Створення індивідуальної освітньої траєкторії: реалізація права студентів на вибір навчальних дисциплін

18 лютого 2021 р. деканат факультету обліку та фінансів організував для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 052 Політологія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) інструктивний захід щодо реалізації права студентів на вибір навчальних дисциплін.

Зустріч відбулася за ініціативи декана факультету обліку та фінансів, професора кафедри економічної теорії та економічних досліджень к.е.н., професора Дорогань-Писаренко Л. О.; заступників декана: професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, к.е.н., доцента Канцедал Н. А., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцента Безкровного О. В.; начальника навчального відділу ПДАУ, доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцента Дорошенко А. П. На заході були присутні куратори: доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцент Пєсцова-Світалко О. С., професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень, к.е.н., доцент Тютюнник Ю. М., доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, к. іст. н., доцент Помаз Ю. В.

Декан факультету обліку та фінансів Дорогань-Писаренко Л. О. акцентувала увагу на необхідності забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір дисциплін згідно із Законом України «Про вищу освіту» та «Положенням про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін студентами в Полтавській державній аграрній академії».

Начальник навчального відділу ПДАУ, к.е.н., доцент Дорошенко А. П. та заступник декана к.е.н., доцент Безкровний О. В. поінформували присутніх про шляхи реалізації права студентів на вибір освітніх компонентів: в електронному кабінеті студента можна здійснити вибір міжфакультетських і факультетських дисциплін, а також вибіркових начальних дисциплін ОПП на наступний навчальний рік  у кожному із семестрів. 

Безкровний О. В. акцентував увагу, що відповідно до обраних студентами вибіркових дисциплін будуть сформовані змішані групи здобувачів вищої освіти й скориговано їхній розклад. Також Олександр Валентинович наголосив, що обов’язковим етапом процедури вибору навчальних дисциплін є ознайомлення студентів зі змістом дисциплін у формі силабусів, робочих програм, презентаційних матеріалів, розміщених на сайті ПДАУ.