Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 3. Том 1. 2011 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ  
Випуск 3 Том 1 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
ЗМІСТ  
Макаренко П.М.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
3
Гудзь О.Є., Степасюк О.С.
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
8
Лучик С.Д.
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА
15
Аранчій В.І., Аранчій Д.С., Зоря О.П., Михайленко В.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
21
Асташова В.В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ
25
Бабенко А.Г., Тичина О.Л.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
31
Баценко Л.М.
КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
38
Березницький Є.В., Зоря С.П., Троян М.О.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
42
Бондаревська К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
46
Булавка Л.В.
ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЙОГО СУТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
53
Бурлака О.П.
ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
58
Волкова І.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ
65
Герелес А.В.
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
69
Грицик В.М.
РОЗВИТОК М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ НА ІНТЕГРАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
74
Гудак В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
79
Дивнич А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
86
Дяченко О.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ
91
Жадько К.С., Горященко Ю.Г.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
97
Жарун О.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ
103
Замазій О.В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
108
Іванець О.О.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
113
Іванович І.Ю.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
118
Калачевська Л.І.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
124
Калініченко О.В., Плотник О.Д.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ПІДПРИЄМСТВАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
129
Кащук К.М.
ВПЛИВ ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
135
Красноруцький О.О.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ СИТУАЦІЇ НА ОБ’ЄКТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
142
Крутько М.А.
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ
151
Кузьменко О.А.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КРУП
154
Лаврук В.В.
СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
160
Лаврук О.В.
МОТИВАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
167
Лучик В.Є.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
172
Махмудов Х.З., Борисова І.С.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
178
Рудич А.І., Єгорова О.В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АПК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
183
Мирна О.В.
ПРОГРАМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
188
Назарова Л.В.
ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
193
Остапенко А.C., Головченко Т.М.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
197
Павленко О.П.
ОПТИМІЗАЦІЙНА ФАКТОРНА МОДЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В АСПЕКТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ
203
Пархоменко Л.А.
АСОЦІАЦІЯ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОВОЧІВНИЦЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
208
Галич О.А., Макаренко П.М. Прасолов Є.Я., Браженко С.А.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ – ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ДО ВИРОБНИЦТВА
213
Притула В.І.
КРОСС-ПЛАТФОРМА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
218
Рижикова Н.І.
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ФОРМ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ У БУРЯКОЦУКРОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ’ЄКТІВ
224
Сазонова Т.О., Паламарчук Г.А.
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АПК ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ
229
Сайчук Ю.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОЧНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
233
Славкова О.П., Ковальова О.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ОЦІНКА
237
Сосновська О.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА
241
Степаненко Н.І.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
247
Сухоставець А.І.
МЕХАНІЗМИ ПОКРАЩЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СЕЛА
251
Ткачук В.В.
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
255
Тютюнник М.Г., Михайлова О.С., Русанова Г.М.
РОЗПОДІЛЬЧІ ВІДНОСИНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ
260
Улько Є.М.
ОЦІНКА ПРОЯВУ МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
266
Харченко Н.В.
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
273
Харченко Т.М.
СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
279
Чмут А.В.
МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ІНТЕГРАЦІЇ НА РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
286
Воронько Т.В., Шупта І.М., Лєщина О.Г.
УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ
293
Галич О.А., Шевченко І.В.
АНІМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
299
Передерій Н.О., Кузьменко С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
303
Яснолоб І.О.
ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ В ОВОЧЕПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ
307
Чепець О.Г.
РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АПК
312
Sławomir Jarka
DEVELOPMENT OF OUTSOURCING SERVICES IN POLAND
317
Nina Drejerska
POLISH REGIONAL POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF THE NEW PARADIGM OF REGIONAL POLICY
323
Michał Roman, Monika Świetlińska, Łukasz Zgiep
PROMOTION AND DISTRIBUTION OF AGROTOURISM SERVICES IN PODLASKIE PROVINCE
329
Ничик А.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
336
Шульга Л.В.
ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ
343
Шульженко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
346

ПОКАЖЧИК АВТОРІВ
356
ВИПУСКНІ ДАНІ 357