Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 2. Том 3. 2011 р.

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 
Випуск 2. – Том 3. Економічні науки. 
ЗМІСТ 
Макаренко П.М., Зоря О.П., Баранова В.О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
3
Бабенко А.Г. Удовиченко М.О., Лубенець Л.А.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСТВА ЗА ВИТРАТАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
6
Лисяк Л.В.
ДОХОДИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
11
Вишневська О.М., Стефурак В.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
17
Сіренко Н.М., Бурковська А.В., Безугла Н.С.
НАПРЯМКИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
21
Беженар І.М.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ
25
Безкровний О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
32
Бєсєда О.Л.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
37
Бондарчук Н.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ І ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
42
Березіна Л.М.
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
48
Величко О.П.
ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА РІШЕНЬ В СИСТЕМІ «РЕСУРСИ-ПРОДУКТИВНІСТЬ» АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
52
Горбатюк Л.М.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
57
Гринько О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
61
Дем’янишина О.А.
ШЛЯХИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
67
Зоря О.П., Воронько Т.В., Ворона А.П.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
71
Карпенко Н. Г.
ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ, ВАЖЕЛІ ТА ФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
78
Ковальова О.В.
ПРИНЦИП СПІВУПРАВЛІННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
84
Крючко Л.С.
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
89
Аранчій В.І., Кулинич Л.В., Лозовський С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
97
Литвинова О.М., Кондратюк Н.В., Чуйко Н.В.
СТАНОВЛЕННЯ Й СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК
101
Ломонос Л.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
107
Ляшенко О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
112
Некрасенко Л.А., Гнилосир І.М.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
118
Остапенко О.М.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
122
Резніченко Д.В.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА
127
Скорнякова Ю.Б.
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
132
Степенко О.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
138
Транченко Л.В., Транченко О.М.
АНАЛІЗ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МІЖКОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
144
Мац Т.П.
МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
148
Савіцька С.І.
ДИНАМІКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЯЧМЕНЮ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
155
М’яка С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
159
Пришедько І.М.
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
163
Писаренко В.В., Писаренко Ю.Г.
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
170
Рижик І.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
173
Макаренко Ю.П.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІМІТУ ПОЗИКИ КРЕДИТОРА І ФЕРМЕРА-ПОЗИЧАЛЬНИКА ПРИ КОМЕРЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ
178
Радченко Н.Г.
ДУАЛІЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ РОЗУМІННІ КРЕДИТУ
191
Федорець М.С.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
197
Петренко І.І.
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
204
Федякина Т.Е.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
216
Балановська Т.І., Гогуля О.П.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
222
Щепак В.В.
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
229
Махмудов Х.З., Тараненко В.Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
233
Аранчій Д.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
239
Борисова І.С.
МЕХАНІЗМ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
242
Дубініна М.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
249
Кравчук Л.С., Бесчастна Т.В.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
255
Краснікова О.М.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
258
Чіп Л.О., Петренко Ж.А.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
262
Іменинник А.М., Міщенко В.А.
КОНЦЕПЦІЯ І ЗАДАЧІ КОНТРОЛІНГУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
270
Стефанишин В.В.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК КАПІТАЛІВ
279
Стефанишин М.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
286
Чакалова Н.С.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
292
Демчук Н.І., Дуброва Н.П., Воловик Д.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
299
Аль-Акиди Б.Ф.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
304
Мисник Т.Г.
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
308
Ганжа Я.Л., Бондар В.В.
КЛАСТЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДНОГО ТУРИЗМУ
314
Кокнаєва М.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
319
Лихопій В.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
325
Семенова Л.Ю.
ЧИННИКИ І ВАЖЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
328
Паламарчук Г.А., Сазонова Т.О., Шульженко І.В.
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
334
Мельник Л.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
340
Комарчук О.В.
АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АПК
344
Вахній В.В.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
348

 
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