Навчальні посібники та монографії, що були видані викладачами кафедри економіки підприємства

 

Видання друкованих праць (підручників/навчальних посібників, монографій)

Список останніх надходжень монографій викладачів кафедри економіки підприємства

 

1. Березіна Л.М. Problems and Prospects of Logistics in Market of Meat and Meat Products / Ludmyla Berezina, Iulia Samoilyk, Olha Sosnovska. // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. – Częstochowa, 2016. – Nr 21. – 26-36. / redakcja Anna Brzozowska, Bogusława Ziółkowska.

2. Березіна Л.М. Quality aspect in organizational- economic relationships of agrarian enterprises / Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 2. – P. 152-157.

3. Березіна Л.М. Logistics as a component of the enterprise strategic development / Л.М. Березіна // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – P. 11-17.

4. Березіна Л.М. Innovation as an efficiency increasing factor of agricultural enterprises resources using / Bahan N. // Management of innovative development the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 2. – P. 161-168.

5. Дивнич О. Д. Стратегические аспекты внедрения производственных инноваций в развитие сельскохозяйственного землепользования в Украине / О. Д. Дивнич, А. В. Дивнич / Инновационное и предпринимательское развитие национальной экономики в условиях глобализации: монография. – Астана: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2018. Гл. 3, разд. 3.9. – С. 246 – 253.

6. Загребельна І.Л. Концептуальні основи сутності конкурентоспроможності підприємства та управління нею / І.Л. Загребельна, Л.В. Шульга – Менеджмент ХХІ століття:  глобалізаційні виклики [колективна монографія] / [І.А. Маркіна, В.І. Аранчій, Ю.М. Сазонов, Т.І. Лепейко та ін.]; за ред. І.А. Маркіної – Полтава: «Сімон», 2017. – С. 683-693.

7. Калініченко О.В. Визначення ступеня забезпеченості аграрного підприємства енергетичними ресурсами //Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: колективна монографія / [за заг. ред. д. е. н., професора
І.А. Маркіної]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 595 – 601.

8. Калініченко О.В. Сутність категорій «енергія» та «енергетична ефективність» в рослинництві // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. –
П.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 119 – 128.

9. Калініченко О.В. Assessment of available potential of agro-biomass and energy crops phytomass for biofuel production in Ukraine // Odnawialne źródła energii teoria i praktyka [Monografia] / Pod redakcją Izabeli Pietkun-Greber i Pawła Ratusznego. – Opole, Kijów, 2017. – Tom II. – P. 163 – 179.

10. Калініченко О.В. Энергетическая оценка сельскохозяйственного производства // Инновационное и предпринимательское развитие национальной экономики в условиях глобализации [монографія] [под ред. Д. М. Мадияровой,
М. О. Рыспековой.] – Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С. 261 – 269.

11. Калініченко О.В. Energy management and energy efficiency in the agrarian sector of the national economy / Fedirets O. and others // Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph]  [in edition I. Markina.] – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – p. 231 – 237.

12. Мykolenko Inna / Part 2. Transformation of approaches to the management of socio-economic systems. KONWERJE SPOLECZNO-ECONOMICZNE WSPOLCZESNEGO SPOLECZENSTWA SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES OF CONTEMPORARY SOCIOETY / Monograph / Inna Мykolenko. Opole 2017 (0,3 др. арк.)

13. Миколенко І.Г. Особливості конкурентних стратегій розвитку підприємств України / О.В. Мандич, І.В. Науменко, І.Г. Миколенко // Social and Economic Changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – p. 124-130. (0,3 др. арк.)

14. Олійник Є.О. Розділ 3. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики. / Є.О. Олійник - К.: НУБіП України, 2017. – С. 280 – 298 // Фінансово-економічна безпека у діяльності сільськогосподарських підприємств: об’єкт антикризового управління: кол. монографія // за ред. д.е.н., проф. Н.М. Давиденко. К.: НУБіП України, 2017. – 454 с.

15. Samoilyk Iu. Strategic estimations and vectors of ukraine's social and economic development in the conditions of european integration and the world partnership monograph / Iu. Samoilyk, K. Antonenko, Iu., Bench and others / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. − 357 p. (ISBN 978-0-9955865-0-5) (P. 308-318, 0,61 др.арк. – належить автору)

16. Samoilyk Iu. Industry features of structuring of agricultural markets // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph / Iu. Samoilyk, O. Kartashova, M. Guba and others / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – 180 p. (ISBN 1862-7463 (print) (P. 43-52, 0,5 др. арк – належить особисто автору).

17. Самойлик Ю.В. Агро-продовольчий ринок в умовах економічних змін: суть і класифікація / Ю.В. Самойлик Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: монографія / [заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]: Полтавська державна аграрна академія. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – 267 с. (С.9-20, 0,44 друк. арк.)

 

14. Самойлик Ю.В. Пріоритети розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті світових тенденцій / Ю.В. Самойлик; за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії: колективна монографія. – Полтава: ФОП Петренко І.М., 2017 – С. 68-77.

Автори

Місце

Рік видання

Обсяг, др. арк.

1

Самойлик Ю.В.,

К.В. Чичуліна, С.Ю. Кулакова та ін., за заг. ред. В.Я. Чевганової

Європейський досвід державного регулювання розвитку ринку м’яса і м’ясопродукції. //Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграці [Колективна монографія]. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 210 с. (с. 99-107). 0,56 др.арк.

2

Самойлик Ю.В.,

Н.В. Шашло та ін. [за заг.ред. Г.І.Мелеганич, Ю.М. Петрушенко]

Регіональна політика як основа ефективного місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. //Місцевий розвиток за участі громади Міжнародного Проекту ЄС/ПРООН. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст [Колективна монографія].– Ужгород: 2016. – 296 c. (С. 180-190). 0,63 др.арк.

3

Калініченко О. В., А. С. Лесюк та інші, всього 27 осіб

Роль лідерства у процесі забезпечення ефективної самоорганізації населення. //Місцевий розвиток за участі громади. Т. 4:Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / За заг. ред. Г. І. Мелеганич, Ю. М. Петрушенко. –Київ : ВАІТЕ, 2016. – С. 20– 39. 1,25 др.арк.

4

Дивнич О.Д., А.В. Дивнич, Д.І. Статівка

Використання земельних ресурсів членами сільських громад у ринковому середовищі: сучасні тенденції та загрози. // Місцевий розвиток за участі громади. – Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст . – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 230 – 237, ISBN 978-966-680-705-5. 0,5 др.арк.

5

Самойлик Ю.В.

Samoilyk Iu. Strategic estimations and vectors of ukraine's social and economic development in the conditions of european integration and the world partnership monograph / Iu. Samoilyk, K. Antonenko, Iu., Bench and others / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. − 357 p. (ISBN 978-0-9955865-0-5) (P. 308-318, 0,61 др.арк.)

6

Самойлик Ю.В.

Samoilyk Iu. Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph / Iu. Samoilyk, O. Kartashova, M. Guba and others / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – 180 p. (ISBN 1862-7463 (print) (P. 43-52, 0,5 др. арк).

7

Самойлик Ю.В.

Механізм підвищення енергоефективності виробництва продукції в аграрному секторі економіки / Ю.В. Самойлик, К.В. Чичуліна, С.Ю. Кулакова та ін. / Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього [Колективна монографія] за заг. ред. В.Я. Чевганової. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 185 с. (с. 34-46, 0,6 др.арк).

8

Самойлик Ю.В.

Соціально-економічна сутність ринку в умовах глобалізації / Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства: монографія / Ю.В. Самойлик, О.Є. Бавико, С.В. Волошина, Н.В. Лохман та ін.; під заг. ред.. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги, Донец.нац.ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг. ФОП Залозний В.В., 2017. – 353 с. (С. 191-209, 1,26 др. арк.)

9

Самойлик Ю.В.

