Результати діяльності студентського наукового гуртка інженерії мехатронних систем кафедри галузевого машинобудування інженерно-технологічного факультету ПДАУ за 2020/2021 н. р.

Студентський науковий гурток «Інженерія мехатронних систем» для здобувачів вищої освіти спеціальності Галузеве машинобудування та всіх, кого цікавить наука, функціонує на кафедрі галузевого машинобудування з вересня 2020 року під керівництвом Сергія Яхіна, завідувача кафедри, к. т. н., доцента та Станіслава Попова, с. н. с., к. т. н., доцента.

Основні завдання наукового гуртка: дослідження актуальних питань галузевого машинобудування у контексті виробництва машин та обладнання сільськогосподарського виробництва; впровадження у навчальний процес нових форм співпраці із підприємствами, установами, організаціями, що пов’язані із сільськогосподарським машинобудуванням і виробництвом; залучення здобувачів вищої освіти до публікаційної активності (тези доповідей конференцій, статті, патенти на винаходи та корисні моделі) та участі в наукових конференціях, конкурсах, інших профільних заходах різних рівнів; сприяння формуванню навичок дослідника і творчої особистості здобувачів вищої освіти.

Учасниками наукового гуртка є студенти 1–4 курсів випускової спеціальності кафедри. Найбільш його активні члени: Тетяна Франк, Олександр Дем’янов, Олександр Чорнобривий, Олександр Костік, Олександр Сидорчук, Дмитро Півень.

Діяльність студентського наукового гуртка протягом 2020/2021 н. р. відбувалася відповідно до затвердженого плану роботи, що представлений на сторінці кафедри галузевого машинобудування.

Основні результати діяльності гуртка

1 Попов С. В., Франк Т. В. Підвищення абразивної стійкості опори ковзання. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: зб. тез доп. IІ Всеукр. наук.-техн. конф., м. Рівне, 9–11 листопада 2020 р. Рівне, 2020. С. 22–23.

2 Дем’янов О. В., Попов С. В. Дослідження накочування шийок малонавантажених валів сільськогосподарської техніки. Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку: зб. тез доп. IІ Всеукр. інтерн. конф., м. Ізмаїл, 19–20 листопада 2020 р. Ізмаїл, 2020. С. 64–66.

3 Васильєв А. В., Костік О. В., Попов С. В. Дослідження обробки деталей двигунів внутрішнього згоряння незакріпленим шліфматеріалом. Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки: матеріали IV Всеукр. наук.-техн. конф., м. Полтава, НУПП імені Юрія Кондратюка, 26 листопада 2020 р. Полтава, 2020. С. 46–48.

4 Чорнобривий О. В., Яхін С. В., Попов С. В. Розробка діючої моделі рядного шестициліндрового двигуна внутрішнього згоряння. Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, ХНТУСГ, 08 грудня 2020 р. Харків, 2020. С. 48-49.

5 Фролов Є. А., Попов С. В. Сидорчук О. В. Підвищення експлуатаційних параметрів деталей двигунів внутрішнього згоряння. Інженерія природокористування. 2020. № 4 (18). С. 24–28. (Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015).

6 Васильєв Є. А., Попов С. В., Сидорчук О. В. Удосконалення експлуатаційних властивостей плиток Йогансона. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Інститут інноваційної освіти – ННЦ прикладної інформатики НАН України, 26–27 лютого 2021 р. Київ, 2021. С. 126–128.

7 Розроблено та подано до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів), що проводився на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, роботу Франк Тетяни на тему «Дослідження токарної обробки поверхонь гільз циліндрів насосів інструментом з титановольфрамовою різальною частиною» (науковий керівник к. т. н., доцент Попов Станіслав). Відповідно до рішення галузевої конкурсної комісії робота посіла 3-тє призове місце.

8 Надання консультації у межах засідання студентського наукового гуртка переможцю ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 2020/2021 н. р. (відділення технічних наук) Нікіти Наумова, учня 9 класу (науковий керівник Наталія Найдьон, учителька математики та інформатики ЗОШ I–III ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області).

9 Попов С. В., Півень Д. С. Дотримання принципів академічної доброчесності у курсовому проектуванні. Університетська освіта і наука: традиції та інновації UESTI – 2021: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, ХНТУСГ імені П. Василенка, 13–14 травня 2021 р. Харків, 2021.

10 Франк Т. В., Попов С. В. Студентоцентризм та його роль у підготовці майбутніх фахівців. Університетська освіта і наука: традиції та інновації UESTI – 2021: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, ХНТУСГ імені П. Василенка, 13–14 травня 2021 р. Харків, 2021.

11 Попов С. В., Дем’янов О. В. Ідея студентоцентризму. Університетська освіта і наука: традиції та інновації UESTI – 2021: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, ХНТУСГ імені П. Василенка, 13–14 травня 2021 р. Харків, 2021.

12 Попов С. В., Сидорчук О. В. Дослідження детонаційно-газового покриття поршня та кільця жарового двигуна внутрішнього згоряння. Наукова конференція здобувачів вищої освіти: матеріали студ. наук. конф., м. Полтава, ПДАА, 13 травня 2021 р. Полтава, 2021. С. 141–143.

13 Наумов Н. С., Найдьон Н. В., Попов С. В. Передача звукової інформації за допомогою лазерного променя. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу: збірник наук. праць проф.-викл. складу академії за підсум. наук.-досл. роботи у 2020 р., м. Полтава, ПДАА, 14 травня 2021 р. Полтава, 2021. С. 214–215.

 

 

 

 

 

 

 

За матеріалами кафедри

галузевого машинобудування

 

Аудиторія: 

Діяльність: