Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 2. Том 2. 2011 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 
Випуск 2, том 2. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
ЗМІСТ 
Макаренко П.М., Зоря О.П., Данько О.В.
ПРОБЛЕМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
3
Аранчій В.І., Аранчій Д.С., Замикула В.В., Сень О.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
8
Бардадим М.В.
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
13
Безручко А.Я.
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОВАРНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
18
Березницький Є.В., Зоря С.П., Білан О.П.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
21
Богомол С.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
25
Боровик Т.В.
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРА НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ ТА ЙОГО МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
29
Бредун Н.В., Русанова Г.М.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ
34
Галич О.А., Скубій Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
39
Гладіліна О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ В БУРЯКОЦУКРОВІЙ ГАЛУЗІ АПК
43
Грановська В.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
47
Гузенко Т.С.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
51
Даниленко В.І
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК
55
Дорошенко А.П.
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
59
Дядик Т.В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ АПК
63
Животенко В.О.
МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
68
Журба І.А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
73
Іванова Н.В.
СОРТОВА СЕРТИФІКАЦІЯ НАСІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАСІННЕВОЇ ГАЛУЗІ
78
Калініченко А.В., Калініченко В.М., Малинська Л.В., Титко Р.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
82
Квятко Т.М.
ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
90
Кокорєва О.В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
98
Комаріст О.І., Алдохіна Н.І.
ВИКОРИСТАННЯ КОНСАЛТИНГУ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК
103
Кошова Л.М.
АДАПТАЦІЯ 3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СОТ
110
Краснова О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
114
Лебідь Д.A.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
121
Лівик О.П.
НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА
125
Лозинська Т.М.
ІНТЕНСИВНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
130
Майданевич П.М.
ФОРМУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
136
Мармуль Л.О., Ксьонжик І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
140
Махмудов Х.З., Рудич А.І.
ПРОГНОЗ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
144
Мельник Л.Л.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З РИНКОВИМ МЕХАНІЗМОМ
149
Миколенко І.Г.
ОЦІНКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
155
Мудрак Р.П.
ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКУ ЦУКРУ В КОНТЕСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
160
Нікітенко К.С.
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
167
Нісходовська О.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР
171
Новіков О.Є.
СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО ТА РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
178
Обревко Т.О.
МАРЖИНАЛЬНИЙ ПІДХІД В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СТОХАСТИЧНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РИЗИКУ
182
Панченко О.П.
КООПЕРАТИВНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОГРЕСИВНОЇ АГРОНОМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
189
Петренко В.С.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАСІННЄВОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
198
Плаксієнко В.Я.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
202
Погріщук Б.В., Чорнодон В.І.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ФУНКЦІОНУВАННІ АПК
206
Помаз О.М., Помаз Ю.В.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
211
Репілевський Е.В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
215
Ринденко Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ФРАНЦІЇ
221
Руснак А.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
229
Самойлик Ю.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
233
Сарапіна О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ХАРЧОВИХ ПІДРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
239
Сарапіна О.А.
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
246
Світлична А.В., Михайлова О.С., Ковбаса О.О.
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
253
Синявська І.М.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
258
Слюсарева Л.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
262
Снітко Ю.М.
МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
267
Стеценко О.М., Ткаченко В.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
272
Терещенко І.О.
ВЕНДИНГОВЕ ОБЛАДНАННЯ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
278
Транченко Л.В.
ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТИКИ, СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЮ, АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
282
Устік Т.В.
ОЦІНКА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
289
Хурдей В.Д.
МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГАРНОЇ СФЕРИ
293
Череп А.В., Іванова Н.С.
ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ
299
Чіп Л.О., Петренко Ж.А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ
305
Чириченко Ю.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РОЗВИТКУ
312
Чорній О.В.
ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ВИРОБНИЦТВА
319
Чужмир К.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
324
Чумак В.Д.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
328
Чумак К.М.
СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
333
Галінська Т.С.
ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
338
Єфімова Л.М.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
344
Пономаренко О.Г.
ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ: НОРМАТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
348

 

ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

359
Випускні дані360