Навчальна робота на факультеті агротехнологій та екології

Ступенева система освіти.

Організація освітнього процесу на факультеті відповідає багатоступеневій системі вищої освіти за такими освітньо-професійними програмами (ОПП) на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень – Агрономія, Екологія, Захист і карантин рослин, Біотехнології та біоінженерія.
  • Другий (магістерський) рівень – Екологічне рослинництво, Насінництво і насіннєзнавство, Агроекологія.
  • Третій (освітньо-науковий) рівень – Агрономія (доктор філософії).

Форми навчання

  • Очна (денна) форма здобуття освіти за спеціальностями: 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин рослин, 162 Біотехнології та біоінженерія
  • Заочна форма навчання за спеціальністю 201 Агрономія

Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види навчальних занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Право на вибір навчальних дисциплін надається студентам бакалаврського та магістерського рівнів відповідно до «Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін студентами».

Система оцінювання результатів навчання: поточний контроль, семестровий контроль у формі екзамену, заліку чи диференційованого заліку, атестація здобувачів освіти.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу визначається стандартами вищої освіти, Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, нормативно-правовими актами, нормативними документами Університету щодо забезпечення освітнього процесу.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу включає: освітню програму підготовки фахівця, навчальний план, робочий план, графік навчального процесу, робочу програму навчальної дисципліни; комплекс навчально-методичного забезпечення, зокрема курсових робіт (проєктів); наскрізні програми практик, робочі програми практик; методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.

Студентоцентризм передбачає врахування індивідуальних якостей здобувачів та орієнтацію на отримання симбіозу знань, умінь, навичок, здатностей розв’язувати складні завдання в умовах сучасних культурно-мистецьких, соціальних та економічних викликів.

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Академічну мобільність здобувачів Академії регламентує «Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти»

Академічна доброчесність в Університеті регламентують: «Кодекс про етику викладача та здобувача вищої освіти», «Кодекс академічної доброчесності», «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату», «Тимчасове положення про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачі на наявність запозичень в інших документах».