Навчальна практика

Навчальна  практика  є  наступним  після  лабораторних  і  практичних  занять  етапом,  що  забезпечує  перехід  від  теоретичного  навчання  до професійної  діяльності  студентів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр,  а  також ступеня вищої освіти магістр галузі знань 21 Ветеринарна медицина з терміном навчання 6 років. 

Метою навчальної практики є ознайомлення  студентів  з особливостями майбутнього  фаху,  набуття  ними  первинних  професійних  знань,  умінь  і навичок. Її основними завданнями є поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання; ознайомлення та набуття навичок роботи з приладами, обладнанням і програмними продуктами в  професійній  діяльності;  виховання  відповідальності  за  результати  своєї діяльності тощо.