифікації і добору високопродуктивних генотипів озимої пшениці на ранніх етапах селекції», зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2015. (Тищенко В.М. та інші)

До державного реєстру сортів рослин України внесено 13 сортів озимої пшениці: Коломак 3, Коломак 5, Українка полтавська, Диканька, Левада, Сагайдак, Вільшана, Оржиця, Царичанка, Кармелюк, Полтавчанка, Зелений гай, Аріївка.

Отримані патенти на сорти озимої пшениці: Манжелія, Говтва, Сидор Ковпак, Лютенька, Радивонівка.

Проходять Державне сортовипробування 3 сорти: Самара 2, Санжара, Соната полтавська.

Основними задачами діяльності наукової лабораторії є:

 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
 • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у навчальний процес;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях, монографіях;
 • залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів (здобувачів), студентів академії до виконання науково-дослідних робіт;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень.

Публікації:

 1. Mariia Batashova, Ludmila Drigenko Using inderect methods for winter recistana ectimation of  winter wheat lines and cultivars» Наукова конференція «Agrisafe final conference» – Будапешт, с. 21-23 (стаття)
 2. Тищенко В.М.,  Панченко П.М., Чернышова О.П. Идентификация сортов и селекционных линий пшеницы озимой по сбалансированности количественных признаков с использованием кластерного анализа. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. - №3. – С.28-35. (стаття)
 3. Тищенко В.М., Дриженко Л.М. Мінливість кількісних ознак пшениці озимої в залежності від часу відновлення весняної вегетації. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія «С/г науки». – Луганськ, 2012. – № 45. С. 110-113. (стаття)
 4. Дриженко Л.М. Коэффициент вариации основных признаков продуктивности озимой пшеницы в зависимости от времени возобновления весенней вегетации // Матеріали всеукр. науково-практичної конференції «Генетичні ресурси рослин і селекція». –Х., 2012. -С.132-135. (тези)
 5. Тищенко В.М., Дінець О.М. Мінливість та рівень формування ознаки «товщина соломини 2-го міжвузля» (ТС-2М) у сортів і селекційних ліній пшениці озимої // Збірник тез доповідей конференції професорсько-викладацького складу аграрно-інженерного інституту за підсумками наукової роботи 2011-12 рр. – Вип.1, - Полтава, 2012. -С.89-90. (тези)
 6. Тищенко В.М., Дриженко Л.М. Рівень формування вегетативних та генеративних ознак пшениці озимої та їх мінливість залежно від часу відновлення весняної вегетації // Збірник тез доповідей конференції професорсько-викладацького складу аграрно-інженерного інституту за підсумками наукової роботи 2011-12 рр. – Вип.1, - Полтава, 2012. -С.101-103. (тези)
 7. Тищенко В.М., Рева О.В. Стійкість сортів пшениці озимої селекції Полтавської державної аграрної академії до збудників борошнистої роси та кореневих гнилей // Збірник тез доповідей конференції професорсько-викладацького складу аграрно-інженерного інституту за підсумками наукової роботи 2011-12 рр. – Вип.1, - Полтава, 2012. -С.103-104. (тези)
 8. Дриженко Л.М. Изменчивость количественных признаков озимой пшеницы в зависимости от времени возобновления весенней вегетации // Збірник тез V-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. –Харьков, ИР им. В.Я. Юрьева НААН. -2012. – С.32-33. (тези)
 9. Тищенко В.Н., Дриженко Л.М., Баташова М.Е. Основные пути оценки адаптивности у озимой пшеницы по количественным признакам / Тези Міжнародної наукової конференції «Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи», до 100-річчя Селекційно-генетичного інституту. 17-19 жовтня, 2012 р.-Одеса, 2012. –С.105-106. (тези)

Можливості лабораторії:

 • Створення сортів пшениці м'якої озимої за вимогами виробництва.
 • Надання наукових, експертних та консультаційних послуг з питань селекції, генетики, насінництва та технології вирощування сортів пшениці м’якої озимої.
 • Проведення польових та лабораторних досліджень на селекційному матеріалі.
 • Проведення семінарів, нарад, конференції з питань селекції, генетики, насінництва та технології вирощування сортів.