Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 7. Том 1.

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2 (7)
Том 1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Макаренко П.М., Андреєнко Н.В.
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
3
Писаренко В.В., Грінчишина В.О.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА КРИЗА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
9
Славкова О.П., Гаркуша С.А.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
19
Танклевська Н.С., Майн В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ
25
Сафонова В.І., Ющенко В.Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
33
Макаренко Ю.П.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
40
Балановська Т. І., Гавриш О. М.
АЛГОРИТМ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
45
Болдирєва Л.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
52
Бурлака О. А., Бурлака О. П.
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
59
Ватуля І.Д., Пономаренко Т.В.
ЯКІСТЬ ФАКТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ В СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
65
Владика Ю. П.
ІНВЕСТУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
71
Галич Ю.А.
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ У ПРОДОВОЛЬЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80
Даниленко В.І.
ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
86
Демиденко Л. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
92
Дивнич О. Д.
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
97
Дубина А.О.
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
104
Дядик Т. В.
РИНОК ПРАЦІ В АПК: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
111
Єфімова Л.М.
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
118
Загребельна І.Л.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ АГРАРНОГО ГОСПОДАРСТВА
124
Зоря С. П.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
130
Калініченко О. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
134
Комаріст О.І., Алдохіна Н.І.
БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
144
Кошова Л.М.
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ПРОДУКТОВОМУ РИНКУ
150
Краснікова О. М., Юрин О. О.
ЛІЗИНГ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
156
Ксьонжик І.В., Владечак Т.В.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
161
Кузьменко С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ
166
Лебединський О.І.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
171
Левченко З.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
181
Лях Я. Ю.
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
185
Маменко О. О.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМУ
191
Миколенко І.Г., Писаренко С.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
196
Муллер М.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗБУДОВИ ТА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
205
Панченко Н.М.
ДОСВІД РОЗВИТКУ АГРОТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ
212
Пащенко О.В.
CУТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
218
Передерій Н.О., Піжук О.А.
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА
224
Пилипенко К.А., Хоменко М.А.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ
229
Пономаренко О.Г.
СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРОФОРМУВАНЬ: РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПОПИТУ
234
Процюк Н.Ю.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
239
Руснак А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
245
Самойлик Ю.В.
АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
249
Сосновська О.О.
СТАН ТА НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА
257
Чепіжний А.С.
ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ
263
Хурдей В.Д.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
269
Федорчук О.М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АПК РЕГІОНУ
275
Фуга К. С.
СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
281
Чеберяко О.В.
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ УСТАНОВ, ВІДОМСТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ СОЮЗНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ СРР У 1920-ТІ РР
286
Чернявська Т.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ
298
Чижевська Л.В., Остапенко Я.О.
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
302
Шупта І. М.
СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА УСУНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
311
Шамота Ю.Ю.
РОЗВИТОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЯХ
317
Щаслива Г.П.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
323
Яснолоб І.О.
КОН’ЮНКТУРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
329
Коцеруба Н.В.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ
340
Покажчик авторів 355