Наукові підрозділи академії, їх напрям діяльності, робота із замовниками

Структурні наукові підрозділи Полтавської державної аграрної академії працюють на основі її Статуту, створені за наказом ректора академії, професора Аранчій В.І. і знаходяться в підпорядкуванні проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Горба О.О., кандидата сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Основною метою наукової та науково-технічної діяльності академії є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення підготовки фахівців для галузей економіки країни, розв’язання задач у сфері наукового і технічного розвитку, впровадження наукових і науково-практичних результатів в Україні та на світовому ринку.

Одинадцять наукових лабораторій академії активно співпрацюють з кафедрами академії та підприємствами сільськогосподарської, виробничої галузей областей України, Польщі, Бельгії, Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Національної академії наук України, Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України. До них відносяться:

1. Наукова лабораторія селекції озимої пшениці. Науковий керівник Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності – розробка нових методів оптимізації селекційного процесу з використанням методів математичного моделювання, сучасних комп’ютерних технологій та створення нових сортів озимої пшениці, високопродуктивних, конкурентноспроможних та максимально придатних для вирощування в умовах  Лісостепу та Степу України.

2. Наукова лабораторія селекції зернобобових та круп’яних культур. Науковий керівник Баташова М.Є., кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності – розробка нових методів оптимізації селекційного процесу, створення нових сортів гороху та проса, високопродуктивних, конкурентноспроможних та максимально придатних для вирощування в умовах Лісостепу та Степу України.

3. Наукова лабораторія селекції, насінництва та сортової агротехніки сої. Науковий керівник Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності – створення нових високоврожайних сортів сої різних напрямів використання, адаптованих до умов Лісостепу України; розробка схеми насінництва і сортових технологій вирощування сої.

Вище перелічені наукові лабораторії об’єднані в Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва.

Науковий керівник Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри селекції, насінництва та генетики. 

4. Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Субкритичні технології у харчових виробництвах» кафедри «Харчових технологій» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кафедри «Технології та обладнання переробних і харчових виробництв» інженерно-технологічного факультету. Науковий керівник Сукманов В. О., доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри «Харчових технологій».

Напрям діяльності – розвиток теорії, методології, наукове обґрунтування та розробка інноваційних субкритичних технологій та обладнання харчових виробництв, спрямованих на підвищення якості харчових продуктів, їхньої харчової цінності, споживчих властивостей, підвищення екологічної безпеки, зниження ресурсо- та енергоспоживання технологічних процесів.

5. Сертифікована науково-дослідна лабораторія якості зерна факультету агротехнологій та екології. Науковий керівник Жемела Г. П., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва.

Напрям діяльності – наукове обґрунтування впливу доз мінеральних добрив на  ріст і розвиток рослин, елементи структури врожайності, урожайність та якість зерна пшениці озимого сорту в умовах лівобережного Лісостепу України.

6. Сертифікована науково-навчальна лабораторія агро-екологічного моніторингу факультету агротехнологій та екології. Науковий керівник Писаренко П. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії.

Напрям діяльності – дослідження раціонального використання ґрунтових ресурсів та відтворення родючості ґрунтів; оцінка екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів Полтавської області.

7. Наукова лабораторія енергозбереження та відновлюваних джерел енергії факультету агротехнологій та екології. Науковий керівник Калініченко В. М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машиновикористання  і виробничого навчання.

Напрям діяльності – розробка, модернізація конструкції сонячних колекторів з вакуумною трубкою з метою зменшення їхньої собівартості та підвищення ефективності; пристосування технології для виготовлення сонячних колекторів на підприємстві.

8. Навчально-наукова лабораторія сучасного технологічного обладнання фірми «НАКА» для  ефективного свинарства. Науковий керівник Шостя А.М., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Напрям діяльності – розробка селекційно-технологічних методів підвищення продуктивності свиней в у господарствах різних типорозмірів.

9. Лабораторія «Технологія м’яса і м’ясопродуктів». Науковий керівник Кравченко О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри харчових технологій.

Напрям діяльності – проведення наукових досліджень, лабораторних та практичних занять з дисциплін «Технологія переробки продукції тваринництва», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів», «Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств», Інноваційні технології переробки продукції тваринництва. Виконання магістерських робіт.

10. Лабораторія  «Технології молока і молочних продуктів». Науковий керівник Тендітник В.С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри харчових технологій.

Напрям діяльності – проведення проведення наукових досліджень, лабораторних та практичних занять з дисциплін Хіміко-бактеріальний аналіз, Біохімія молока і молочних продуктів, Технологія переробки молока, Технологічне обладнання  молокопереробних підприємств, Технохімічний і мікробіологічний контроль харчових продуктів, Технологія молока і молочних продуктів, Інноваційні технології переробки продукції тваринництва.

11. Навчально-наукова лабораторія паразитології. Науковий керівник Бродай Є. О., кандидат ветеринарних наук, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.

Напрям діяльності – дослідження поширення інвазійних захворювань домашніх та диких тварин у тому числі зооантропонозів, розробка та впровадження науково-обґрунтованих методів діагностики, боротьби та профілактики інвазійних захворювань.

Три Центри:

1. Ресурсний центр зі сталого розвитку. Відкрився в результаті участі Полтавської державної аграрної академії у Проєкті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в рамках Меморандуму Про співпрацю. Центр об’єднує студентів, аспірантів та викладачів навколо проблем розвитку сільських територій та громад.

2. Центр підготовки користувачів IO Soft. Farm. У Центрі здійснюється  підготовка сертифікованих користувачів на право застосування та впровадження - інформаційної on-line системи «Soft.Farm», заснованої на «хмарних технологіях»;  впровадження ІС Bitrix 24 в системі управління персоналом та взаємодією з клієнтами у процесі адміністрування діяльності сільськогосподарських підприємств, заснованої на «хмарних технологіях»;  відпрацювання рекомендацій щодо вибору та механізмів використання сучасних інформаційних систем моніторингу транспортних засобів на підприємствах АПК з метою підвищення їхнього ефективного використання;  проведення інформаційно-консультативного забезпечення підприємств АПК області щодо адаптації сучасних ІС в процеси управління господарствами;  проведення наукових заходів (семінарів, круглих столів, презентацій) за участі представників аграрних підприємств та розробників комп’ютерного програмного забезпечення за напрямом діяльності «Підтримка діяльності підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем і технологій».

3. Науково-консультаційний центр «Підготовка фахівців з обліку, фінансів та оподаткування за підтримки сучасних інформаційних технологій»

Науковий керівник Аранчій В. І., кандидат економічних наук, професор, ректор Полтавської державної аграрної академії. Представники групи: Дорогань-Писаренко Л. О., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри, декан факультету обліку та фінансів; Левченко З. М., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю; Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Напрям діяльності – залучення працівників бухгалтерії підприємств АПК, керівників фермерських господарств Полтавщини, науково-педагогічних працівників, студентів академії до заходів за напрямом програм: «Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017‒2020 роки» та «Інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі відтворення сільськогосподарського виробництва. Організація підготовки та проведення навчальних семінарів з актуальних питань розвитку сільськогосподарського виробництва, підприємництва і сільської місцевості».

Три структурні підрозділи, які забезпечують наукову діяльність в академії:

1. Науково-дослідний сектор. Начальник Яснолоб І. О., кандидат економічних наук, доцент.

Напрям діяльності – одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів шляхом провадження науково-технічної та інноваційної діяльності; забезпечення органічного поєднання в діяльності академії освітньої, наукової та інноваційної діяльності; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного розробляти та впроваджувати інноваційні наукові розробки; популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі науки.

2. Відділ з питань інтелектуальної власності. Завідувач Прийдак Т.Б., кандидат економічних наук, доцент.

Напрям діяльності – ведення організаційної роботи щодо інформаційного та документального забезпечення патентної діяльності; консультування з питань складання, оформлення заявочних матеріалів на видачу охоронних документів; ведення реєстру одержаних охоронних документів.

3. Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві. Науковий керівник Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності.

Напрям діяльності – забезпечення консультативного та інформаційно-аналітичного супроводу робіт по створенню, правовій охороні об’єктів інтелектуальної власності академії; залучення аспірантів і студентів до наукових досліджень та проведення наукових заходів з питань інтелектуальної власності; налагодження наукової співпраці із сільськогосподарськими підприємствами Полтавщини з питань інтелектуальної власності.