Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 6. Том 2.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 1 (6). Том 2

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Макаренко П.М., Сень О.В.,
ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ І ПІДВИЩЕННЯ ЦІН У СПОЖИВАННІ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ
3
Бабенко А.Г., Бондаревська К.В.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ (МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)
8
Дадашев Б.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14
Лозинська Т.М.
ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНІЙ СФЕРІ  ЯК ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
20
Макаренко А.П., Малініна Ю.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
24
Махмудов Х.З., Тарасов Д.А.
МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СИСТЕМИ УКООПСПІЛКИ В УПРАВЛІННІ РУХОМ ТОВАРІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
31
Пантелеймоненко А.О., Грицюк Т.І.
ЕНЕРГЕТИЧНІ КООПЕРАТИВИ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ
36
Писаренко В.В., Запорожченко Т.Г.
ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА
45
Талавиря М.П., Талавиря О.М.
НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ
52
Тумакова С.В.
ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
61
Чириченко Ю.В.
ОКРЕМІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ» РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
65
Швець Н.Р., Осадець О.М.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
73
Алифов Вусал Ягуб оглы
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННOЙ ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
77
Бабух І.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ
80
Бутенко В.В.
АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
85
Біловол Р.І.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕНЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
91
Верна В.В.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
96
Возна В.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
101
Волкова І.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
112
Горлачук М.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО МАРКЕТИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ
115
Гуменюк М.М.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
119
Гофман М. О.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АГРАРНОГО РИНКУ
126
Гура В.Л., Ткачук М.С.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ
131
Давлианидзе Я.С.
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
136
Даниленко В.І.
РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
139
Демченко О.В.
МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
143
Добрянська Н.А.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ  В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
148
Дорофєєв О.В., Мирна О.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
152
Дорошкевич Д.В.
CRM-СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ  ПЕРСОНІФІКОВАНОГО МАРКЕТИНГУ
157
Жмайлов В.М., Жмайлова О.Г.
ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
161
Калюжна Ю.П.
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
164
Карпенко В.Л.
СПІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ РИНКУ
167
Клименко Л.В.
МЕХАНІЗМ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
171
Ковальова О.М.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПОКРАЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
175
Комаріст О.І., Гладіліна О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
179
Кошова Л.М., Комаріст О.І.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРОПІДПРИЄМСТВА
184
Кравець В.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ В УКРАЇНІ
187
Лебедева В.В.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
192
Лебединський О.І.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
196
Лиса Н.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК УМОВА ЇХ ІННОВАЦІНОГО РОЗВИТКУ
201
Лисевич С.Г., Д’яченко К.О.
ОЦІНКА СТАНУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
206
Лисевич С.Г., Веліканова В.К.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ
211
Лопатинська А.Ю.
СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
215
Міхєєнко К.С.
ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
220
Острик В.Ю., Пелих А.Е.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
223
Павлюк Н.П.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
226
Пітель Н.Я.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ  В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
231
Полчанов А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ НА РИНКАХ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
235
Полюхович Е.А., Белоцерковский П.Г.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В САДОВОДЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
241
Помаз О.М., Сердюк О.І.
КАДРОВИЙ ЧИННИК ПРИЙНЯТТЯ ІНННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
244
Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В.
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ В АГРОВИРОБНИЦТВІ
250
Прокоф’єва К.В.
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
255
Резніченко Д.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК
258
Савіцька С.І.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА  І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ  БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
261
Світовий О.М.
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
264
Сердюк О. І., Шупта І. М.
МОБІНГ ЯК ДЕСТРУКТИВНЕ ЯВИЩЕ В КРЕАТИВНОМУ КОЛЕКТИВІ, ЩО ГАЛЬМУЄ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
269
Сиротюк А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
279
Скиданенко А.Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ  ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
283
Стасенко О.М.
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
286
СтепаненкоН. І.
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СТРУКТУРНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ
290
Стоянець Н.В.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
293
Суховерха Ю.В.
АДАПТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
298
Тарасенко Н.І.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
302
Ткачук І.Я.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЕКОНОМІКА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ
305
Устік Т.В., Устик Д.В.
ЗАСТАВА РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
310
Фастівець Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК
314
Хурдей В.Д., Грубіч Н.К.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ  В СИСТЕМІ АГРОПОСТАЧАННЯ
318
Чалюк Ю.О.
СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ ФАО
321
Чумак В. Д., Чумак К. М.
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРИ ПОПЕРЕДЖЕННІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
327
Шовкун Л.В., Свельєва О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
331
Шульга Л.В., Бражник Л.В., Вакуленко Ю.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ПРОФЕСІЙНА ТА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
335
Яснолоб І.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА ПЛОДООВОЧЕВОМУ РИНКУ
339
Покажчик авторів 353