Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 5. Том 2.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2 (5). Том 2

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2012

ЗМІСТ

Аранчій Я.С.
ВЕТЕРИНАРНИЙ СУПРОВІД ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
3
Бабенко В.А.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7
Бакум М.М.
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ
12
Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І.
РИНОК ПРАЦІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
17
Барилович О.М.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23
Бондар А.С.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИНОГРАДАРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
28
Бондаренко О.С., Кочетков О.В.
СИСТЕМА РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ РИНКУ
36
Бредун Н. В., Галич О. А., Русанова Г. М.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
40
Брояка А.А.
ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
46
Бунчук Н.А.
ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
51
Буряк Р. І.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
58
Василішин С.І.
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
65
Васькова Ю.И.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КРИЗИСА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
71
Вдовенко Л.О.
ДОСТУПНІСТЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
77
Гаркуша С.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
81
Деркачов П.С.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
85
Джерелейко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
91
Додонов С.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО  ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ»
98
Дяченко О.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СОНЯШНИКУ ТА ПРОДУКЦІЇ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
104
Эльперина Е.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
110
Зайцева Н. В.
КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
115
Зима А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
120
Ізмодєнова Н.К.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСТВА
124
Ільїн В. Ю.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ
129
Колотуха С.М., Тригубенко О.С.
АГРОКРЕДИТУВАННЯ, ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
135
Корчагіна В.Г.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
140
Костецький Я.І.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
145
Костишин Н.С., Шмигель О.Є.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
150
Левошко Н.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
158
Лозинська Т.М.
ІНСТИТУЦІЙНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
163
Лункіна Т.І.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
169
Махмудов Х.З., Шульженко І.В., Тарасов Д.А.
ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ І СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
175
Миндолина М.А.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ
179
Нагернюк Д. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
184
Панчишина А.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
190
Пасемко Г.П.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
194
Петля М.І.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
202
Петренко О.П.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
208
Пінчук Т.А.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
212
Подольская А.Г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПКАХ
218
Покутній М. С.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ СВИНАРСТВА
222
Полятикіна Л.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ
228
Помаз Ю. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
232
Поповиченко Г.С.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
236
Прадун В.В.
ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИ ФОМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
241
Припотень В.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
246
Прокопишин О.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТЕХНІКОЮ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
250
Резнікова О.С., Плакса Ю.В.
СИСТЕМА ОЦІНКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
256
Рижикова Н.І.
ВИДИ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
260
Русанова Г.М., Романкова О.М.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
266
Савчук Л.І.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
269
Самойленко Т.В.
КОООПЕРУВАННЯ, ЯК МЕТОД УСУНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ДРІБНОТОВАРНОМУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ
278
Світлична А.В., Михайлова О.С., Назарук Л.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
282
Синиця О.С.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
286
Славіна Н.А.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
293
Соломатіна Т.В.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
298
Сосновська О.О.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
302
Тарасенко Н.І.
СТРАТЕГІЧНИЙ БРЕНДІНГ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
307
Тютюнник М.Г.
РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
311
Улянич К.Ф., Улянич Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
316
Федорова С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ
320
Худякова Г.О.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
327
Чеботарева Ю.А.
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
334
Шукатко А.О.
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
337
Яцюк О.С.
ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
341
Michał Roman, Łukasz Zgiep
DIRECTIONSOFTHEDEVELOPMENT OFAGROTOURISMINSELECTED EUROPEANCOUNTRIES
345
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 358