Агропродовольчий ринок в умовах економічних змін: суть і класифікація / Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: монографія / [за заг. ред.. д.держ.упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавсько державна аграрна академія. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – 264 с. (0,44 друк. арк.)

10

Березіна Л.М.

Green tourism as the direction of subject of agricultural areas: Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: Landmark SIA, 2016. – P. 150-157. (8/0,6)

11

Березіна Л.М.

Collaboration of enterprises as the method of obtaining the advantages in a market: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University. – Riga: Landmark SIA, 2016. – Vol. 1. – P. 106-113. (8/0,61)

12

Березіна Л.М.

Competitiveness of small business entities in the infrastructure of national food market: factors and conditions implementation: Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: Landmark SIA, 2017. – P. 87-93. (7/0,58)

13

Березіна Л.М.

Agrarian area of production: role in development agro-food market of Ukraine in the context European integration: Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: Landmark SIA, 2017. – P. 160-177. (8/0,64)

14

Дивнич О.Д.,
Дивнич А. В. ,
Статівка Д. І. 

Сучасні тенденції та загрози використання земельних ресурсів у ринковому середовищі /А. В. Дивнич, О. Д. Дивнич, Д. І. Статівка /Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: монографія. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С. 73-84 (0,3 др. арк.)

15

Олійник Є.О.

Фінансово-економічна безпека у діяльності сільськогосподарських підприємств : об’єкт антикризового управління / Є.О. Олійник // Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід. К.: Нац. у-тет. біоресурсів і природокор. України. РОЗДІЛ 3. – С. 280 – 298 (0,7 др. арк.)

16

Миколенко І.Г.

Мykolenko Inna / Part 2. Transformation of approaches to the management of socio-economic systems. KONWERJE SPOLECZNO-ECONOMICZNE WSPOLCZESNEGO SPOLECZENSTWA SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES OF CONTEMPORARY SOCIOETY / Monograph / Inna Мykolenko. Opole 2017 (0,3 др. арк.)

17

Калініченко О.В.,
Мелеганич Г. І.,

Петрушенка Ю. М. 

Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст: монографія / [за заг. ред.к. пол. н. Г. І. Мелеганич, д. е. н. Ю. М. Петрушенка]. – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 20 – 40. 0,6 д.а.

18

Калініченко О.В.

Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т. М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2017. – С. 61 – 72. 0,8 д.а.

19

Калініченко О.В.

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: монографія / [за заг. ред. д. е. н., професора І. А. Маркіної]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава: Видавництво “Сімон”, 2017. – С. 103 – 110. 0,6 д.а.

20

Калініченко О.В.,
Кулик М. І.,
Галицька М. А.,
Яснолоб І. О.

Фітоенергетичні культури: монографія / М. І. Кулик, О. В. Калініченко, М. А. Галицька, І. О. Яснолоб. – Полтава, 2017. – 110 с. 1,5 д.а.

АРХІВ

1. Макаренко П.М. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Макаренко П. М., ПоповаТ. В., Васильченко О. О. - Мелітополь: «Люкс». - 2013. - 480 с.

2.  Макаренко П.М. Історія економіки та економічної думки. Навчальний посібник / Макаренко П.М., Дорогань-Писаренко Л.О. , Кончаковський Є.О. - Полтава, 2013. – 442 с. 

3. Макаренко А.П. Економічна теорія – політекономічний контекст: [навчальний  посібник] / А.П. Макаренко, Л.Л. Мельник, П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник. – Полтава РВВ ПДАА, 2010. – 211 с.

4. Макаренко П.М. Макроекономіка: [навчальний посібник] / П.М. Макаренко, О.В. Калініченко, О. Д. Дивнич. – Полтава, РВВ ПДАА, 2014. – 363 с.

5. Макаренко П.М. Економічне відтворення агарного виробництва в умовах ринку: монографія / П.М. Макаренко, Т.В. Попова. – Мелітополь: «Люкс», 2011. – 348 с.

