Перелік публікацій Близнюченко О.Г.

1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ИНБРИДИНГА

Близнюченко А.Г. Генетическая детерминация инбридинга // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
Излагается новая теория детерминации инбридинга. Раскрывается многообразие свойств инбридинга - наличие степени инбридинга и трех его коэффициентов: общего, степенного и алельного. Излагаются законы экспрессии количественых признаков у инбредных организмов и методы их моделирования. Вводятся новые термины: таутозиготность, аллозиготность, гомоалелльность.

Близнюченко О.Г. Генетична детермінація інбридингу.
Викладається новітня теорія детермінації інбридингу. Розкривається різноманітність властивостей інбридингу: наявність ступеню інбридингу та трьох його коефіцієнтів - загального, ступеневого, алельного. Викладаються закони експресії кількісних ознак в інбредних організмів та методи їх моделювання. Вводяться нові терміни: таутозиготність, алозиготність, гомоалельнність.

Bliznyucnenko A. G. Genetic determination of the ibreeding.
Here we give the new inbreeding theori. The multiformity of the inbreeding attributes is being opened - the presence of the inbreeding degree and its three coefficients: general, degreeal, allelal. The laws of the exspression of guantitative sings in inbreeded organisms and the metods of Their modelingare told. The nev terms are given: tautozygotability, allozygotability, homoalleliti. (Full text .pdf 536 Kb)

2. ОШИБКА С. РАЙТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНБРИДИНГА

Наводяться докази невідповідності показників формули С.Райта визначення коефіцієнта інбридингу сьогоденним відкриттям генетики та неможливості його використання в селекційних роботах. Наголошується на необхідності використовувати генетичні закони визначення інбридингу, що розробленні одним із авторів цієї статі.

Приводятся доказательства несоответствия показателей формулы С.Райта, определения коэффициента инбридинга современным открытиям генетики и невозможности его использования в селекционных работах. Отмечается необходимость использования генетических законов определения инбридинга, которые разработаны одним из авторов этой статьи.

Here are shown the proofs of parameters disharmony of S. Wright's formula, definition of inbreeding quotient to modern discoverings in genetics the impossibiliti to use if in selektion works. Also is marked the necessity of usage of genetical laws of inbreeding definition which are developed by one of the authors of this paper. (Full text .pdf 165 Kb)

3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОДСТВА

Викладаються новітні погляди на спорідненість, як загально біологічне явище, сутністю якого є не спільність походження, а спільність ознак, властивостей, функцій, особливостей. Наводиться структурно-логічна схема спорідненості.

Излагаются новейшие взгляды на родство как общебиологическое явление, сущностью которого является не общность происхождения, а общность признаков, свойств, функций, особенностей. Приводится структурно-логическая схема родства.

The newest views on an alliance as general-biology phenomenon an appearance are stated, the essence of which is not the generality of a parentage, and generality of indications, properties, functions, singularities. The structural - logic schema of an alliance is given. (Full text .pdf 212 Kb)

4. ГЕНЕТИКА ГЕТЕРОЗИСА

Излагается новая гипотеза гетерозиса, которая основывается на предложенной ранее гипотезе наследования количественных признаков. С помощью новой гипотезы приводится генетическая модель, которая объясняет все свойства гетерозиса и позволяет прогнозировать его проявление в производственных условиях.

Викладається новітня гіпотеза гетерозису, яка базується на розробленій раніше гіпотезі успадкування кількісних ознак. За допомогою цієї гіпотези створена генетична модель, котра пояснює всі властивості гетерозису та надає можливості прогнозувати його у виробничих умовах.

The new hypothesis of a heterosis is stated which is based on the earlier offered hypothesis of inheriting of quantitative signs. With the help of a new hypothesis the genetical model is reduced which explains all properties of a heterosis and allows to prognosticate (its) exhibiting under production conditions. (Full text .pdf 247 Kb)

5. ГЕНЕТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

Излагаются законы наследования количественных признаков , которые объясняют их главные свойства непрерывности и изменчивости экспрессии. Приведенные законы предоставляют возможность образовывать различные модели экспрессивности количественных признаков и изучать их наследование в поколениях. Кроме того они могут быть использованы при моделировании и объяснении таких явлений, как инбридинг и гетерозис.

Викладаються новітні закони успадкування кількісних ознак, котрі пояснюють їх головні властивості: безперервність та мінливість вираженостію наведені закони надають можливості створювати різні моделі експресивності кількісних ознак і вивчати їх успадкування в поколіннях. Окрім того вони можуть бути використання при моделюванні та поясненні властивостей таких явищ як інбридинг та гетерозис.

