Колодій Олена Сергіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, 4 корпус,  кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, 454 ауд.

olena.kolodii@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

 

Освіта: 

1. Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007 р. (спеціальність «Соціологія, соціальна робота», кваліфікація – спеціаліст з соціальної роботи). 2. Вищий заклад освіти «Київський університет туризму, економіки і права», 2004 р. (спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист). 3. Полтавська державна аграрна академія, 2004 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація ‒ магістр з обліку). 4. Харківський державний економічний університет, 2002 р. (спеціальність «Фінанси», кваліфікація – економіст).

Аспірантура: 

2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07. – теорія і методика виховання у спеціалізованій вченій раді Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема кандидатської дисертації: «Формування патріотизму студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності».

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

Викладає дисципліну : "Філософія".

Знання мов: 

українська, російська, англійська.

Стажування: 

2018 р. ‒ Полтавський національний педагогічний  університет імені   В.Г. Короленка, кафедра філософії, посвідчення № 109/01-06/31 від 19 грудня 2018 року. 

Публікації: 

Автор понад 35 наукових праць, співавтор колективних монографій, навчального посібника, авторам навчально-методичного посібника, укладач біобібліографічного покажчика.
Підручники та посібники:
1. Педагогічна культура вчителя: навч. посіб. / О.С. Колодій та ін.; за заг. ред. П.М. Щербаня. – К.: Вища шк., 2010. – 167 с.
2. Колодій О. С. Виховання патріотизму у студентів аграрних ВНЗ : навч.-метод. посіб. / О. Колодій. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 76 с.
3. Шейко Сергій Володимирович: біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження / Полтавська державна аграрна академія ; [уклад. О.С. Колодій]. – Полтава: ПДАА, 2018. −88 с. : іл. – серія «Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної академії».
Колективні монографії:
1. Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Глобалізація освіти: чи можливо втримати пам’ять і не втратити майбутнього (філософсько-економічний аспект) // Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія; за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ПДАА, 2018. – С. 58−66.
2. Shejko S.V., Kolodiy O.S. Philosophical and educational foundations of the personality development of the higher school teacher in the 21st century // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. − Prague. – Nemoros s.r.o. − 2018. – Czech Republic. – 508 p. (P. 64 – 72.) (англійською мовою).
3. Serhii Shejko, Olena Kolodiy. Risk's in social life (socio-philosophical analysis). Markina I., Aranchii V., Safonov Y., Zhulinska O. and other. «Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2»: [сollective monograph] / іn edition I. Markina. − Prague. – Nemoros s.r.o. − 2019. – Czech Republic. – (Р. 399 ‒ 404) (англійською мовою).
4. Шейко С.В., Колодій О.С., Кальян С.Є. Ризики в суспільстві (соціально-філософський аспект) // Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія; за ред. Калашник О.В., Махмудов Х.З., Яснолоб І.О. Полтава: ПДАА, 2019. – С. 126−135.

Обов'язки: 

- куратор академічної групи Політ_бд 31.
- відповідальна за виховну роботу кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін.

Факультети: