Ільченко Алла Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, 4 корпус, кафедра гумнанітарних і соціальних дисциплін, 454 ауд. 

alla.ilchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

1997 року закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, спеціальність за дипломом "Початкове навчання і хореографія". 2003 року закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність за дипломом "Дефектологія".

Аспірантура: 

• 2004-2007 р.р.: аспірантура в Інституті спеціальної педагогіки АПН України.
• тема дисертаційної роботи: «Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями в педагогічній спадщині М. Монтессорі»;
• кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Корекційна педагогіка»,
ДК №042057 від 20.09.2007 р.
• доктор філософії в галузі педагогіки за спеціальністю «Корекційна педагогіка»
(Додаток до диплому ДК № 042057 від 30.12.2008 р.).

Вчені звання: 

доцент,атестат доцента кафедри психології і педагогіки, 12ДЦ № 022736 від 30.06.2009 р.

Досвід роботи: 

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 17 років, загальний стаж педагогічної роботи –  24 роки.
З 2008 року – на посаді доцента в Полтавській державній аграрній академії.

Знання мов: 

українська, російська.

Підвищення кваліфікації: 

• 2007 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інститут корекційної педагогіки та психології (12 СПК 426958 від 18.05. 2007 р.).
• 2014 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». (12 СПК 911514 від 28.02.2014 р.).
• 2015 р. – Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського. Тема: «Філософія освіти ХХІ ст. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності. Законодавство про освіту та охорона праці».
(12 СПВ 151858 від 24.11.2015 р.).
• 2019 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». (СС 00493706/009324-19 від 5.04.2019 р.).

Участь у семінарах: 

1.Регіональний науково-практичний семінар «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (11 квітня 2014 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна).
2.Регіональний науково-практичний семінар «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (22 квітня 2016 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна)
3.Методичний семінар «Можливості платформи «Web of Science» для якісних наукових досліджень» (10 листопада 2016 р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна).
4.Всеукраїнський науково-практичний семінар «Терапевтична верхова їзда та адаптивний кінний спорт: досвід та перспективи розвитку».
5.Семінар «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі». (3 жовтня 2018 року. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна).
6.Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Медико-психологічний і соціально-педагогічний аспекти корекційної допомоги особам із зубощелепними порушеннями (18-19 вересня 2019 року. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка).

Публікації: 

Активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Автор 60 наукових та 20 навчально-методичних праць.

Колективні монографії:
1. Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія. Розділ. Глобалізація освіти: чи можливо втримати пам'ять і не втратити майбутнього (філософсько-економічний аспект) / Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ПДАА, 2018. С. 58-66.
Навчально-методичні посібники:
1. Інноваційне освітнє середовище як умова формування життєвої компетентності учнів з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / Автор-укладач: Ільченко А.М. Полтава: РВВ ПДАА, 2018. 68 с.
2. Ільченко А.М., Шейко С.В. Вища освіта і Болонський процес: навчально-методичний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2014. 316 с. (Рекомендовано Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол №18 від 15 квітня 2014 року).
3. Бондар В.І., Ільченко А.М. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі: навчальний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2009 252 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6307 від 11.12.2008 року).
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Index Copernicus (IC).
1. Ільченко А.М. Особливості формування медіакомпетентності майбутніх політологів в умовах вищої школи // Науковий журнал «Молодий вчений». № 9.1 (61.1), вересень 2018 р.. Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 44-50.
2. Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Філософсько- історичні основи свободи волі людини в російському західництві ХІХ століття. Філософські обрії: наук.-теорет. журн. Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Полтавського національного педагогічного ун-ту ім. В.Г. Короленка. Полтава. 2018. Вип. 40. С.25-36.
3. Ільченко А.М. Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтессорі // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори, 2006, 2017. С. 64-75.
Статті у фахових виданнях України:
1. Ільченко А.М. Особистісно зорієнтована технологія навчання в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ // Імідж сучасного педагога. Феномен творчого потенціалу педагога. Екологічна компетентність. Психологічна компетентність. Комунікативні компетенції. Інклюзивна освіта та навчання. 2015. №3 (152). С.13-15.
2. Подлєсна Г.В., Ільченко А.М. Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання в процесі формування особистості здобувача вищої освіти // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». №6. Кн. 2. Том І (79). К.: Гнозис, 2018. С. 389-400.
3. Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Особливості організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». №6. Кн. 2. Том ІІІ (81). К.: Гнозис, 2018. С.184-194.
4. Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів.обл.) : Лисенко М.М., 2018. Том 43, Вип. 2 : Педагогіка. С.34-45.
5. Ільченко А.М., Вовк М.О. Стан сформованості мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання». №2. Кн. 2. Том І (24). К. : Гнозис, 2019. С.219-226.

 

Обов'язки: 

Голова науково-методичної ради спеціальності 052 "Політологія".

 

Факультети: