Костенко Олена Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Безпеки життєдіяльності

Посада: 

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності, професор кафедри "Технології та обладнання переробних та харчових виробництв"

Контактна інформація: 

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,
адміністративний корпус, 3-й поверх
Час роботи з 8.00 до 17.00.
Е-mail: kostenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:


 

Народилася 30 листопада 1966 року в місті Полтава. 

Освіта: 

У 1984 році вcтупила до Полтавського сільськогосподарського інституту, який закінчила у 1989 році, здобувши кваліфікацію інженера-механіка сільського господарства.

Аспірантура: 

У 1996 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Охорона праці» і  2002 року в Національному науково-дослідному інституті охорони праці м.Київ захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві»

Докторантура: 

У 2015 році в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" захистила докторську дисертацію на тему: "Синтез оптималних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та фінансових ресурсів"

Вчені звання: 

У 2005 році присвоєне вчене звання доцента
у 2019 році присвоєне вчене звання професора

Досвід роботи: 

Трудовий шлях розпочала на посаді інженера сільськогосподарських машин в колгоспі «Росія» Лохвицького району, Полтавської області. Пізніше працювала інженером з охорони праці та начальником інженерно-технічної служби в цьому ж колгоспі. У 1993 році повернулася на постійне місце проживання до міста Полтави і була запрошена на посаду викладача кафедри безпеки життєдіяльності Полтавського сільськогосподарського інституту.
З 2003 по 2008 роки виконували обовязки відповідального секретаря приймальної комісії. У кінці 2008 року переведена на посаду проректора з навчально-педагогічної  та інноваційної роботи. У 2010 році переведена на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.  

Стажування: 

У 2006 році Костенко О.М. пройшла стажування в Польщі й отримала свідоцтво про проходження навчального курсу в рамках проєкту «Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України»; у 2008 році стажування у Франції; у 2009 та 2010 роках у Польші; у 2012 році в Китаї; у 2016 році в Польші.

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів  і природокористування України, ННІ  післядипломної освіти з 22.05 по 23.05.2014р. з дисциплін безпеки життєдіяльності, а з 8.10.2016 р. по 21.10.2016 р. з дисциплін технології галузі.

Національний університет біоресурсів  і природокористування України 2019р.

 

Здобутки: 

Як науковець розробила методологію оптимального за вартістю та часом планування експерименту в технічних системах, розробила комп’ютерні програми пошуку оптимальних планів експерименту, які є інструментом для інженерів- дослідників (підтверджено патентами та свідоцтвами).  Як голова науково-методичної ради Полтавської державної аграрної академії ініціювала створення якісно нових, пов’язаних із сучасною європейською практикою правил, процедур, рекомендаційних документів щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти та впровадження норм академічної доброчесності, є організатором створення інформаційно-освітнього середовища академії тощо.

За період роботи на посаді проректора сприяє покращенню якості підготовки фахівців як для агропромислового комплексу, так і для інших галузей національної економіки України, здійснює заходи щодо подальшого реформування вищої освіти та освітнього процесу відповідно до сучасних умов, забезпечує особистісний розвиток та наукову самореалізацію молоді, формування здатності навчатися упродовж життя. Має високий рівень фахової підготовки, володіє інноваційними навчальними формами, методиками та психолого-педагогічними прийомами, застосовує знання сучасних інформаційних технологій. Здійснює планування, організацію та контроль освітнього процесу, забезпечує його вдосконалення, сприяє професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координує діяльність підрозділів академії з питань організації освітньої діяльності.

Костенко О.М. постійно працює над підвищенням кваліфікації: відвідує наукові та навчально-методичні семінари, неодноразово проходила стажування та підвищення кваліфікації в українських ЗВО, а також у закордонних організаціях та закладах освіти – 2006 р. стажування в Польщі з навчального курсу в рамках проєкту «Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України», в 2008 р. стажування у Франції, 2009 та 2010 рр. знову в Польщі, 2012 р. – у Китаї, 2016 р. пройшла науково-академічне стажування в Ченстоховському технологічному університеті (Польща).

Активно займається науково-дослідною та інноваційною роботою з технічного оснащення агропромислового виробництва, а саме: проводить дослідження з питань оптимального планування експерименту в технічних системах та впровадження систем безпеки праці. Є автором та співавтором 219 науково-методичних праць, а саме: 2 підручників, 1 навчального посібника, 5 монографій, 24 патентів, 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми, 76 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Успішна, продуктивна робота проректора сприяє високому іміджу академії, допомагає посідати провідні місця в рейтингу закладів вищої освіти України.

Костенко О.М. нагороджувалася Почесною грамотою Президії Національної Академії аграрних наук – 2015 р.; Грамотами Полтавської Обласної державної адміністрації – 2006 р., 2016 р.; Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації – 2016 р.; Грамотою Головного управління сільського господарства і продовольства Полтавської обласної державної адміністрації – 2004 р.; Грамотою Полтавської обласної організації профспілок працівників АПК – 2002 р., 2016 р.; Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради – 2009 р., 2014 р.

Педагогічна, наукова, громадська та адміністративна діяльність Костенко Олени Михайлівни спрямована на поліпшення підготовки висококваліфікованих спеціалістів як для аграрної, так і для інших галузей національної економіки України, тісного поєднання освітнього процесу з виробництвом, а також формування у студентів високого почуття патріотизму, національної свідомості, громадянського обов’язку, високого професіоналізму у виконанні завдань з гарантування продовольчої безпеки нашої держави.

Публікації: 

Костенко О.М. активно займається науковою роботою: має  підручники та навчальні посібники, монографії,  наукові праці,  патенти, авторські свідоцтва, публікації у періодичних виданнях, які включені до науковометричної бази Scopus, Web of Sciens. 
 

Обов'язки: 

З 2008 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.