Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 6. Том 3.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 1 (6)

Том 3

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Макаренко А.П., Віговська Т.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
3
Махмудов Х. З., Мамедова З. К.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
10
Сафонова В.И.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТРАЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ
14
Ільяшенко В.А.
РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
22
Апарова О. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
26
Безкровний О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
35
Боровик П.М., Лелека В.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
41
Бредун Н. В.
РОЛЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СТВОРЕННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
47
Биба В.В., Чмирь О.В.
ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
51
Бражник Л.В., Ралко І.О., Яловега В.О., Завалевська В.О.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
57
Ватуля І.Д., Сіренко О.В., М'яка С.І.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
62
Воронько-Невіднича Т.В.
НЕОБХІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В АГРАРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
67
Галич О. А.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
71
Галич Ю.А.
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
76
Гамова О.В., Буренко В.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НАРАХУВАННЯ Й ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
80
Гордієнко М.І., Дегтяренко А.В.
ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОГО РИЗИКУ В АУДИТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
86
Гринь В.І.
ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
93
Дашевська Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
97
Демиденко Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
102
Дереза В.М.
СУТНІСНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «РЕЗЕРВИ»
108
Дудчик О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
115
Єгорова О.В., Кононенко Ж.А.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
123
Єрмолаєва М. В., Скиданенко Ю. Д.
ФІНАНСОВИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
128
Жадько К.С.
ПОКАЗНИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
132
Заманов Ф. М.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ ОБЛАСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОДУКТА
136
Злосчастьєв А.П., Протас Н.М., Злосчастьєва Т.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
141
Копішинська О.П., Калініченко А.В., Бобир Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
147
Карпенко Н.Г., Аранчій Я.С.
ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
154
Коркушко О.Н.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
158
Краснікова О.М.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
165
Крикунова В.М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
169
Левченко З.М.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
177
Лоза А.А.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
182
Ляшенко О.А.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
187
Малинська Л.В., Неділько Т. М., Гончарова В. М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ПАРУС»
191
Меліхова Т. О., Гречана Л.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
197
Миколенко І.Г., Бурлака О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
208
Мирна О. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЮ ЛОФТ В ОФІСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
212
Мокієнко Т.В., Гирява О.Я.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: НОВОВВЕДЕННЯ 2013 РОКУ
216
Назаренко О. В., Гущин А. А.
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ НА ПРИКЛАДІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 1С «ЗЕМЛЯ V . 1.1»
220
Неділько Т. М., Чехлатий О.М., Шейко К.В.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА-ДУГЛАСА
233
Нездойминога О.Є.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
239
Обревко Т.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ
243
Осташова В. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
247
Паламарчук Г. А.
МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
251
Песцова-Світалка О.С., Шупик І.І.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
254
Пилипенко К.А.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА
260
Приходько І.П.
РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ У ФОРМУВАННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
264
Пустяк О.В.
МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУНАКОПИЧЕНОГО ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
270
Романченко Ю. О.
ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ
276
Романюк І.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
280
Рудич А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТАТИСТИЧНИХ ІНДЕКСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
284
Сазонова Т. О.
УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
289
Сакало В. М., Мінькова О. Г., Сазонова Н. А.
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
294
Смолянська О. Ю.
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
299
Тютюнник С.В.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
303
Тютюнник М.Г.
СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ОНОВЛЕННЯ
308
Федірець О.В., Касян А.О.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
312
Угрімова І. В.
ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
318
Стасіневич С.А., Валявський С.М.
МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЦУКРУ
331
Тичина О.Л.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
335
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 347