Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 7. Том 2.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2 (7)
Том 2

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Макаренко П.М., Макаренко Ю.П.
СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА: ДОХОДИ І ТРУДОВА МОТИВАЦІЯ
3
Макаренко Ю.П., Слєпцов В.А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
12
Аранчій В.І., Мисник Т.Г.
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ВИМІРУ
21
Бойко Л.М., Дроботя Я.А.
КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ
27
Тюхтій М. П., Собчишин В. М.,
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
32
Плаксієнко В. Я., Ліпський Р. В.
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії і практики
39
Покотилова В.І.
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В ІНТЕРЕСАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
43
Дубініна М.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
50
Березина Л.М., Ярема Я.Р.,
Оникиенко Е.В., Себко А.В. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
55
Жадько К.С.,
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
61
Ватуля І.Д., Дугар Т.Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ процесу Реалізації продукції на ПІДПРИЄМСТВАх
68
Ватуля І.Д.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
74
Воронько-Невіднича Т. В.
Стан та особливості функціонування кормовиробництва як основа забезпечення розвитку в аграрному менеджменті
79
Галаган Т.І.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
84
Галінська Т. С., Троцька А. І.
АДМІНІСТРАТИВНА ТА ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ
90
Галич О. А.
Сільськогосподарське дорадництва як передумова ефективного освоєння інновацій в сільському господарстві
94
Дорогань-Писаренко Л.О., Романченко Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
98
Григоренко Є. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
103
Демченко О.М., Павленко С.І.
СТВОРЕННЯ МОЛОЧАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СЕЛІ
112
Дронова Т.С.
Напрями підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві
117
Єрмолаєва М.В., Чириченко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПАДЕЖУ В СВИНАРСТВІ
123
Кальченко М.М.
ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
129
Коваленко М.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
137
Косиця Я.О.
Вибір оптимальної системи відліку для вирішення соціально-економічних питань у сфері агропромислового виробництва
143
Кошова Л.М., Тріфонова М.С.
СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЕКОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ АГРОПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВЩИНИ
149
Ксьонжик І.В., Андрійчук А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
156
Ксьонжик І.В., Шевчук М.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
160
Круковська О.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
166
Лоза А.А.
ВПЛИВ ЯКОСТІ МАТОЧНОГО ГУРТУ ТА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОРМІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
172
Минкіна Г.О.
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
178
Мирна О. В., Сердюк О.І.
РЕСЕПШЕН У ПРОСУВАННІ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ В ОФІСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
185
Мироненко О.І.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА – ГАРАНТІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
190
Михайлов О.О.
Кадровий потенціал підприємства: теоретичні та практичні аспекти
197
Песцова-Світалка О.С.
Професійні спілки на ринку праці: мікроекономічні засади
206
Подаков Є.С., Подакова В.Є.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В АПК
211
Пилипенко К.А.
ЗНАЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
218
Петіна Л. В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
228
Прийдак Т.Б., Яловега Л.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
234
Раківненко О.Г.
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
242
Романюк І.А.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
247
Семченко-Ковальчук О.Б.
ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
252
Сирцева С.В., Омеленчук К.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
258
Світлична А.В., Назарук Л.М.
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЗАКОРДОННІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
263
Скрипник С.В.
БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
269
Севрюкова С.М., Сакун К.В.
ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
276
Осташова В. О., Сазонова Т.О.
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
283
Собченко А.М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
289
Судомир С.М.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «СИНЕРГЕТИКА»
296
Федірець О.В.
Управління інноваціями при впровадженні технологій точного землеробства в Україні
302
Шепель І.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОБЛІКУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
308
Шульженко І.В.
технологія прийняття управлінських рішень в умовах інформатизації суспільства
315
Покажчик авторів 326