Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 2. Том 1. 2011 р.

Макаренко П.М., Харченко Н.В.
КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ
3
Аранчій В.І.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
10
Амбросов В.Я.
ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
15
Антонюк О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО МОНІТОРИНГУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
20
Антонян О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МЕТОДОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ПП MS EXCEL
25
Аранчій Я.С., Круковська О.В.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ І ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ НАДАННЯ
32
Бабенко-Левада В.Г.
АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
38
Борисова І.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВ І ТЕРИТОРИЙ
45
Бунецька Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ АГРОХОЛДИНГІВ
52
Гаврилова О.А., Фріцберг М.В., Чередниченко В.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
60
Галич О.А., Маркеєва М.О.
СОЦІАЛЬНО-СПРЯМОВАНІ ДОРАДЧІ ПОСЛУГИ  В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК
65
Герелес А.В.
СУТНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ,  ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ  ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
72
Глущенко Ю.А.
ПРАКТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ
77
Гудзь О.Є., Степасюк О.С.
ЗМІНА ДИСБАЛАНСУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
81
Густинський М.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
88
Демиденко Л.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ І ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ  У КОРМОВИРОБНИЦТВІ
92
Дивнич А.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
97
Дорогань Л.О., Дорошенко А.П.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
105
Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
109
Зоря О.П.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
112
Зоря С.П.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ  МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА  У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
118
Ігнатова Л. М.
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
127
Ісаєнко В.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ
132
Калініченко О. В., Плотник О. Д.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА КУЛЬТКРИ СВІТЧГРАСУ В УКРАЇНІ
136
Карунос С.А.
ЗМІСТ, ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
141
Маренич Т.Г.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
146
Мармуль Л.О.
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
152
Махмудов Х. З., Бурлака О.А., Бурлака О.П.
ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
157
Мац Т.П.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
163
Некрасенко Л.А.
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
169
Новіков О.Є.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
174
Олексенко Л.В.
ЗАСТОСУВАННЯ «ПАРТИЗАНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
178
Опря А.Т.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ УРОЖАЮ  Й УРОЖАЙНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ВИЗНАЧЕННІ УРОЖАЙНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЙ
181
Остапенко О.М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ МЕХАНІЗМУ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
193
Остапенко Т. М.
КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
198
Пилипенко К.А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА
202
Пілявський В.І.
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ: ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
207
Пінькас С.В.
ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ПОЗИК З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
215
Погріщук Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО БАЗИСУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ
219
Пойда Ю.М.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОМЛЕННЯ  ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК.  МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ ШТРАФІВ ТА ПЕНІ
224
Прийдак Т.Б.
ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА
231
Притула В.І.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
237
Роганіна В.Є.
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
242
Рудич А. І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
246
Руснак А.В., Часник Ю.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
252
Сакун А.Ж.
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В АГРОБІЗНЕСІ
256
Сердюк О.І., Мирна О.В.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ   
260
Скиданенко А.Ю.
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ  ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ  СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ
267
Скрипник О.О.
НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У АГРАРНУ СФЕРУ ЕКОНОМІКИ
272
Скрипник С.В., Шепель І.В.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
276
Собченко А.М.
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСІ
280
Сосновська О.О., Білун С.О., Бурлака О.П.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
284
Стехін В.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
291
Томілін О.О., Фріцберг М.В., Перелай М.Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
296
Тютюнник М.Г.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
301
Фастівець Н.П.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
308
Чорнодон В.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА
312
Яснолоб І.О.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОПТОВИХ РИНКІВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
317
Дорогань Л.О.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
323
Макаренко А.П.
РАЦІОНАЛЬНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
329
Зміст336
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ341
Вихідні дані342