6. Макаренко П.М. Міжнародні економічні відносини: практикум / П.М. Макаренко, І.А. Воловик, О.П. Карасьов, Н.В. Ковальчук. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. – 180 с.

7. Березіна Л.М. Тенденції та шляхи розвитку відносин підприємств АПК: монографія / Л.М. Березіна. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2012. – 222 с.

8. Березіна Л.М. Організаційно-економічні аспекти формування відносин підприємств АПК: монографія/ Л.М. Березіна. – Полтава: Інтер-Графіка, 2012. – 280 с.

9. Березін О. В. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку: [монографія] / О. В. Березін, О.Д. Дивнич. – Полтава: Інтер Графіка, 2012. – 221 с.

9. Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум: [навчальний посібник] / О.В. Калініченко, О.Д. Плотник. – К.: Кондор, 2012. – 600 с.

10. Самойлик Ю. В. Конкурентоспроможність суб’єктів ринку м’яса та м’ясопродукції: теорія, методологія, практика: кол. монографія Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки / Т. Л. Мостенська, В. Я. Омельченко, О. О. Красноруцький, Ю. В. Ушкаренко, Н. С. Скопенко, Ю. В. Самойлик та ін. – Том 3: Галузеві особливості конкурентоспроможності в умовах глобалізації / за заг. ред. О. В. Захарченка, М. А. Зайця, В. С. Ніценка. – Одеса: 2015. – 572 с. – С. 168 – 225.

11. Сосновська О. О. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагностика» для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050304 “Економіка підприємства” / Сосоновська О.О. -  Полтава, 2014. - 100 с.

12. Соціальна та економічна інфраструктура й громадська діяльність підприємства: [монографія] / Ю. М. Петрущенко, О.М. Руденко, О.В.  Калініченко, О.Д. Дивнич та ін., всього 31 особа //Місцевий розвиток за участі громади. Т.2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / За заг. ред. Ю.М. Петрущенка. – Суми: Універсистетська книга, 2014. – С. 233 – 238.

ДО 2010 РОКУ

1. Березін О. В., Березіна Л. М., Бутенко Н. В. Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України: Монографія. ⁄ О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 193 с.

2. Галич О. А., Сосновська О. О. Сільськогосподарське дорадництво. – Навчальний посібник ⁄ О. А. Галич, О. О. Сосновська. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури». – 2007. – 552 с.

3. Виробнича економіка : навч. посіб. / за ред Галушко В.П., Г. Штрьобеля. – Вінниця, “Нова книга”. – 2006. – 392 с.

4. Дядик Т.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.посіб. / Т.В. Дядик. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 с.

5. Дядик Т.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Курс лекцій студентам напрямів підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2005. – 123 с.

6. Дядик Т.В. Економіка сільського господарства: Курс лекцій студентам напрямів підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент” ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” / Дядик Т.В., Сосновська О.О. – Полтава: РВВ ПДАА, 2006. – 109 с.

7. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – Полтава : ВАТ “Видавництво “Полтава”, 2006. – 360 с. (Гриф 1.4/18.2-762 від 06.04.2005 р.).

8. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 428 с. (Гриф 1.4/18-Г-203 від 24.01.2008 р.).

9. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с. (Гриф 1.4/18-Г-719 від 28.03.08 р.).

10. Калініченко О. В. Макроекономіка. Практикум / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – 655 с. (Гриф № 1.4/18-Г-2857 від 24.12.2008 р.).

11. Логістика: навч.-метод. посіб. / В.І.Перебійніс, Бурлака О.А., С.В.Остряніна, Н.В.Тютюнник. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. -147 с.

12. Сосновська О.О. Техніко-економічне обґрунтування господарських рішень в рослинництві: навч. посіб. / Сосновська О.О. Ярошенко П.П., Іванюта М.В. – Київ, 2006. – 379с.

13. Сосновська О.О. Сільськогосподарське дорадництво: навч.посіб. / Сосновська О.О. Галич О.А. – Київ, 2007. – 367 с.