Крок за кроком удосконалюємо освітньо-наукову програму

23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч заінтересованих сторін внутрішньої академічної спільноти Полтавського державного агарного університету з питань удосконалення освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», в якій взяли участь:

  • Вакуленко Юлія Валентинівна, керівниця Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, к. с.-г. н., доцентка;

  • Шульга Людмила Володимирівна, директорка Навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти, к. е. н., доцентка;

  • Сіренко Олена Вікторівна, завідувачка аспірантури і докторантури, к. е. н.;

  • Лозинська Тамарa Миколаївна, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування, д. держ. упр., професорка, гарант ОНП «Публічне управлінні та адміністрування»;

  • Сердюк Ольга Іванівна, голова науково-методичної ради спеціальності «Публічне управлінні та адміністрування», к. е. н., доцентка.

Робоча група кафедри публічного управління та адміністрування закінчила роботу над проєктом ОНП для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти 2021 року набору, текст якого виставлено на сайт ПДАУ для публічного обговорення з 21 грудня 2020 року. Робоча група уточнила зміст компетентностей і результатів навчання відповідно до тенденцій розвитку спеціальності (інтеграція в європейський і міжнародний освітній простір; розширення міжнародного співробітництва) та ринку праці (зміна цілей; електронне урядування і залучення громадськості до участі в управлінні публічними справами та контроль за функціонуванням публічної адміністрації; європеїзація системи публічного управління; актуалізація володіння іноземною мовою).

На зустрічі заінтересованих сторін внутрішньої академічної спільноти ПДАУ були обговорені способи забезпечення особливостей (унікальності) програми як в освітніх компонентах, так і в тематиці наукових досліджень, форми залучення різних груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) до роботи над змістом ОНП під час обговорення нового проєкту, їх мотивація до подання пропозицій і рекомендацій щодо змісту профілю ОНП, надання додаткових можливостей для формування здобувачами вищої освіти власної освітньої траєкторії шляхом вибору освітніх компонентів із переліку навчальних дисциплін другого рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», оновлення переліку освітніх компонентів.

Учасники робочої зустрічі,  урахувавши досвід роботи над ОНП інших спеціальностей ПДАУ та вивчивши попередній досвід створення аналогічних програм інших вітчизняних закладів вищої освіти, напрацювали робочі варіанти вирішення вищезазначених питань, узгодили подальші спільні дії щодо впровадження інноваційних технологій і сучасних форм і методів навчання за ОНП «Публічне управління та адміністрування».

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: