Левченко Зоя Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Організації обліку та аудиту

Посада: 

к.е.н., доцент, завідувач, професор кафедри організації обліку та аудиту

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, кафедра організації обліку та аудиту, кабінет 15, робочий телефон (0532) 56-50-03.


zoia.levchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

1961 року народження.

Освіта: 

У 1982 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук, 08.00.12 - бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.
Тема: «Облік і контроль при агрохімічному обслуговуванні сільськогосподарських підприємств».

Вчені звання: 

Доцент

Досвід роботи: 

Працює на посаді доцента кафедри організації обліку та аудиту з 26 вересня 1994 року. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 25 років. Основні навчальні курси: «Організація бухгалтерського обліку», «Облікова політика підприємства».  

Знання мов: 

Українська, російська, німецька.

Стажування: 

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001002-16 від 30.09.2016 р. 
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072500  від 23.05.2014 р. 
3. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 13.01.2014 р. по 10.02.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 283/2014 від 14.02.2014 р. 
4. Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (САРА)» з 07.10.2010 р. по 28.10.2010 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 738295 від 10.11.2010 р.

Підвищення кваліфікації: 

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001002-16 від 30.09.2016 р. 
2. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 13.01.2014 р. по 10.02.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 283/2014 від 14.02.2014 р. 
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072500  від 23.05.2014 р.
4. Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (САРА)» з 07.10.2010 р. по 28.10.2010 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 738295 від 10.11.2010 р.
 

 

Участь у семінарах: 

Участь у конференціях:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки та практики»:– К.: ННЦ ІАЕ,  2010 (Київ, ННЦ ІАЕ, 2010).
2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України». (Київ, ННЦ «ІАЕ», 2010).
3. ХХХХІ науково-методична конференція «Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи». – Полтава, 2010 (Полтава, ПДАА, 2010).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації». (Дніпропетровськ, Академія митної служби України. 03.12.2010).
5. ХХХХІІ науково-методична конференція «Використання інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі». (Полтава, ПДАА, 2011).
6. VI міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність».. (Мелітополь. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету», 2011).
7. ХLIІІ науково-методична конференція «Організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки студентів: стан, проблеми, перспективи». (Полтава, ПДАА, 2012).
8. Науково - практична конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2011 рік. (Полтава: ПДАА, 2012).
9. Всеукраїнська науково-методична конференція « Шляхти поліпшення якості підготовки фахівців з обліку і аудиту для АПК та інформаційного забезпечення навчального процесу і наукових досліджень» (Полтава, ПДАА, 18-19.10.2013 р.).
10. XLIV науково-методичної конференції «Інноваційні методи та форми організації навчання в ПДАА», 2013.
11. VIII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю ФАБФ АПКУ «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики». (Киів, ННЦ «ІАЕ», 2013).
12. 45 науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології управління науково-дослідною діяльністю студентів» (Полтава, ПДАА, 2014).
13. Науково - практична конференція професорсько-викладацького складу. (Полтава: ПДАА, 2014).

Публікації: 

Має 69 публікацій, 6 посібників з грифом МОН України та 45 методичних посібників. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці:

 1. Звітність підприємств : [навчальний посібник] Ватуля І. Д,  Верига Ю. А., Левченко З. М. – К. : ЦУЛ, 2008. – 776 с. (з грифом МОН України).
 2. Облік у бюджетних установах : [навчальний посібник] / Ватуля І. Д., Ватуля М. І., Левченко З. М., Романченко Ю. О. – К. : ЦУЛ, 2009. - 368с., 2009р. (Лист МОН № 1.4/18-Г-1893 від 06.11.2007).
 3. Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ» : [навчальний посібник] // Левченко З. М., Некрасенко Л. А., Кравець О. М., Сіренко О. В. - К. : ЦУЛ, 2009. – 176 с. (з грифом МОН України).
 4. Звітність підприємств. Верига Ю.А., Ватуля І.Д., Писаренко В.В., Левченко З.М. Ватуля М.І., Фесенко Д.М. Навчальний посібник Гриф Міністерства освіти і науки України.- К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 653 с.
 5. Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Фесенко Д.М., Левченко З.М., Верига Ю.А. та ін. Навчальний посібник Гриф Міністерства освіти і науки України. - Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава», 2005.- 500 с.
 6. Автоматизація обліку в сільському господарстві Некрасенко Л.А., Левченко З.М., Кравець О.М. // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 74, 200. - С.76-79
 7. Впровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» в практику облікової роботи. Левченко З.М. // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – 29 – 30 листопада 2007 р., м. Київ. – К.: «Юр - Агро – Веста», 2007. – С. 44 – 46.
 8. Звітність підприємств. Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. - Київ,: Центр навчальної літератури, 2008. – 776 с.
 9. Особливості управлінського обліку витрат виробництва продукції сільськогосподарських підприємств. Левченко З.М., Савельєва А.І. // Збірник наукових праць за результатами наукової конференції молодих вчених, випуск 5, ПДАА, Полтава, 2007. – С. 268 – 273.
 10. Організація фінансової звітності за сегментами. Левченко З.М., Верига Ю.А. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Економічні науки», випуск 72, Харків, 2008. – С. 43 – 48.
 11. Застосування логістичних систем при управлінні виробничими запасами. Левченко З.М., Білокінь Н.Ю.// Збірник наукових праць за результатами наукової конференції молодих вчених, випуск 7, ПДАА, Полтава, 2009. – С. 199 - 205.
 12. Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ». Некрасенко Л.А., Левченко З.М., Кравець О.М., Сіренко О.В. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. - К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 176с.
 13. Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ». Некрасенко Л.А., Левченко З.М., Кравець О.М., Сіренко О.В. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. - К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 368с.
 14. Облік в бюджетних установах. Ватуля І.Д., Романченко Ю.О., Левченко З.М.,Ватуля М.І. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. - Полтава, «АСМІ», 2009. – 184 с.
 15. Рольові ігри в навчальній бухгалтерії. Левченко З.М. // Зб. наук. праць Подільського агротехнічного університету, вип..17. - Том 2. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 356 – 358. 
 16. Левченко З. М. Інтелектуальна власність як інноваційна складова виробництва сільськогосподарської продукції / З. М. Левченко, О. А. Бурлака // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. - 2009. - № 5. – С. 36 - 40.
 17. Левченко З.М. Рольові ігри в навчальній бухгалтерії. / З.М. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 17, том.2.  – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009. – С. 356 -358.
 18. Левченко З. М. Справедлива вартість як пріоритет в оцінці активів.// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. - № 2. – С.160-163.
 19. Левченко З. М.. Оцінка біологічних акивів: проблеми використання справедливої вартості / Н. В. Семенишина З. М. Левченко // Економічні науки. Серія «Облік і аудит» Збірник наукових праціь Луцький національний технічний університет. – Вип. 7 (25). – Ч. 5. – Під ред.. Герасимчук З. В. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – С. 265-270.
 20. Левченко З.М. Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів./ З.М. Левченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 1(6), том 3. – Полтава: ПДАА, 2013.- С. 177-182.
 21. Левченко З.М. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу / З.М. Левченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 2(7), том 1. – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 181-185.
 22. Левченко З.М. Значення облікової політики для організації обліку. / З.М. Левченко, К.А. Пилипенко. // Тези доповідей У1 Міжнародної науково-практичної конференції ННЦ «ІАЕ» 14 травня 2010р. «Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України». – К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – С. 59 – 62.
 23. Левченко З.М. Уніфікація обліку розрахунків з оплати праці. / З.М. Левченко, Л.М. Кваша // Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу. Збірник наукових праць. Випуск 10. Том 2. – Полтава: ПДАА, 2010. – с.81-85.
 24. Левченко З.М. Можливості і доцільність візуалізації лекційного матеріалу. Матеріали ХХХХІІ науково-методичної конференції «Використання інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі».- Полтава, ПДАА, 2011 р. – С. 14 – 16.
 25. Левченко З.М. Оподаткування виплат орендної плати фізичним особам./ З.М. Левченко, В.О. Цілованський. // Збірник наукових праць. Випуск 9. Том 1. – Полтава: ПДАА, 2011. – С.24 – 28.
 26. Левченко З.М. База виробничої практики – проблеми вибору. Матеріали ХLIІІ науково-методичної конференції «Організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки студентів: стан, проблеми, перспективи».- Полтава, ПДАА, 2012 р. – С. 226 - 228. 
 27. Левченко З.М. Організація обліку резервного капіталу підприємства./ З.М. Левченко, Т.О. Копитько // Збірник наукових праць. Випуск 10.– Полтава: ПДАА, 2012. – С.14-17.
 28. Левченко З.М. Види та форми державної підтримки аграрних підприємств. / З.М. Левченко , Н.Г. Карпенко // Матеріали науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2011 рік. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 42-44.
 29. Левченко З.М. Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва./ З.М. Левченко, К.А. Пилипенко // Матеріали науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2011 рік. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 44-46.
 30. Левченко З.М. Застосування «кейс-методу» при вивченні дисципліни «Організація обліку». Матеріали ХLIV науково-методичної конференції «Інноваційні методи та форми організації навчання в ПДАА». - Полтава, ПДАА, 2013 р. – С. 164 - 166. 
 31. Левченко З.М. Вибір теми наукової публікації студентами ОКР «Магістр». Матеріали 45 науково-методичної конференції «Сучасні педагогічні технології управління науково-дослідною діяльністю студентів» - Полтава, ПДАА, 2014 р. – С. 142-143. 
 32. Левченко З.М. Особливості організації обліку на малих підприємствах. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції, посвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики», 26-27 вересня 2013 року м. Київ. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760с. – С. 309-313.

 

Факультети: