Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія
Факультет економіки та менеджменту

Азербайджанський  державний аграрний університет (Ґанджа)
Краківський сільськогосподарський університет (Польща)
Московська академія економіки і права (Росія)
Університет Дебрецен (Угорщина)
Університет Вайенштефан (відділення Трісдорф, Німеччина)

 

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТОВОГО РИНКУ»

22-23 квітня 2014 року

м. Полтава

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі

VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»,

яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

 

На конференції будуть працювати наступні секції:

1.     Проблеми  теорії та практики маркетингу на продуктовому ринку

2.     Логістичне управління діяльністю підприємств АПК

3.     Інноваційні технології в маркетингу

4.     Маркетинговий менеджмент підприємств АПК

5.    Фінансові аспекти маркетингової діяльності

 

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська, польська

 

Умови участі

до 31 березня 2014 року надіслати:

  • заявку на участь (форма додається);
  • статтю у роздрукованому вигляді;
  • електронний варіант статті (назва файлу відповідає прізвищу автора українською мовою)  в форматі doc. направити на вказану електронну адресу;
  • рецензія (для статей авторів без вченого ступеня доктора);
  • квитанцію про сплату оргвнеску (80 грн.) та вартості публікації.

 

Вартість публікації статті 30 грн. за 1 сторінку статті; тез доповіді 20 грн. за 1 сторінку. На кожну статтю (тези) видається один примірник збірника (вартість додаткового примірника 50 грн.).

Кошти (оргвнесок + вартість публікації) надсилати за адресою:

Яснолоб Ілоні Олександрівні, до запитання, Полтава, 36003 (вказати «оргвнесок за участь в конференції», своє прізвище).

МАТЕРІАЛИ надсилати на адресу:

Яснолоб Ілоні Олександрівні

Кафедра маркетингу

Полтавська державна аграрна академія,

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

або е-mail: conference_market@ukr.net

Матеріали можуть бути передані особисто:

4 корпус, каб. 471, 472, (кафедра маркетингу).

тел. (0532) 56-98-24,

Довідки за телефоном: (095) 9000-636

 

Вимоги до оформлення статей

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з економічних дисциплін.

Збірник статей (тез доповідей) може бути отриманий під час реєстрації чи висланий поштою.

Вимоги до оформлення статей

1. Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 10-20 сторінок.

2. Обов’язкові структурні елементи статті:

- індекс УДК,

- назва статті,

- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),

- анотації (українською та англійською мовами) (мінімум 700 знаків кожна),

- текст статті,

- список використаних джерел.

Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008 та повинен містити не менше шести найменувань.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

3. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

4. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

-формулювання цілей статті (постановка завдання);

-виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище рецензента вказується в статті та друкується у збірнику).

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

Увага!

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням вимог ВАК та вимог оргкомітету до написання та оформлення статей. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не розглядаються, оргвнесок - не повертається !

 

Порядок роботи конференції:

22 квітня

8.30-9.50 – реєстрація учасників (корпус №4)

10.00-12.00 – пленарне засідання

12.00-12.30 – перерва на каву

12.30-14.30 – секційні засідання

14.30-15.00 – перерва

15.00-16.30 – секційні засідання

 

23 квітня

10.00-12.00 – робота в секціях

12.00-13.00 – перерва

13.00-14.00 – підведення підсумків та закриття конференції

 

Транспорт

Проїзд по м. Полтава до місця проведення конференції:

-   від Південного залізничного вокзалу (тролейбусами  № 1, 4, 9 або маршрутним таксі у бік центру до зупинки «Майдан незалежності»);

-   від Київського залізничного вокзалу (тролейбусом № 1 до зупинки «Університет»);

-    від центрального автовокзалу - автобусом «кільцевий» або маршрутним таксі «кільцевий» до зупинки «Майдан незалежності».

 

ЗАЯВКА

на участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

Прізвище __________________________

Ім'я _______________________________

По батькові ________________________

Науковий ступінь ___________________

Вчене звання _______________________

Посада ____________________________

Організація ________________________

Поштова адреса (індекс) _____________

Телефон (код) ______________________

Назва доповіді ______________________

Секція ____________________________

Потреба в готелі; гуртожитку ТАК / НІ

(проживання за власний рахунок)

 

Планую виступити:

-          з доповіддю (до 15 хвилин);

-          з інформацією (до 5 хвилин)

-          не планую особисто брати участь і прошу надіслати мені збірник

 

Підпис _________________