Дорофєєв Олександр Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

професор кафедри публічного управління та адміністрування

Контактна інформація: 

olexandr.dorofeev@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:


 

Освіта

1996 р. – закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент», кваліфікація «економіст-організатор»
2000 р. – ступінь М.B.A in Agri-Food Business (Miedzynarodowy Instytut Zarzadzania i Marketingu w Gospodarce Zywnosciowej, Warszawa, Polska).

Аспірантура

2002 р. присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». 2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

Докторантура

2019 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Вчені звання

доцент кафедри економіки з 2005 р.

Досвід роботи


Підвищення кваліфікації

• Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ПУСКУ (2009 р.).
• ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, 07.10.2013-10.12.2013 рр.,  Ефективність менеджменту – 108 год.,  Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 10.12.2013, № 269/2013.
• Východnievropské centrum základniho výzkumu. Eastern European Center of the Fundamental Researchers (Praha, Czech republic). Період проходження 27.06.2016-5.08.2016 рр., Certificate №1081 of Advanced Training. Загальна кількість годин – 150.
• Національний університет біоресурсів і природокористування України . Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000942-16  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 30 вересня 2016 року (108 год).
• Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004414-17,  Електронний навчальний курс, 19 жовтня 2017 року (108 год.)
• Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska) Certificate of completion. Study period – 108 hours. May 15, 2018 – May 29, 2018.
• Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska) Certificate of Advanced Training. Study period – 150 hours. May 5, 2019 – Jun 7, 2019.

Стажування


Участь у міжнародних проектах

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT, Вища школа торгівлі і послуг (м. Познань, Польща), 26 травня 2017 року (36 год);

Участь у семінарах


Здобутки

1. Почесна грамота від Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 2006 р.
2. Почесна грамота від Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 2007 р.
3. Грамота від управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 2007 р.
4. Грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2009 р.
5. Почесна грамота від Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2011 р.
6. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2011 р.
7. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2012 р.
8. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2014 р.
9. Подяка від міського голови, 2014 р.
10. Подяка від Полтавської державної аграрної академії, 2018 р.
11. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2019 р.

Публікації

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукоме­трич­них баз

1. Дорофєєв О.В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / О.В. Дорофєєв, Т.М. Лозинська, Г.П. Пасемко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11(185). – С. 168-177. (Scopus

2. Dorofyeyev O., Lozinska T., Vlasenko T., Ponochovnyi Yu. Linear Regression Model for Substantiation of Sustainable State Policy in a Digital Economy. Proceedings 2020 IEEE 11th Inter­national Conference on Depend­able Systems, Services and Tech­no­­logies. DESSERT. Ukraine, Kyiv, May 14-18, 2020. P. 399-403.

 Наукові публікації у наукових виданнях, вклю­че­них до переліку наукових фахових видань України

1. Дорофєєв О. В. Сучасні напрями забезпечення економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва [Текст] / О.В. Дорофєєв // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. – № 3. – С. 195-200.

2. Дорофєєв О.В. Трансформація концепції управління суб’єктами аграрного виробництва України / О.В. Дорофєєв // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2018. – № 4. – С. 149-153.

3. Дорофєєв О.В. Гармонізація як принцип трансформації управління / О.В. Дорофєєв // Соціально-економічні пробле­ми сучасного періоду України. – 2018. – № 6. – С. 29-34.

4. Дорофєєв О.В. Конвергенція і взаємодія у виробничих системах: науковий дискурс у контексті гармонізації управління / О.В. Дорофєєв // Економічний форум. – 2019. – № 2. – С. 31-35.

5. Дорофєєв О.В. Трансформація системи управління як детермінанта економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – №3. – С. 15-21. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4802.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Операційний менеджмент : [Навч. посіб.] / В.І. Перебийніс, В.В. Писаренко, О.В. Дорофєєв та ін.; За ред. В.І. Перебийніса. – Полтава: ПДАА, 2008. – 664 с.

2. Макроекономіка : [Навч. посіб.] / Шупик І.І., Березіна Л.М., Дорофєєв О.В.; За ред. І.І. Шупик. – Полтава: РВВ ПДАА, 2008. – 188 с.

3. Виробнича економіка : [Навч. посіб.] / Галушко В.П., Штрьобель Г., Дорофєєв О.В. та ін.; За редакцією В.П. Галушко, Г. Штрьобеля. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 400 с.

4. Дорофєєв О.В. Наукові основи інноваційного розвитку аграрних підприємств / Т.М. Лозинська, О.В. Дорофєєв // Інноваційні аспекти управління аграрними підприємствами. Монографія. За заг. ред. Т.М.Лозинської. – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. –  171 с.

5. Dorofyeyev O. Using of the principles of harmony when planning working hours of the manager / O. Dorofyeyev, O. Chepurko // Theory and practice of social, economic and technological changes [monograf]. – Prague: Nemoros s.p.o., 2018. – P. 284-290.

6. Dorofyeyev O. Harmonization of marketing management in providing of the organic production development / Bagorka M., Pysarenko V., Dorofyeyev O. // Management of the 21st century: globalization challenges [mono­graph]. – Prague: Nemoros s.p.o., 2018. – P. 123-129.

7. Дорофєєв О. В. Управління економічним розвитком суб'єктів аграрного виробництва: теорія, методологія, практика / О. В. Дорофєєв. – Харків: Смугаста типографія, 2018 р. – 340 с.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри публічного управління та адміністрування
Заступник голови науково-методичної ради
Куратор академічної групи 281ПУА_бд_21