Лозинська Тамарa Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:


Освіта: 

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва спеціальність «Економіка та організація с/г», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» (1978 р.)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії з спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст» (2009 р.)

Аспірантура: 

Здобувач Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (1996 р.), спеціальність 8.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема кандидатської дисертації «Розміщення та спеціалізація насінництва овочево-баштанних культур і кормових коренеплодів в Україні в умовах переходу до ринкової економіки».

Докторантура: 

Докторантура Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, спеціальність 25.00.02 – м еханізми державного управління. Тема докторської дисертації «Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки». Присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління (2009 р.).

Досвід роботи: 


Участь у міжнародних проектах: 

Проект Центру політико-правових реформ  "Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади" за підтримки Європейського Союзу спільно з Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громад «Ініціатива» (2018-2019 рр.). Договори: №36 від 13.08.2018; №23/4/1 від 08.07.2019.

Стажування: 

– стажування в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» за курсом «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (жовтень-грудень 2017 р., м. Київ, 90 год. (3 кредити ECTS). Свідоцтво майстра-тренера № 14122017-16 від 14.12.2017;
– навчання з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого бюджетування в рамках проекту «Гендерне бюджетування в Україні» Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (25-26 червня 2019 р., м. Суми, 12 год. (0,4 кредиту ECTS). Сертифікат

Підвищення кваліфікації: 

 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Полтавському університеті споживчої кооперації України (2009 р.). Випускна робота на тему: «Напрями інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки»
 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, тема: «Стратегічне управління»,  свідоцтво № 178/2013 від 30.04.2013 р.
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації  №
  СС00493706/001008-16, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності («Стратегічне планування в діяльності органів влади», «Теорія державного управління»)», від 30. 09. 2016 р.
 • Університет WSB м. Домброва-Гурнича (Польща) з 29.04.2019 р. по 11.05.2019 р. Тема наукової доповіді: «Стратегічне планування в системі місцевого самоврядування» (150 год.: 62 контактних години; 48 індивідуальних годин; 40 годин для підготовки наукової доповіді). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 11.05.2019 р.

Участь у семінарах: 

– Навчально-методичний семінар «Організація проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння українською мовою», м. Київ – 13.04.2017 р.
– Всеукраїнський семінар-нарада з питань підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, м. Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (академія публічного управління) – 25 жовтня 2018 р.

Здобутки: 

1. Подяка від Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011 р.
2. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2012 р.
3. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2013 р.
4. Подяка від Національної академії аграрних наук,2015 р.
5. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2016 р.
6. Грамота від Полтавської обласної ради, 2018 р.
7. Подяка від Полтавської державної аграрної академії за високий професіоналізм, 2019 р.
8. Грамота за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н. р., Київський національний торговельно-економічний університет, 21.03.2019 р.
9. Подяка за активну участь у роботі галузевої комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н. р. за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», Київський національний торговельно-економічний університет, 21.03.2019 р.
10. Подяка від Щербанівської об’єднаної територіальної громади Полтавської області, 2019 р.

Публікації: 

 1. Lozynska T., Kompanets O. Providing training for persons for public administration //Management of 21 st century: globalization challenges. Issue 2: Collective monograph. – Prague 1 Czech Republic, 2019. P. 327-333.
 2. Лозинська Т. М. Обґрунтування концепції моделі державної політики сільського розвитку / Т. М. Лозинська, Ю.С. Малько // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Ресурс доступ: https://www.inter-nauka.com/issues/2019/1/4619/
 3. Лозинська Т. М. Економічна ефективність виготовлення палива з відходів рослинництва / Т. М. Лозинська, Руденко Р. Ю. // Міжнародний науковий журнал Інтернаука серія: Економічні науки». – Вип.2. – 2019.  Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/2/4761
 4. Лозинська Т. М. Оцінка вигід і втрачених можливостей розвитку міст обласного значення в процесі децентралізації управління /Т. М. Лозинська //Наукові розробки, передові технології, інновації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Prague: Nemoros s.r.o., 2019. – С. 140-149.
 5. Лозинська Т. М. Роль органів місцевого самоврядування щодо надання безоплатної правової допомоги /Т. М. Лозинська //Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу – теоретичні та практичні аспекти: Матеріали III Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року). – Полтава: Россава, 2018. – С. 174-176.
 6. Лозинська Т. М. Вплив малого підприємництва на сталий розвиток територій /Т. М. Лозинська //Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2018 р., м. Дніпро); за ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ОРІДУ НАДУ, 2018. – С. 144-147.
 7. Лозинська Т. М. Партнерство в освіті на місцевому рівні / Т. М. Лозинська // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: Матеріали VI Міжнародної заочної наук.-практ. Конф. 30 листопада 2018 р. / За заг ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін.- Запоріжжя: КПУ, 2018. – С. 101-103.
 8. Лозинська Т. М. Децентралізація та посилення общинного характеру відносин в сільських спільнотах / Т. М. Лозинська // Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 12 грудня 2018 р. / За заг ред.
  Т. М. Лозинської, О. В. Мирної.- Полтава: ПДАА, 2018. – С. 177-179.
 9. Лозинська Т. М. Криза методології державного управління в економічній сфері / Т. М. Лозинська // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до Європейського простору: Матеріали ІI Міжнародної заочної наук.-практ. конф. Полтава: 2019. – С. 330-332  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15х96kr88e4UX20mQ.
 10. Лозинська Т. М. Напрями державної підтримки малих підприємств у зарубіжних країнах / Т. М. Лозинська, Т. Я. Кириченко // Зб. наукових праць наук.-практичної конференції проф. – виклад. складу ПДАА за підсумками наук.-дослід. роботи в 2018 р. (м. Полтава, 16-17 травня 2019 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 55-56  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/%D%9C%Do%BO%...

Список публікацій: 

Обов'язки: