Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Публічне управління – це пошук найкращого способу
використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей
суспільного розвитку, спільно організований урядом,
представницькою владою та громадянським суспільством.

 

Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій шляхом застосування сукупності методів (економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

На факультеті економіки та менеджменту здійснюється підготовка за спеціальністю
281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування»

 • за ступенем вищої освіти Магістр - освітньо-професійна програма «Зв'язки з громадськістю»

 
Форми навчання:
 • денна,
 • заочна.

 

Термін навчання:

 •  за ступенем вищої освіти «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) - 2 роки 10 місяців; 
 • за ступенем вищої освіти «Магістр»  - 1 рік 4 місяці.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ ПРИЙОМУ

спеціальність 281 «Публічне управління і адміністрування»

Ступінь освіти

Денна форма

Заочна форма

Бакалавр

70

0

Бакалавр  (скорочений термін навчання) 20 10

Магістр

30

45

Навчальні програми СВО «Бакалавр» та «Магістр» розроблені з урахуванням останніх тенденцій розвитку суспільства та сучасних наукових концепцій управління.

Доступ до подальшого навчання

Магістр публічного управління та адміністрування може продовжити навчання в аспірантурі (на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти).

Випускник із освітнім ступенем «Бакалавр» зможе:

 1. Працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних установах, у тому числі й на керівних посадах;
 2. Оцінювати та аналізувати вплив управлінських рішень у публічній сфері на суспільні процеси: зайнятість, безробіття, темпи економічних змін, інфляцію, доходи тощо;
 3. Визначати та розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку, показники економічного та соціального розвитку об’єктів публічного управління;
 4. Організовувати діяльність служб органу публічного адміністрування, функціонування інформаційно-комунікаційної системи
 5. Забезпечувати координацію роботи підрозділів органу публічного управління, а також взаємодію органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій;
 6. Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань, ступінь реалізації стратегії розвитку об’єкта управління, впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності і етики управління.

Випускник може працювати: в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях.

Випускник із освітнім ступенем «Магістр» зможе:

 1. Керувати структурними підрозділами органів виконавчої влади, виконавчих комітетів місцевих рад, громадських організаціях, інших публічних установ;
 2. Аналізувати вплив нормативно-правових актів на процеси публічного управління у межах своєї компетенції, здійснювати оцінку політико-правових документів та програм, використовуючи методи економічного та управлінського аналізу;
 3. Розробляти статути, положення та посадові інструкції у межах виконання адміністративних функцій, прогнозні та програмні документи економічного та соціального розвитку об’єкта управління, пропозиції з удосконалення роботи місцевих органів влади;
 4. Організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням методології стратегічного управління і сучасних методів діяльності органу публічної влади, забезпеченням функціонування інформаційно-комунікативної системи органу влади та реалізацією заходів щодо запровадження електронного урядування в публічній сфері;
 5. Забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-приватного партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень;
 6. Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності в публічному управління, використання заходів протидії корупції та зловживань владою.

Випускник може працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях.

Конкурентні переваги спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягають в наданні студентам необхідних компетентностей з державного управління та управління державою.

Випускники, які захочуть здійснювати професійну діяльність в реальному секторі економіки (організаціях виробничої на невиробничої сфери) зможуть використати ці компетентності для налагодження більш продуктивного діалогу з чиновниками.