Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Спецвипуск

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Спецвипуск

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2012

ЗМІСТ

Сень О.В.
ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАННЯХ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
3
Аранчій В.І., Удовіченко М.О.
ІНТЕГРАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
10
Гончаренко В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
19
Писаренко В.В., Потрапелюк Н.Б.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА
24
Аранчій Я.С.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
30
Бабенко А.Г., Тичина О.Л.
КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ
34
Биба В.В., Міщенко Р.А.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА РОЗРОБКУ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВА
39
Бурковська А.В., Іванова Н.Є.
ОНТОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДОХОДУ
46
Галінська Т.С.
НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
50
Галкін О. В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
55
Дроботя Я.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КАТЕГОРІЯМИ «ФІНАНСИ» ТА «ГРОШІ»
61
Єфімова Л.М., Єфімов В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
65
Зоря С.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
69
Кухта К.О.
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ КОМПЛЕКСІ
75
Лихопій В.І.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
80
Макаренко Ю.П.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ПЕРЕД ПОРЕФОРМОВАНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ВІДНОСИН
85
Мисник Т.Г.
ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
96
Остапенко Т. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
101
Пісоцький А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
106
Прийдак Т.Б.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
112
Притула В.І.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
120
Томілін О.О.
НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
126
Федякина Т. Е.
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
130
Ходаківська Л. О., Ходаківська К. С.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
136
Чернявська Т.А.
РОЛЬ ФІНАНСІВ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ
141
Стасіневич С.А., Валявський С.М., Корнилюк А.В.
РОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ У ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
147
Ляшенко Н.Є.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МОДЕЛЕЙ ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМТСВА
151