Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК», яка відбудеться 15 квітня 2014 року

Міністерство аграрної політики  та продовольства України

Головне управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації

Азербайджанський державний аграрний університет

Московська академія економіки і права

Варшавський аграрний університет

Університет Дебрецен (Угорщина)

Університет Вайенштефан (відділення Трісдорф, Німеччина)

 

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК»

15 квітня 2014 року

м. Полтава

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі

Міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК»,

яка відбудеться 15 квітня 2014 року на базі кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

Метою конференції є налагодження та поглиблення співпраці з науковцями та фахівцями аграрної сфери різних регіонів України та світу, розробка та узагальнення пропозицій щодо ефективного економічного розвитку, управління та регулювання в АПК з можливістю їх впровадження на різних рівнях господарювання суб’єктів даного сегменту ринку; використання матеріалів конференції в навчальному процесі для підвищення теоретичного наукового рівня.

На конференції будуть працювати такі секції:

1. Регулювання і підтримка виробництва.

2. Організаційно-економічні та фінансові важелі ринкового розвитку.

3. Менеджмент суб’єктів господарювання.

4. Соціальний розвиток сільських територій.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Організаційний комітет конференції

Замикула В.В. – Заступник Голови Полтавської облдержадміністрації.

Аранчій В.І. – Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор.

Опара М.М. – Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії,  к.с.-г.н., доцент.

Галич О.А. – Директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.

Макаренко П.М. – Завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, д.е.н., професор, член.-кор. НААНУ.

Писаренко С.В. – Заступник завідувача кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, к.с.-г.н., доцент.

Помаз Ю.В. - Доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, к.іст.н.

Самойлик Ю.В. – Доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, к.е.н., доцент

Дубина А.О. – Асистент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії

Умови участі

до 21 лютого 2014 року надіслати:

-   заявку на участь (форма додається);

-   електронний варіант статті (тез доповіді) (назва файлу відповідає прізвищу автора українською мовою) в форматі doc. направити на вказану електронну адресу;

-   рецензія (відсканована та оригінал);

-   квитанцію про сплату оргвнеску (90 грн) та вартості публікації (оргвнесок включає вартість публікації програми конференції та сертифікатів учасників, а також розсилку матеріалів)

Кошти (оргвнесок + вартість публікації) надсилати за адресою:

Дубині Алісі Олегівні, до запитання, Полтава, 36003 (вказати «оргвнесок за участь в конференції», своє прізвище), моб. тел. (099) 22-88-199

 

МАТЕРІАЛИ надсилати на адресу:

Самойлик Юлії Василівні

Кафедра економіки підприємства

Полтавська державна аграрна академія,

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

або е-mail: julija_s84@mail.ru

Матеріали можуть бути передані особисто:

4 корпус ПДАА, каб. 481.

телефон (0532) 56-98-24,

моб. (066) 52-66-704 – Самойлик Юлія Василівна

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з економічних наук.

Збірник статей (тез доповідей) може бути отриманий під час реєстрації чи висланий поштою.

Вимоги до оформлення статей

1.      Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 10-20 сторінок.

2.      Обов’язкові структурні елементи статті (див. зразок):

-       індекс УДК,

-       назва статті,

-       прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),

-       анотації (українською та англійською мовами) (мінімум 700 знаків кожна),

-       текст статті,

-       список використаних джерел.

Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008 та повинен містити не менше шести найменувань. Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

3.      Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

4.      До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням) (див. зразок):

-              постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-          аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-              формулювання цілей статті (постановка завдання);

-              виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-              висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1).

5.      До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище рецензента вказується в статті та друкується у збірнику). Обов’язково надіслати оригінал рецензії до оргкомітету!

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

6.      Вартість публікації 30 грн за 1 сторінку статті. На кожну статтю видається один примірник збірника (вартість додаткового примірника 50 грн).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 336.77.067:631

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дадашев Б.А., д.е.н., доцент

Севастопольський інститут банківської справи Української академії
банківської справи Національного банку України

 

Текст анотації українською мовою. (не менше 700 знаків)

Текст анотації англійською мовою включаючи назву статті і авторів. (не менше 700 знаків)

 

Постановка проблеми. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текст. Текст....

Постановка завдання. Текст. Текст....

Виклад основного матеріалу дослідження. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.....

Таблиця 1

 

Висновки. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст...

Список використаних джерел:

1. Аранчій В.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств / В. І. Аранчій, О. П. Зоря, І. І. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 120–124.

…… 

6. (не менше шести джерел)

 

Рецензент – д.е.н., професор Плаксієнко В.Я.

 

Вимоги до оформлення тез

Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Вимоги до оформлення таблиць, графічних матеріалів та списку використаних джерел такий, як і до статей. Обсяг тез 2-5 сторінок.

Вартість публікації 30 грн за 1 сторінку тез. На кожні тези видається один примірник збірника (вартість додаткового примірника 50 грн).

Увага!

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням нормативних вимог до написання та оформлення статей. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не розглядаються, оргвнесок – не повертається!

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК»

Прізвище __________________________

Ім’я _______________________________

По батькові ________________________

Науковий ступінь ___________________

Вчене звання _______________________

Посада ____________________________

Організація ________________________

Поштова адреса (індекс) _____________

Телефон (код) ______________________

Назва доповіді ______________________

Секція ____________________________

Підпис ______________

 

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, студенти магістратури, керівники та спеціалісти підприємств, а також усі зацікавлені, незалежно від місця роботи і навчання.

 

Сподіваємось на плідну співпрацю!

(Російський варіант)