Макарець Світлана Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3,  ПДАА, корпус №4, кім. 459,  кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін

svitlana.makarets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

1996 р. з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія і географія».

Аспірантура: 

• 2004 – 2008 рр. – здобувач кафедри українознавства Полтавської державної аграрної академії;
• тема дисертаційної роботи: «Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст.».
Спеціальність 07.00.01 – Історія України;
• кандидат історичних наук, диплом ДК № 058750 від 14.04.2010 р.
2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст.».
Спеціальність 07.00.01 – Історія України.
Науковий ступінь -  кандидат історичних наук

Вчені звання: 

доцент, атестат доцента кафедри філософії, історії та педагогіки 12 ДЦ № 045305 від 15.12.2015 р.

Досвід роботи: 

• 2005 – 2009 рр. – викладач кафедри українознавства ПДАА;
• 2010 – 2013 рр. – доцент кафедри українознавства ПДАА;
• 2013 – 2017 рр. – доцент кафедри філософії, історії та педагогіки;
• 2013 – 2015 рр. – директор Полтавського ліцею Полтавської державної аграрної академії Полтавської області;
• з 2017 р. – директор бібліотеки ПДАА;
• з 2018 р. – доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАА;
• основні навчальні дисципліни: «Історія та культура України», «Історія політичних вчень», «Політологія», «Основи політології», «Практична політологія».

Знання мов: 

українська, російська

Підвищення кваліфікації: 

2011 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
Свідоцтво 12СПК 769241 від 25.03.2011 р.
2014 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ  післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво 12СПК 883495 від 21.03.2014 р.
2016 р. – Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Посвідчення про підвищення кваліфікації №7/28-3 від 20 жовтня 2016 р.

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: Tamara Sharavara, Svitlana Makarets. PROBLEMS OF AGRARIAN HISTORY OF THE CARPATHIAN REGION AT THE END OF THE XVIII – THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY IN CONTEMPORARY UKRAINIAN HISTORIOGR APHY // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 10. С. 18–26.  URL:http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/9334   
Статті у фахових виданнях України:
Макарець С. В. Стан розвитку тютюнової галузі Полтавської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017.  Вип. 48.  С. 49–52. (Index Copernicus).
Шаравара Т. О., Макарець С.В. Закарпатське коріння ветеринарної науки Полтавщини: з нагоди 60-річчя до дня народження професора П.І. Локеса (1958-2016 рр.)  //Історія науки і біографістика: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-3/26.pdf
Приходько С. М., Макарець С. В. Типологія політичних режимів у політичній концепції В’ячеслава Липинського // Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 145. Ч. 3. Політичні науки. С. 86–89.

Обов'язки: 

Заступник пункту зовнішнього незалежного оцінювання «Полтавська державна аграрна академія»

Факультети: