Університетська освіта

Загальновідомо, що метою сучасної вищої освіти є інтелектуальний і моральний розвиток людини. Нині, особливо суспільству потрібен громадянин, який би мав самостійне, критичне мислення, вмів бачити і творчо вирішувати існуючі проблеми, був освіченим фахівцем. Саме тому у вищій освіті стає найбільш актуальним питання комплексу педагогічних та психологічних аспектів, деталізоване психологічне осмислення аспектів освітньої діяльності, принципів та методів навчання й керування навчальним процесом тощо.
Навчальна дисципліна «Університетська освіта» є адаптивною для здобувачів-першокурсників. В межах якої студентство розкриває для себе питання особливостей сучасної освіти, зокрема:
 • змісту вищої освіти;
 • організації навчального процесу;
 • принципів діяльності та головні завдання закладу вищої освіти;
 • порядку запровадження та вибору обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін; систему планування у навчальному закладі;
 • форм навчання, системи організації науково-дослідної роботи студентів;
 • кадровий склад випускової кафедри, її роль у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців;
 • змісту навчального плану, графіку навчання, навчальних дисциплін та послідовність їх вивчення, структурно-логічну схему, загальний обсяг навчальних годин та їх структуру за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 • порядку функціонування бібліотеки як складової соціально-культурної інфраструктури закладу вищої освіти, структуру бібліотечних фондів ПДАА;
 • напрямів соціальної роботи;
 • складових культурної інфраструктури аграрної академії;
 • мети та завдань студентського самоврядування, його структуру, функції й основні органи самоврядування, особливості студентського самоврядування в ПДАА тощо.
       
 
На заліковому тижні здобувачі вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми Менеджмент підприємства спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми Місцеве самоврядування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування в межах навчальної дисципліни «Університетська освіта» (лекційні заняття – к. е. н., доцент Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, практичні заняття – к. е. н., доцент Сердюк Ольга Іванівна; к. пед. н., доцент Шупта Ірина Миколаївна; к. е. н. Вараксіна Олена Вікторівна) захищали роботи щодо візуалізації структур управління Полтавської державної аграрної академії, при цьому проявляючи креативність, кмітливість, творче мислення, нетривіальний підхід.

 

Факультети: