Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Спецвипуск (2013)

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Спецвипуск

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Аранчій В. І., Безкровний О. В.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3
Бондарчук Н.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ОБҐРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ
11
Майданевич П.Н.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ
20
Погріщук Б.В., Мельник В.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК БАЗОВА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕНТ
27
Резникова О.С.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
33
Танклевська Н.С., Пристемський О.С.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
41
Бакай І.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
47
Беркута Т.В.; Добровольська Е.В.
МІСЦЕ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СТРУКТУРІ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
53
Бондар Ю.А.
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ЯК СКЛАДОВА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
61
Боровик П. М., Гузар Б.С., Мельник С. М.
ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ АГРАРНИХ КОРПОРАЦІЙ
67
Бражник Л.В., Волошина Р.Г.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
72
Будняк Л.М.
ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ
78
Будняк Т.О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
83
Галич О. А., Шевченко Н. І.
РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
91
Гутарева Ю. В.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
96
Дашевська Н.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
103
Дранус В. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАХУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
108
Єфімова Л.М.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
114
Заходим М. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
120
Зеленський А.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
126
Зоря О.П., Зоря С.П., Галінська Т.С.
ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ
131
Ільїна М.В.
ЦІЛЬОВІ КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
136
Лях М.С., Капаєва Л.М.
ІЗ ПРАКТИКИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
142
Кіпіоро І.М.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
148
Коломієць Н.О.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
154
Кориткіна К.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ
160
Корженівська Н. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
166
Корягіна Т.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ
172
Косович О. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА
178
Краснікова О. М.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
184
Ксьонжик І.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
189
Левкіна Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ КОМПОНЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
194
Литвин О.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ПОШУКУ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ
200
Марценюк-Розарьонова О.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СТРАХУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
204
Мироненко О. І., Ватуля І. Д.
ВТРАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ВИДИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ
209
Місюк М. В.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА
217
Некрасенко Л.А.
СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ
225
Осацька Ю.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
229
Петренко А.В.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧІВНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ
234
Пилипенко К. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПСБО ТА МСФЗ
243
Процюк Н.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
250
Савіцька С.І.
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
256
Смолянська О. Ю., Борисова І. С.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
261
Стасіневич С.А., Валявський С.М., Калюжна Л.Д.
РИНОК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ
268
Термоса І.О.
ПОНЯТТЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
274
Томілін О.О.
СИСТЕМА ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
281
Туболець І.І., Фоміних В.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
287
Тютюнник Ю. М., Тютюнник С. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ СКОРОЧЕНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ
293
Улько Є.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР- СЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
300
Фуга К. С., Кучерук В. В.
ВПЛИВ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПОДАТКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
308
Шарко І.О.
РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
314
Чумак В. Д., Горпинченко К. М., Стволова А. О.
ОЦІНКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
319
Шенгерій Т. О.
ТЕХНОПАРКИ ЯК ЛЕГІТИМНІ СУБЄКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
325
Чехович Г.Т.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ
330
Щербата М. Ю.
ПОТОКОВІ ПРОЦЕСИ У ВІДТВОРЕННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
340
Покажчик авторів 350