Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020/2021 навчальному році

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» від 24.11.2020 р. № 1457 на базі Полтавського державного аграрного університету відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році  зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції». До участі у конкурсі запрошуються здобувачі вищої освіти, які здобувають вищу освіту за освітніми ступенями бакалавра та магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема іноземці й особи без громадянства, що навчаються у цих закладах вищої освіти, здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти інших країн.

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – заочний – триватиме з 15 лютого 2021 року по 06 квітня 2021 року (рецензування наукових робіт);

  • другий етап відбудеться 21 квітня 2021 року в режимі відеоконференції.

На конкурс подаються наукові роботи у паперовому та електронному вигляді, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір – 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків і списку використаної літератури). У науковій роботі мають бути титульна сторінка (на ній зазначаються тільки шифр і назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотація, у якій слід зазначити актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи (додаток 1).

Подані на конкурс роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів, містити всі додаткові матеріали: тези, статті (завірені уповноваженою особою та печаткою ЗВО), акти впровадження з підприємства (установи, організації), завірені підписом і печаткою.

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, необхідно скомпонувати на аркуші А4.

Прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром, що містить не більше двох слів.

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника конкурсної роботи (додаток 2) та рішення вченої ради закладу вищої освіти про представлення роботи на конкурс (якщо перший тур не проводився).

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Термін подання наукових робіт здобувачів вищої освіти (не більше трьох наукових робіт від ЗВО) до Полтавського державного аграрного університету для участі у II турі  конкурсу – не пізніше 15.02.2021 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). На конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурси, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

Якщо під час рецензування наукової роботи виявлені ознаки академічного плагіату, то галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням:

  • підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з конкурсу, при цьому повідомляє учаснику та конкурсній комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт;

або

  • не підтверджує факт академічного плагіату й допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у конкурсі (згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей).

Якщо наукову роботу подано на другий тур із порушенням вимог, то галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини). Здобувачі вищої освіти ЗВО, наукові роботи яких за результатами рецензування претендуватимуть на нагородження, будуть запрошені для участі у підсумковій відеоконференції.

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою: 36003,
м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Управління у сфері економічної конкуренції».

 

За додатковою інформацією звертатися до Дячкова Дмитра Володимировича за телефоном (066) 172 23 11

e-mail: konkurusek@ukr.net

 

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: