Кафедра рослинництва Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь в науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми вирощування та переробки продукції рослинництва», яка відбудеться 17-18 квітня 2014 року

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна  академія

Інформаційний лист

IV  науково- практична  інтернет-конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА»

 

Шановні колеги!

Кафедра рослинництва Полтавської державної аграрної академії запрошує взяти участь в науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми вирощування та переробки продукції рослинництва», яка відбудеться 17-18 квітня 2014 року.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

  •  рослинництво;
  • кормовиробництво і луківництво;
  • овочівництво;
  • зберігання та переробка продукції рослинництва.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма проведення конференції – заочна, з виданням збірника тез.

Оргкомітетом розглядаються заявки і тези, отримані в електронному вигляді до 10 квітня 2014 року.

Для включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції необхідно направити на адресу оргкомітету в електронному вигляді:

-        заявку на участь (форма додається);

-        тези доповіді;

-        скановану копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Організаційний внесок складає 80 грн. Він включає витрати на організацію конференції та друкування матеріалів.

Реквізити для оплати оргвнеску:

Банк одержувача: ПриватБанк

Картковий рахунок одержувача: 6762 4683 1388 5836

П.І.Б.:  Антонець Олександр Анатолійович

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Антонець О.А. від П.І.Б._______

 

Учасникам конференції необхідно до 10 квітня 2014  року надіслати електронний варіант тез, заявку та копію платіжного доручення одним файлом за адресою  roslinnitstvo@mail.ru з позначкою «Інтернет-конференція».

Матеріали конференції будуть розміщені в Інтернеті на офіційному сайті академії  https://www.pdaa.edu.ua та опубліковані у збірнику тези доповідей до початку конференції

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали конференції подаються електронною поштою обсягом до 4 повних сторінок формату А4 (297 х 210 мм) у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc;.

Поля сторінки: зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм.

Шифр УДК (зверху з лівого боку) - великими жирними літерами. Далі через 1,5 інтервали НАЗВА ТЕЗ (з вирівнюванням по центру) - великими жирними літерами. Далі через 1,5 інтервали прізвище та ініціали авторів - звичайним жирним шрифтом. Через 1,5 інтервали нижче курсивом вказується назва установи. Ще через 1,5 інтервали нижче друкується текст тез - шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,0, абзацний відступ 5 знаків (1,2 см), без переносів.

Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана латинськими літерами відповідно до першого автора прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Belova T.O.)

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 125].

Відповідальність за достовірність інформації залишається за авторами тез.

Тези публікуються в авторській редакції.

Зразок оформлення тез:

УДК

Назва тез

Автори (прізвище та ініціали), наукова ступінь

Назва навчального закладу (наукової установи)

Текст

Адреса оргкомітету:

Кафедра рослинництва, факультет агротехнологій та екології, Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003.

 

Телефони для довідок:

Кафедра рослинництва, тел. (0532) 57-32-35,

Антонець Олександр Анатолійович - моб. 066-5067891, 0684364120

Філоненко Сергій Васильович - моб. - 050-9102827

Бєлова Тамара Олексіївна моб. - 097-9506633

E-mail: Roslinnitstvo@mail.ru

 

Увага!

Матеріали, що не відповідають наведеним вимогам, або відправлені після 10 квітня, опубліковані не будуть.

Заявка

на участь у конференції

1. Прізвище, ім'я, по-батькові________________

__________________________________________________

2. Місце роботи (навчання)__________________

________________________________________

3. Посада_____________________________

_____________________________________

4. Поштова адреса______________________

_____________________________________

5. тел./факс, ___________________________

6. E-mail:______________________________

7. Назва доповіді________________________

______________________________________

______________________________________