Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 4. Том 2.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

ВИПУСК 1 (4) ТОМ 2, 2012р. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ЗМІСТ

Макаренко П.М., Сень О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ РИНКУ ТА ЙОГО ВИДІВ
3
Аранчій В.І., Зоря О.П., Пісоцький А.А.
ЕФЕКТ И ВНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ  ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ
21
Аранчій Я.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВЕТЕРЕНАРНИХ ПОСЛУГ У ТВАРИННИЦТВІ
27
Атамас О.П.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАН ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ
31
Бабенко А.Г., Бондаревська К.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
39
Балабан П.Ю., Курлейко Б.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
45
Балюк В.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
52
Білоусов О.М.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ СОЇ ТА ПРОДУКЦІЇ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ
58
Биба В.В., Міщенко Р.А.
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ПОДОЛАННЯ БОРГОВОЇ КРИЗИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
63
Бойко В.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68
Бурковська А.В., Соловйов О.Ю.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
73
Воронько Т. В., Гуторов А. О.
СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
77
Ганганов В. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ НА СЕЛІ
85
Гогуля О.П.
ДЖЕРЕЛА ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
88
Головаш Б.Е.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
94
Горобець Н.М.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
99
Грановська В.Г.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
105
Дорогань-Писаренко Л.О., Дорошенко А.П., Лях М.В.
ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
109
Жадько К.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
114
Журавльова Т.В.
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
119
Зоря С.П.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
128
Ігнатенко М. М.
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
135
Карпенко Н.Г.
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
141
Колода М.О., Тригуб Я. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ
145
Кошель С.Л.
РЕАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТВАРИННИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
150
Крулько Є.Л., Панюшкіна О.В.
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ І РОБОТОДАВЦЯМИ
155
Ксьонжик І.В., Попова О.В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
159
Ліпський Р.В.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
163
Макаренко Ю.П.
ФЕРМЕРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК УМОВА ПРИБУТКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
168
Маркіна І.А.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
176
Махмудов Х.З.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ  СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
181
Мельник Л.Л.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
184
Мінькова О. Г.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
191
Морозов Р.В., Федорчук О.М.
ІНДЕКСНИЙ МЕТОД У ВИМІРІ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ГАЛУЗЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
199
Незвещук-Когут Т.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
204
Нечипоренко В.В., Нечипоренко О.Л.
ЗАКУПІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
207
Пилипенко К.А.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
211
Погріщук Б.В.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АПК
218
Репілевський Е.В.
ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕЛІОРАТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОЇ
225
Романюк І.А.
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
228
Рунчева А.С.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ
232
Рунчева Н.В.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖКОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
237
Руснак А.В.
ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
244
Сакун А.Ж.
СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
248
Севрюкова С.М.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
252
Сердюк О.І., Осташова В.О., Тернова Т. І.
ПРАВОВА САМОПРОСВІТА ТА САМОМЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
257
Синявська І.М.
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
262
Сіренко Н.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
265
Скрипник С.В., Шепель І.В.
ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
273
Слинчук К.П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
277
Слєпцов В.А.
ПРІОРИТЕТИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
283
Собченко А.М.
САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
292
Сосновська О.О.
РИНОК СВИНИНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РИЗИКИ
297
Тимошенко М.В.
ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ
303
Томілін О.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
312
Транченко Л.В.
РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
316
Удовиченко М.О.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
320
Федякина Т.Е.
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
326
Харченко Н.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
331
Чорнодон В.І.
КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
337
Чужмир М.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
342
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 351