Here are described the newli - discovered laws of inheritance of quantitative sings which explain their main peculiarities continuousness and changeability. Using there laws in genetics allows creating various models of signs expressiveness and makes it possible to study their inheritance in populations. (Full text .pdf 157 Kb)

6. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛОНИРОВАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ (Full text .pdf 75 Kb)

7. КЛОНТАВРЫ, КЛОНОМЕНЫ - ГЕНЕТИКА И ЭТИКА (Full text .pdf 88 Kb)

8. ГЕНТАВРЫ, КТО ОНИ? (Full text .pdf 52 Kb)

9. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ (Full text DOC in ZIP 17.3 Kb)

10. ЕВГЕНИКА - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ (Full text .pdf 58 Kb)

11. БІОМЕТРІЯ - монографія (text DOC in ZIP 28.1 Kb)

Монографія є фундаментальною розробкою варіаційної статистики, яка широко застосовується в дослідницькій роботі. В ній в доступній формі наведені всі основні математичні методи, що використовуються як для математичної обробки одержаних в експерименті матеріалів, так і для попереднього планування дослідів. Викладений матеріал супроводжується прикладами з різних галузей тваринництва і детальними алгоритмами, що значно полегшує застосування формул в практичній діяльності. В монографії описані закономірності розподілу випадкових величин, методика побудови варіаційних рядів, оцінка вибіркових показників, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналізи та інші біометричні методи. Автор наводить власні математичні розробки та окремі модифікації існуючих методів, що підвищує їх точність і надійність. Монографія розрахована на велике коло наукових працівників, а також викладачів біологічних і суміжних з біологією навчальних дисциплін, які не мають спеціальної математичної освіти. Вона може служити елементарним навчальним посібником і для студентів університетів та біологічних факультетів педагогічних вузів. Обсяг книжки: сторінок - 330, таблиць - 103, рисунків і графіків - 33, формул - 249. Список літератури - 265 робіт.

Замовити книжку можна за адресою: 36003, м. Полтава, Полтавська аграрна академія. Видавництво "Terra"

12. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕЛЕГОНИИ (Full text DOC in ZIP 10.6 Kb)

Телегония - явление влияния предыдущего самца на наследственные признаки потомства последующих самцов. Отличается низкой частотой события и заключается в трансформации клеток зародышевого эпителия генами сперматозоидов предыдущего самца. Явление свойственно всем организмам, у которых существует внутреннее оплодотворение.

Telegony - phenomenon of influence of previous male on hereditary features of posterior males. It is remarkable for low frequency of event and consists in transformation of cells of an embryonic epithelium by genes of spermatozoa of previous male. The phenomenon is characteristic to all organisms, which propagate by a sexual way.

13. ПРЕПОТЕНТНОСТЬ – АНАХРОНИЗМ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ (Full text DOC in ZIP 14 Kb)

Излагается история термина препотенция и на основе законов генетики доказывается его несоответствие современным достижениям науки.

Prepotency is anachronism of up-to-date science.

The history of prepotency term is stated and its desperity to the modern achivements of a science is proved on the basis of genetics laws.

14. НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНЕТИКИ (Full text DOC in ZIP 1229 Kb)

15. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЫ НАСЛЕДУЕМОСТИ Д. ЛАША (Full text DOC in ZIP 17 Kb)

Доказывается несоответствие формул коэффициентов наследуемости и повторяемости, генетическим законам наследования качественных и количественных признаков и поэтому утверждается их несостоятельность при использовании селекционерами в практической деятельности.

Disparity of formulas of coefficients of heritable and repetition is proved, to the genetic laws of inheritance of high-quality and quantitative signs and their insolvency at the use by selectionists in practical activity becomes firmly established.

Доводиться невідповідність формул коефіцієнтів успадковуваності і повторюваності, генетичним законам успадкування якісних і кількісних ознак і тому стверджується їх недоцільність при використовуванні селекціонерами в практичній діяльності.

16. ГЕНЫ И СУДЬБА (Full text DOC in ZIP 27 Kb)

17. НАУКА: ВІД БЛЕФУ ДО ВІДКРИТЬ (Full text DOC in ZIP 18 Kb)

В статье раскрываются недостатки системы организации науки в Украинской аграрной академии наук. Приводятся примеры недостатков в научной работе отдельных научно-исследовательских институтов. Излагаются пути совершенствования организации науки в аграрной отрасли.

In the article the lacks of the system of organization of science open up in the Ukrainian agrarian academy of sciences. Examples of failings are made in the advanced study of separate research institutes. The ways of perfection of organization of science are expounded in agrarian industry.

 18. НЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ (Full text DOC in ZIP 45 Kb)

Приводятся доказательства некорректности использования формул определения коэффициентов инбридинга и наследуемости в научных работах селекционеров и генетиков. На конкретных примерах показано неграмотное создание отдельных формул с нарушением правил математики. Предлагается ввести математическое рецензирование математических формул на предмет правильности их алгоритма.

Proofs of tactlessness of the use of formulas of determination of coefficients of inbridinga and heritableness are adduced in the advanced studies of selectionists and geneticists. On concrete examples illiterate manipulation of separate formulas is shown with violation of rules of mathematics. It is suggested to enter the mathematical criticizing of mathematical formulas for the purpose rightness of their algorithm.

19. АКАДЕМІК ТРОХИМ ЛИСЕНКО: ГЕНІЙ ЧИ ЗЛОДІЙ (Full text DOC in ZIP 43 Kb)

20. БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИМ ОРГАНІЗМАМ В УКРАЇНІ (Full text DOCX in ZIP 36 Kb)

21. КЛОНОЛОГИЯ - НАУКА БУДУЩЕГО (Full text PDF 309 Kb)

22. "КРАСНАЯ ПРОФЕССУРА" – МЕТАСТАЗЫ ЛЫСЕНКОВЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ(Full text PDF 128 Kb)

23. Антинаучный призрак коммунизма бродит по Украине. (Full text DOC in ZIP 38 Kb)