Рішення вченої ради від 15 грудня 2020 року, протокол № 7

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 7 від 15 грудня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про затвердження порядку денного засідання вченої ради від 15 грудня 2020 року.

 

 

2.

Звіт ректора Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

3.

Про представлення до присвоєння вченого звання професора:

 • Пилипенко Катерини Анатоліївни по кафедрі бухгалтерського обліку та економічного контролю;

відсутній

 • Самойлик Юлії Василівни по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин;

відсутній

 • Шейченка Віктора Олександровича по кафедрі технології та засоби механізації аграрного виробництва.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

4.

Про представлення до присвоєння вченого звання доцента:

 • Козаченко Юлії Анатоліївни по кафедрі підприємництва і права;

відсутній

 • Тараненко Анни Олексіївни по кафедрі екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

5.

Щодо забезпечення академічної доброчесності в Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

6.

Про електронне освітнє середовище Полтавської державної аграрної академії та використання його при підготовці здобувачів вищої освіти.

Доповідає – Вакуленко Ю.В., доцент, керівник навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій. Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

відсутній

7.

Звіт про роботу бібліотеки Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Макарець С.В., доцент, директор бібліотеки. Постійна комісія вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

№ 249 від

15 грудня 2020

року

8.

Інформація про результати освітньої, наукової діяльності факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Поліщук А.А.,  професор, декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

9.

Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності  Відокремленого структурного підрозділу "Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Шинкаренко С.В., директор Відокремленого структурного підрозділу "Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії". Запрошена особа атестаційною комісією

відсутній

10.

Різне

10.1

Звіт про роботу приймальної комісії Полтавської державної аграрної академії у 2020 році.

Доповідає – Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії.

№ 243 від

15 грудня 2020

року

10.2

Про затвердження Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2021 році.

Доповідає – Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії.

№ 243 від

15 грудня 2020

року

10.3

Про зміну наукового консультанта для написання докторської дисертації та про зміну назви теми докторської дисертації зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Усенко Світлані Олексіївні, кандидату біологічних наук, завідувачу, професору кафедри технологій дрібного тваринництва, старшому науковому співробітнику Полтавської державної аграрної академії. 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

10.4

Про затвердження Звітів щодо виконання науково-дослідних робіт за кошти замовників (на госпрозрахунковій основі) науково-педагогічними працівниками Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 249 від

15 грудня 2020

року

10.5

Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 4 за 2020 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 250 від

15 грудня 2020

року

10.6

Про затвердження проміжного звіту керівника наукової роботи Самойлик Юлії Василівни, доктора економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії про виконання першого етапу (2020 рік) наукової роботи по проекту прикладного наукового дослідження молодих вчених, що виконується за рахунок коштів державного бюджету на тему: «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» (номер  державної реєстрації 0119U103942 від 13.12.2019 р).

Доповідає – Самойлик Ю.В., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії, керівник наукової роботи.

№ 251 від

15 грудня 2020

року

10.7

Про затвердження проміжного звіту керівника наукової роботи Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії про виконання другого етапу (2020 рік) наукової роботи по проекту прикладного наукового дослідження молодих вчених, що виконується за рахунок коштів державного бюджету на тему: «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» (номер державної реєстрації 0119U100028 від 10.01.2019 р.)

Доповідає – Яснолоб І.О., доцент, доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії, керівник наукової роботи.

№ 251 від

15 грудня 2020

року

10.8

Про затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи на тему: «Діагностика та заходи боротьби з ентомозами овець» (номер державної реєстрації 0116U005175). Обсяг 88 с.

Науковий керівник – Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Виконавці:

 • Мельничук Віталій Васильович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Бородай Євгенія Олександрівна, аспірант кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 249 від

15 грудня 2020

року

10.9

Про затвердження до друку рукопису збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Захист і карантин рослин – історія та сьогодення» від 24-25 листопада 2020 року, м. Полтава. Обсягом 148 с.

Укладачі:

 • Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії;
 • Горб О.О., доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Сокирко М.П., директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавілова ІС і АПВ НААН;
 • Харченко Ю.В., директор Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва;
 • Поспєлова Г.Д., доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії та інші викладачі кафедри.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

10.10

Про видачу диплома доктора філософії європейського зразка PhD та додатка Supplement до диплома PhD здобувачу ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кобченку Михайлу Юрійовичу, відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020ь року № 1471 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188».

Науковий керівник – Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 252 від

15 грудня 2020

року

10.11

Про затвердження Правил прийому до фахових коледжів Полтавської державної аграрної академії в 2021 році.

Доповідає – Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії.

№ 243 від

15 грудня 2020

року

10.12

Про доповнення графіку навчального процесу здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ступеня вищої освіти «Магістр» на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 253 від

16 грудня 2020

року

10.13

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Технологічне забезпечення якості складання нероз’ємних з’єднань із використанням зварювальних пристосувань в умовах серійного виробництва», обсягом 256 с.

Автори: Фролов Євгеній Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних машин і обладнання навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Попов Станіслав Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри галузеве машинобудування інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії;

Коробко Богдан Олегович, доктор технічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Бондар Олег Валентинович, кандидат технічних наук, викладач Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

10.14

Про затвердження до друку рукопису бібліографічного покажчика «Рідкісні видання у фонді бібліотеки Полтавської державної аграрної академії», обсягом 64 с.

Укладачі

 • Пащенко Любов Дмитрівна, завідувач відділу бібліотеки Полтавської державної аграрної академії;
 • Фіненко Ірина Іванівна, бібліотекар 1 категорії Полтавської державної аграрної академії;
 • Плішко Наталія Михайлівна, бібліотекар Полтавської державної аграрної академії;
 • Жадан Надія Вікторівна, бібліотекар Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

10.15

Про затвердження Тематичного плану наукових робіт, науково-технічних (експериментальних)  розробок молодих вчених Полтавської державної аграрної академії, фінансування яких розпочнеться з 2021 року за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 254 від

16 грудня 2020

року

10.16

Про затвердження технічного завдання на науково-дослідну роботу за темою: «Концепція інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та економічної безпеки»,  номером  державної реєстрації 0120U105469, фінансування якої розпочнеться з 2021 року за рахунок коштів державного бюджету. Терміни виконання: 01.01.2021 р. – 31.12.2023 р. Обсяг фінансування: 2500 тис. грн. Керівник проекту – Зоря Олексій Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 254 від

16 грудня 2020

року

10.17

Про затвердження Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 256 від

16 грудня 2020

року

10.18

Про затвердження Положення про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 256 від

16 грудня 2020

року

10.19

Про розгляд клопотання перед Президентом України про представлення до присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник культури України» Курбацької Світлани Вікторівни, художнього керівника художньої самодіяльності Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Шаравара Тамара, професор, проректор з науково-педагогічної роботи  і  перспективного розвитку.

відсутній
10.20

Про затвердження до друку рукопису матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перші Сазановські читання», присвяченої 100-річчю заснування Полтавської державної аграрної академії, 27 листопада 2020 року м. Полтава, обсягом 140 с.

Укладачі: Поспєлов Сергій Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;

Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;

Олепір Роман Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.21

Про надання дозволу на право керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кандидату ветеринарних наук, доценту Мельничуку Віталію Васильовичу, доценту кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 1144-ст від

16 грудня 2020

року

10.22

Про надання дозволу на право керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кандидату ветеринарних наук, доценту Локес-Крупці Терезії Петрівні, доценту кафедри терапії імені П.І. Локеса Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 1131-ст від

15 грудня 2020

року

10.23

Про затвердження Положення про наукову школу Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 256 від

16 грудня 2020

року
10.24

Про затвердження Типового Положення про наукову, науково-дослідну лабораторію Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 256 від

16 грудня 2020

року
10.25

Про затвердження Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 256 від

16 грудня 2020

року

10.26

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Швецю Анатолію Юрійовичу в зв’язку зі зміною напряму дослідження та про зміну  назви теми дисертаційної роботи.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 1220-ст від

31 грудня 2020

року

10.27

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Саєнку Володимиру Олександровичу в зв’язку зі зміною напряму дослідження та про зміну  назви теми дисертаційної роботи.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 1219-ст від

31 грудня 2020

року

10.28

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Кобилинському Івану  Валентиновичу в зв’язку зі зміною напряму дослідження та про зміну  назви теми дисертаційної роботи.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 1218-ст від

31 грудня 2020

року

10.29

Про зміну та затвердження періоду роботи голови екзаменаційної комісії доктора сільськогосподарських наук, професора Мельника Андрія Васильовича, професора кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського Національного аграрного університету зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 265 від

30 грудня 2020

року

10.30

Про надання дозволу на право керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Воронько-Невідничій Тетяні Вікторівні, доценту кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 1221-ст від

31 грудня 2020

року

10.31

Про затвердження Структури управління Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 7 від 15 грудня

2020 року

№ 267 від

30 грудня 2020

року