Забезпечення відкритості та прозорості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головою приймальної комісії ПДАА
професором Валентиною АРАНЧІЙ
«19» грудня 2019 року

 

Витяг з Правил прийому до
Полтавської державної аграрної академії у 2020
 році

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Метою акредитації є:

забезпечення відкритості і гласності діяльності приймальної комісії Академії;

сприяння журналістам у виконанні ними своїх професійних обов’язків;

надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами діяльності приймальної комісії Академії.

Акредитація журналістів здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституцыъ, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація журналістів при приймальній комісії Академії  проводиться адміністрацією в особі ректора Академії (далі – Адміністрація) шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки) на строк повноважень приймальної комісії.

Акредитаційні картки видаються Адміністрацією журналістам, зареєстровані в установленому законом порядку, – за поданням засобу масової інформації.

Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Академії за наявності у журналіста документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

У поданні вітчизняного засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 × 40 мм.

Рішення про припинення акредитації журналіста і анулювання відповідної акредитаційної картки відбувається у разі неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи приймальної комісії Академії, порядку допуску до приміщень Академії, умов і загального режиму роботи приймальної комісії Академії, про що Адміністрація повідомляє журналіста письмово або засобами зв’язку.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Академія зобов'язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Академії не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до Академії здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.