Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 4. Том 1.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ Випуск 4 Том 1 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗМІСТ
Макаренко П.М., Аранчій В.І., Зоря О.П., Лашко Ю.П.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У КОНКУРЕНТНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
3
Бабенко В. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИ- КЛАССИФИКАЦИОННОГО АСПЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8
Барилович О.М.
БЕНЧМАРКІНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
12
Безручко Я.А.
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ
15
Бондаренко М.О.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
19
Боровик Т.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
24
Бурлака О.П., Бурлака О. А.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29
Верна В.В.
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
33
Віннік І.Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
37
Висоцька А.О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕАЛІЗАЦІЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
42
Власенко І.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ АПК
45
Волкова І.М.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
51
Воронько Т.В., Федірець О.В.,Журавель М.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
54
Галенко О.І.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
59
Герелес А.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТА ВЕРТИКАЛІЗАЦІЯ
64
Гладіліна О. В.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
69
Гладіліна Т.В.
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО СОРТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У ВИРОБНИЦТВО
76
Гоголь І.А.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
83
Грінченко О.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
87
Даниленко В.І.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
91
Дивнич А.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЛЛІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
95
Дорогань Л.О., Кончаковський Є.О., Живогляд Ю.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
101
Дубініна М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
106
Дубовська О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
110
Дугар Т. Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
117
Дядик Т.В.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ
122
Єфанов В.А., Юрченко О.Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ Й ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
126
Запорожченко Т.Г., Писаренко В.В.
ДІЯЛЬНОСТЬ ДИСТРИБУТИВНИХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
131
Калюжна Ю.П.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ АКТИВІЗАЦІЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
136
Качула С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
139
Комаріст О. І., Алдохіна Н.І.
ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
146
Копішинська О.П., Вакуленко Ю.В.
ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
150
Корниенко Г.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В ПЛОДОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
157
Кошова Л.М.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
160
Ланченко Є.О., Тимошенко М.М.
СТАН КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
166
Лебединський О.І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
170
Лементовська В.А., Бортник Т.І., Скуртол С.Д.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОВОЧІВ
175
Ломонос Л.М.
АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
180
Малинська Л.В., Калініченко А.В., Чурілов Д.Г., Калініченко В.М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
184
Маркевич Т.В.
ГАЛУЗЬ ПЕРЕРОБКИ У ВИРОБНИЧІЙ СТРУКТУРІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЯХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
192
Миколенко І.Г.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
196
Марусей Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АПК
201
Мірошниченко К.М.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
205
Морозова Г.С.
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
210
Купрік А.П.
ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
215
Острик В.Ю.
МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
218
Передерій Н.О., Костюк О.Д., Кузьменко С.В.
КОНФЛІКТ В РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОГРАМ КРАЇН СВІТУ
221
Петренко Ю. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ
226
Попик Л. О.
ОЦІНКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
232
Прозорова Н.В.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
236
Русанова Г.М., Бредун Н.В.
ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
239
Сегеда С.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
243
Сердюк О. І., Паламарчук Г.А., Мирна О. В.
УПРАВЛІНСЬКІ ТА МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ АВС-АНАЛІЗУ
246
Сердюк Т.М.
ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОКОТОВАРНОГО ПОТОКУ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
254
Снітко Ю.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
259
Стасіневич С.А., Валявський С.М., Корнилюк А.В.
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
265
Стасенко О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ
272
Степаненко Н. І., Микитюк В. М.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
276
Степаненко Т. О.
ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
279
Терещенко І.О., Пипко А.В.
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
285
Транченко Л.В.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ГОЛОВНА ПРОДУКТИВНА СИЛА І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НА СЕЛІ
290
Устік Т.В., Атаманець Н.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ РОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
294
Флегантова А.Л.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
300
Харченко А.О., Бурляй О.Л.
ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗБУТУ ЗЕРНА
304
Хурдей В.Д.
МАРКЕТИНГОВЕ РОЗУМІННЯ РОЛІ ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
311
Шевченко І.В.
МАРКЕТИНГ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
317
Шерстюк С.В.
КОН’ЮНКТУРА ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПЛОДІВ І ЯГІД
321
Шульга Л.В., Загребельна І.Л.
ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА
327
Шевченко Т.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ
331
Щаслива Г.П.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
337
Якубенко Ю.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
342
Яснолоб І.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІД ВЛАСНОЮ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ МЕРЕЖІ
346
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 358
ВИХІДНІ ДАНІ 360