Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 4. Том 3.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 1 (4). Том 3

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2012

ЗМІСТ  
Лозинська Т.М., Сердюк О.І., Федірець О.В., Лещина О.Г.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
3
Безкровний О. В., Фуга К. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
9
Бондар О.В. Биба В.В., Скрильник А.С.
ОЦІНКА КРЕДИТОСПОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
14
Борисова І.С.
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
20
Галич О. А.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
26
Гончаров В.М., Білоусова М.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
31
Горбатюк Л.М.
ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ У ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
36
Гринь В.І.
ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
40
Дорофєєв О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ГАРМОНІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
44
Дроботя Я.А.
ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ФІНАНСОВА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
49
Єгорова О.В., Кононенко Ж.А., Яблонько О.О.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
56
Єфімова Л.М., Єфімов В.П.
ПРИНЦИПИ ВПЛИВУ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
61
Кондратюк Н. В.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ СОНЯШНИКУ В ЗАМКНЕНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ЦИКЛІ
65
Корягіна Т.В., Осацька Ю.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
69
Кулинич Л. В.
ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
76
Лазеба Є. С.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
81
Левошко І.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
86
Лега О.В.
ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
90
Литвин О.Ю.
ЖИТЛОВО-ОРЕНДНІ КООПЕРАТИВИ ЯК МОЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ
94
Лоза А.А.
ЕКСПРЕС-МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ДАНИХ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
98
Ляшенко О.А., Бубнова О.А.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
102
Мармуль Л.О., Лахтіонов А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
108
Махмудов Х.З., Шульженко І.В.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ
112
Мац Т.П., Черкасов О.О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
115
Мех О.А.
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ
119
Міняйленко І.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
127
Мисник Т.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ
133
Некрасенко Л. А., Ванжа П. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
136
Некрасенко Л. А., Семеренко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
140
Ніцак Н. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
144
Непочатенко О.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
149
Обревко Т. О.
ХЕДЖУВАННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА
153
Перетятко М.О.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ, ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
157
Перебийніс В. І., Собчишин В. М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
162
Петренко І.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
168
Пилипенко К.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ
173
Писаренко В.В., Кошова Л.М.
ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
178
Погріщук Б.В.
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
182
Помаз О.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГНОЗІВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
187
Пономаренко О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
191
Пристемський О.С.
ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТЬ І СТРУКТУРУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
194
Сазонова Т.О., Паламарчук Г.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
199
Сафонов В.А.
О МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НПАО «МАССАНДРА»
204
Смолянська О. Ю., Смолянський Ю. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ  ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
214
Теницька Н.Б.
СКЛАДОВІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
219
Хлівна І.В.
ЗАЙНЯТІСТЬ, ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ СЕЛЯН
224
Ходаківська Л. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
230
Черкас А. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
238
Черненко В.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
242
Черненко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА АГРАРНУ ЕКОНОМІКУ
245
Чичуліна К.В.
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК В ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ
250
Шамота Ю.Ю.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
255
Шенгерій Т.О.
СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»
260
Шупта І. М.
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  В УПРАВЛІНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
264
Юрченко А.Ю., Устик Т.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК УКРАИНЫ  В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
272
Боровик П. М., Козлова І. М., Провоторов С. В.
ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
279
Добровольська О.В., Дорошенко Н.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ
284
Кирилов Ю.Є.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
289
Лихопій В.І.
РІВЕНЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
294
Пилипенко К.А., Масляєва А.М.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
302
Прийдак Т.Б.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ ІЗ ЦУЦКРОВОГО БУРЯКА
307
Міняйленко І.В., Носенко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
311
Степаненко Н. І.
КОГЕРЕНТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
317
Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski, Rafał Staszewski, Stanisław Zając
WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
321
Michał Roman, Łukasz Zgiep
DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
326
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 339