Наукова робота викладачів факультету ПІГ

Наукова робота  є  невід'ємною складовою діяльності факультету підготовки іноземних громадян. Результати наукових досліджень викладачів факультету опубліковані у наукових журналах, представлені на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях з проблем навчання та виховання іноземних громадян в умовах підготовчого факультету.

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, спрямованої на вивчення актуальних проблем методики викладання української та російської мов як іноземних, міжпредметних зв'язків, організації освітнього середовища, позааудиторної роботи з іноземними громадянами тощо.

Серед основних напрямів наукової роботи є такі:

  • дослідження теоретичних концепцій методики викладання української та російської мов як іноземних, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів, міжкультурної комунікації та ін.;
  • виступи на наукових конференціях;
  • публікація наукових статей і тез доповідей у фахових виданнях та наукових збірниках різних українських вишів;
  • комплексний підхід до вирішення наукових проблем;
  • вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

На кафедрі української та російської мов під керівництвом доцента Ю. Д. Скиданенка проводиться наукове дослідження на тему «Словники ідеографічного типу в практиці викладання російської мови та загальноосвітніх дисциплін на підготовчому факультеті». Старший викладач кафедри Н. В. Токуєва 2015 року закінчила навчання в аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (заочна форма навчання) та працює над завершенням дисертаційного дослідження.

Доктор історичних наук, професор Т. О. Шаравара, завідувач кафедри іноземних мов та українознавства, керує підготовкою кандидатської дисертації. Предметом інтересів є питання історії та теорії держави і права України, сучасне цивільне та сімейне право України, а також перебіг військових, судових, фінансових, освітніх, селянських реформ та реформ місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії.

На кафедрі загальноосвітніх дисциплін під керівництвом доцента М. А. Піщаленко проводиться дослідження на тему «Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській області».

20-21 листопада 2015 року на факультеті підготовки іноземних громадян було проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», присвячену 35-річчю факультету. Більше ста науковців і викладачів-практиків із різних українських і закордонних вишів взяли участь у роботі секцій конференції:

  1. Організаційно-педагогічні засади надання освітніх послуг іноземним студентам в Україні.
  2. Методика викладання мов та предметів загальноосвітнього циклу студентам-іноземцям в українських вишах. Міжпредметні зв'язки.
  3. Інноваційні напрями створення ефективного освітнього середовища на початковому етапі навчання студентів-іноземців.
  4. Організація навчального процесу на основному етапі навчання студентів-іноземців.
  5. Позааудиторна навчально-виховна робота з іноземними студентами в період отримання вищої освіти в Україні як система.

За підсумками роботи конференції було видано збірник матеріалів конгференції «Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», присвяченої 35-річчю факультету підготовки іноземних громадян Полтавської державної аграрної академії, 20-21 листопада 2015 р. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академіі, 2015. – 276 с.

Результати наукової роботи впроваджуються в навчально-виховний процес, що сприяє його оптимізації, допомагає у вирішенні багатьох проблем навчання й виховання іноземних громадян на факультеті.

 

 

View page in English

 

 

Факультети: