ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська державна аграрна академія
Навчально-науковий інститут
економіки та бізнесу
Рада молодих вчених Полтавської державної аграрної академії
Факультет обліку та фінансів
Кафедра фінансів і кредиту
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Тернопільський національний економічний університет
Миколаївський національний аграрний університет

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»

(у заочній формі)

Запрошення

4 грудня 2014 року
м. Полтава

Матеріали надсилати:
Зорі Світлані Петрівні
Кафедра фінансів і кредиту
Факультет обліку та фінансів
Полтавська державна аграрна академія,
вул. Сковороди, 1/3,  м. Полтава, 36003
моб. тел.: (099) 33-70-500


Матеріали можуть бути передані особисто: корпус факультету обліку та фінансів, каб. 12 (кафедра фінансів і кредиту)
Тел.: (05322) 2-87-48,
кафедра фінансів і кредиту
е-mail: svitlana.zoria@pdaa.edu.ua


Кошти (оргвнесок та вартість публікації матеріалів) перераховувати на банківську картку Приватбанку № 5168 7572 6908 6890      (Зоря Світлана Петрівна)

Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
Файли назвати за прикладом: 1_Zayavka_Sidorov; 1_Tezy_Sidorov; 1_Chek_ Sidorov. Назва файлів повинна обов’язково містити номер секції конференції та прізвище автора або першого співавтора.

Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження про їх отримання!

Конференція проводиться у заочній формі!

До участі у конференції запрошуються молоді вчені (віком до 35 років).
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції.
Збірник тез, програму конференції, свідоцтво про участь у конференції буде надіслано учасникам протягом місяця після проведення конференції.

Планується робота за тематичними напрямами:

1.  Актуальні проблеми економіки, управління, фінансів, обліку та аналізу діяльності підприємств агропромислового комплексу.
2.  Фінансові аспекти макроекономічного розвитку агропромислового розвитку України.
3.  Фінансово-кредитна та податкова системи України: проблеми і шляхи їх вирішення.
4.  Фінансові аспекти природокористування та розвитку сільських територій.

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська, польська

Мета конференції:

Об’єднання молодих вчених для спільного вирішення проблем наукового забезпечення розвитку національної економіки України. Публікація результатів дослідження є важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України.

Для участі у конференції Вам необхідно подати:
- заявку на участь (форма додається);
- тези доповіді, оформлені згідно вимог;
- копію квитанції про сплату організаційного внеску (110 грн).

Умови участі у конференції:

До організаційного внеску (110 грн) включено вартість друкування та пересилки збірника тез доповідей, програми конференції, свідоцтва про участь у конференції. Додатковий примірник збірника тез доповідей коштує 40 грн.

Прийом тез доповідей – до 21 листопада 2014 р.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Тези доповідей подаються у електронному (в форматі .doc) та паперовому варіанті. Обсяг матеріалів – 2-3 сторінки, які не нумеруються.
2. Формат – А4, гарнітура – MS Word. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
3. У верхньому правому куті (жирним) вказати – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.
4. Нижче – через один відступ – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
5. Нижче – через один відступ – текст доповіді (тез).
6. В кінці тексту – через один відступ – наводиться Література (жирним і по центру).
Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Список використаних джерел оформляється згідно оновлених вимог ВАК № 63 від 26.01.2008.
Рисунки виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word (Microsoft Office 2003). Наведення формул виконується у редакторі формул Microsoft Equation. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають вимогам оргкомітету та тематиці конференції. Роботи, представлені у невстановлений термін, виконані з порушенням вимог до написання та оформлення, -- не розглядаються, а організаційний внесок – не повертається!

ДолученняРозмір
Іконка PDF programakonf1.pdf143.29 КБ