Наукова робота викладачів центру ПІГ

Наукова робота  є  невід'ємною складовою діяльності Центру міжнародної освіти. Результати наукових досліджень викладачів центру опубліковані у наукових журналах, представлені на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях з проблем навчання та виховання іноземних громадян в умовах Центру міжнародної освіти.

Наукова діяльність ЦМО є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, спрямованої на вивчення актуальних проблем методики викладання української та російської мов як іноземних, міжпредметних зв'язків, організації освітнього середовища, позааудиторної роботи з іноземними громадянами тощо.

Серед основних напрямів наукової роботи є такі:

  • дослідження теоретичних концепцій методики викладання української та російської мов як іноземних, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів, міжкультурної комунікації та ін.;

  • виступи на наукових конференціях;

  • публікація наукових статей і тез доповідей у фахових виданнях та наукових збірниках різних українських вишів;

  • комплексний підхід до вирішення наукових проблем;

  • вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

У відділі української та російської мов під керівництвом доцента Ю. Д. Скиданенка проводиться наукове дослідження на тему «Словники ідеографічного типу в практиці викладання російської мови та загальноосвітніх дисциплін на підготовчому факультеті». Старший викладач кафедри Н. В. Токуєва 2015 року закінчила навчання в аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (заочна форма навчання) та працює над завершенням дисертаційного дослідження.

У відділі загальноосвітніх дисциплін під керівництвом доцента М. А. Піщаленко проводиться дослідження на тему «Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській області».

20-21 листопада 2015 року Центром підготовки іноземних громадян було проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», присвячену 35-річчю факультету. Більше ста науковців і викладачів-практиків із різних українських і закордонних вишів взяли участь у роботі секцій конференції:

  1. Організаційно-педагогічні засади надання освітніх послуг іноземним студентам в Україні.

  2. Методика викладання мов та предметів загальноосвітнього циклу студентам-іноземцям в українських вишах. Міжпредметні зв'язки.

  3. Інноваційні напрями створення ефективного освітнього середовища на початковому етапі навчання студентів-іноземців.

  4. Організація навчального процесу на основному етапі навчання студентів-іноземців.

  5. Позааудиторна навчально-виховна робота з іноземними студентами в період отримання вищої освіти в Україні як система.

За підсумками роботи конференції було видано збірник матеріалів конгференції «Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», присвяченої 35-річчю факультету підготовки іноземних громадян Полтавської державної аграрної академії, 20-21 листопада 2015 р. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2015. – 276 с.

Результати наукової роботи впроваджуються в навчально-виховний процес, що сприяє його оптимізації, допомагає у вирішенні багатьох проблем навчання й виховання іноземних громадян на факультеті.

 

 

View page in English