Ласло Оксана Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

Полтавська державна аграрна академія
Навчальний корпуc 1
Кабінет 43

oksana.laslo@ukr.net

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» 2004

Аспірантура: 

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії. м. Полтава, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2009р.) Тема кандидатської дисертації «Соціальні та екологічні особливості стану агроекосистем (на прикладі Полтавського регіону)».

Стажування: 

 • Кафедра екології Національного університету водного господарства і природокористування м. Рівне;
 • Кафедра екології Дніпропертовського державного аграрного університету. м. Дніпропетровськ;
 • Лабораторія агроекологічного моніторингу Інституту агроекології УААН м. Київ.

Підвищення кваліфікації: 

 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Свідоцтво 12СПК 837865 від 19.09.13р.
 • Дніпропетровський державний аграрний університет. Свідоцтво СПК№ 044011 від 27.01.14р.
 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Свідоцтво ПК № 00493675/048445-18 від 2.07.18р.

Участь у семінарах: 

• Навчальний міжнародний семінар «Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні» (одержала посвідчення про підвищення кваліфікації) (2008р.)
• Семінар Національного університету водного господарства і природокористування «Якість навчання процесу в ЄКТС» – «Болонський процес – 2010: Європейська кредитно-трансферна система у новому десятиріччі».
• Семінар «Експлутація та впровадження інформаційної системи Soft/Farm. Сертифікат № 000056. (2017р).

Здобутки: 

• Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), Інституту агроекології УААН. м. Київ (2009 р.)
• Одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (2010р.)
• Отримання диплому доцента кафедри землеробства і агрохімії (2013 р.).

Публікації: 

 • Статті у колективних монографіях:
  1. Зонування території Полтавської області за показниками деградації  ґрунтів на основі агрегованих та інтегрованих складових / О.О. Ласло // Коллективная монография: «Развитие АПК на основе рационального природоиспользования» [под ред. П.В. Писаренка]. Полтава Вид-во «Сімон», 223с.  (С.71-86).
  2. Ідея «Органічного росту» у системі гармонійного розвитку суспільства / О.О. Ласло, П.В. Писаренко // Коллективная монография: «Развитие АПК на основе рационального природоиспользования» [под ред. П.В. Писаренка]. Полтава Вид-во «Сімон» С.125-134.
  3. Зонирование территории Полтавской области за нормативными показателями плодородия почв с целью выращивания экологически безопасной продукции растениеводства /О.А. Ласло // Колективна монографія: «Розвиток АПК на основі раціонального прородокористування: екологічний, соціальний та  економічний аспекти»[за ред. П.В. Писаренка] Німеччина Видавник LAP LAMBERT Academic Hublishing. – 270с. (С 44-50).
  4. Екологічна невідповідність сучасного використання орних земель у системі органічного землеробства Полтавської області / О.О. Ласло // Колективна монографія: «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування
  екологічно стабільних територій»[за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло]. – Полтава: ПДАА. – 2016. – с. 230 (С. 125-133)
  Фахові
  1. Ландшафтно-агроэкологическая оптимизация и трансформация территории Полтавской области / О.А. Ласло // Вестник совета молодых ученых Агротехнологического университета им. П.А. Костычева. №1. Рязань. Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ. – 319с. (С.43-46).
  2. Laslo O.О. Agro-ecological territories zoning for the cultivation of organic agricultural products // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету №4. – 2017. – .С 30-33.
  3. Використання технологій точного землеробства та рослинництва при визначенні екологічно стабільних територій для органічного виробництва / О.О. Ласло, О.Ю. Диченко // Вісник ПДАА. № 4., 2017. – С.47-49.
  4. Ласло О.О. Диченко О.Ю., Нагорна С.В.Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських територій  //Вісник ПДАА. № 2., 2018. – С.106-112.
  5. Ласло О.О.Відновлення порушених земель сільськогосподарського призначення за допомогою біоремедіації // Вісник НУВГП № 1 Рівне: РВВ НУВГП. – 202с. (С.90-99).
  6. Ласло О.О.Біологічні методи очищення природних водойм Полтавської області // Вісник НУВГП № 2, Рівне: РВВ НУВГП. – 185с. (С. 98-106).

Науково-дослідна  робота:
•  Тема НДР, зареєстрованої в Укр.ІНТІ. № 0116U005721. Тема: «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій»
Наукові теми магістрів:
• Екологічна оцінка стану питної води селітебних територій
• Біоіндикація забруднених ґрунтів та їх відновлення методами біоремедіації
• Визначення стану гідроекосистеми та якості поверхневих вод у річках
• Частота та тяжкість екологозалежних захворювань внаслідок антропогенного забруднення геологічного середовища
• Вплив природних і антропогенних чинників на деградіцію грунтового покриву
• Вплив якості атмосферного повітря на здоров'я населення 

Обов'язки: 

 • Голова науково-методичної ради спеціальності «Екологія» (2018р.)
 • Куратор академічної групи (з 2015 р.)

Факультети: